:: دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1402 ) ::
جلد 25 شماره 1 صفحات 98-92 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان عملکرد ایمونولوژیکی گیرنده‌های شبه تال در سلول‌های اپیتلیال لوله رحمی رده OE-E6/E7 در مواجهه با لیگاندهای اختصاصی و اسپرم در شرایط برون تنی
فاطمه السادات امجدی1 ، انسیه صالحی2 ، زهرا زندیه* 3
1- دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل، مرکز تحقیقات علوم تکنولوژی باروری، دپارتمان آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران و استادیار، گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- استادیار، گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
3- دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل، مرکز تحقیقات علوم تکنولوژی باروری، دپارتمان آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران و استادیار، گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ، zandieh.z@iums.ac.ir
چکیده:   (880 مشاهده)

زمینه و هدف: گیرنده‌های شبه تال در سلول‌های اپیتلیال لوله رحمی در واکنش‌های ایمنی با اسپرم و پاتوژن‌ها نقش دارند. این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد و پاسخ گیرنده‌های شبه تال  TLR3, 4,5در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک در حضور اسپرم در شرایط in vitro انجام شد.


روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی سلول‌های OE-E6/E7 همراه با نمونه اسپرم تازه به‌دست آمده از افراد نورموزواسپرمی (N=10) و لیگاندهای اختصاصی گیرنده‌های شبه تال TLR3, 4,5 در سه گروه اسپرم، لیگاندهای اختصاصی و اسپرم + لیگاندهای اختصاصی کشت داده شدند. رده سلولی بدون افزودن اسپرم و لیگاند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. غلظت سایتوکاین‌های IL-6 و IL-8 ترشح شده از سلول‌های OE-E6/E7 در هر چهار گروه با کمک الایزا تعیین گردید.


یافته‌ها: مواجهه اسپرم و لیگاندهای اختصاصی با گیرنده‌های شبه تالTLR3, 4,5 در سلول‌های اپیتلیال لوله رحمی منجر به افزایش آماری معنی‌داری در سطح سایتوکاین‌های IL-6 و IL-8 گردید. بین دو گروه لیگاند و لیگاند+اسپرم تفاوت آماری معنی‌داری در میزان تولید این سایتوکاین‌ها از سلول‌های OE-E6 / E7 مشاهده نشد.


نتیجه‌گیری: سلول‌های اپیتلیال لوله رحمی در مواجهه با اسپرم از طریق گیرنده‌های شبه تال پاسخ می‌دهند که این پاسخ به صورت افزایش ترشح سایتوکاین‌ها دیده می‌شود. از آنجا که مواجهه همزمان آنها با اسپرم و لیگاندهای اختصاصی گیرنده‌های شبه تال باعث افزایش تجمعی در ترشح سایتوکاین‌ها نمی‌شود؛ بنابراین احتمالاً مسیر TLRs توسط فاکتورهای دیگری دچار تنظیم منفی می‌شود. برای روشن شدن این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: لوله فالوپ، اسپرم، گیرنده‌های شبه تال
Article ID: Vol25-12
متن کامل [PDF 744 kb]   (3637 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: بیولوژی تولید مثل
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تلفن 88622689-021، نمابر 88622615
فهرست منابع
1. Marey MA, Aboul Ezz M, Akthar I, Yousef MS, Imakawa K, Shimada M, et al. Sensing sperm via maternal immune system: a potential mechanism for controlling microenvironment for fertility in the cow. J Anim Sci. 2020 Aug; 98(Suppl 1): S88-S95. doi: 10.1093/jas/skaa147 [DOI] [PubMed]
2. Mårdh PA. Tubal factor infertility, with special regard to chlamydial salpingitis. Curr Opin Infect Dis. 2004 Feb; 17(1): 49-52. doi: 10.1097/00001432-200402000-00010 [DOI] [PubMed]
3. Ajdary M, Zandieh Z, Amjadi FS, Keyhanfar F, Mehdizadeh M, Aflatoonian R. Interaction of sperm with endometrium can regulate genes involved in endometrial receptivity pathway in mice: An experimental study. Int J Reprod Biomed. 2020 Oct; 18(10): 815-24. doi: 10.18502/ijrm.v13i10.7765 [DOI] [PubMed]
4. Robertson SA, Sharkey DJ. Seminal fluid and fertility in women. Fertil Steril. 2016 Sep; 106(3): 511-19. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.07.1101 [DOI] [PubMed]
5. Zheng W, Xu Q, Zhang Y, Xiaofei E, Gao W, Zhang M, et al. Toll-like receptor-mediated innate immunity against herpesviridae infection: a current perspective on viral infection signaling pathways. Virol J. 2020; 17(1): 192. doi: 10.1186/s12985-020-01463-2 [DOI] [PubMed]
6. Ezz MA, Marey MA, Elweza AE, Kawai T, Heppelmann M, Pfarrer C, et al. TLR2/4 signaling pathway mediates sperm-induced inflammation in bovine endometrial epithelial cells in vitro. PLoS One. 2019 Apr; 14(4): e0214516. doi: 10.1371/journal.pone.0214516 [DOI] [PubMed]
7. Zandieh Z, Ashrafi M, Aflatoonian K, Aflatoonian R. Human sperm DNA damage has an effect on immunological interaction between spermatozoa and fallopian tube. Andrology. 2019 Mar; 7(2): 228-34. doi: 10.1111/andr.12574 [DOI] [PubMed]
8. Fahey JV, Schaefer TM, Channon JY, Wira CR. Secretion of cytokines and chemokines by polarized human epithelial cells from the female reproductive tract. Hum Repord. 2005 Jun; 20(6): 1439-46. doi: 10.1093/humrep/deh806 [DOI] [PubMed]
9. Zhu X, Shi D, Li X, Gong W, Wu F, Guo X, et al. TLR signalling affects sperm mitochondrial function and motility via phosphatidylinositol 3-kinase and glycogen synthase kinase-3α. Cell Signal. 2016 Mar; 28(3): 148-56. doi: 10.1016/j.cellsig.2015.12.002 [DOI] [PubMed]
10. Mousavi SO, Mohammadi R, Amjadi F, Zandieh Z, Aghajanpour S, Aflatoonian K, et al. Immunological response of fallopian tube epithelial cells to spermatozoa through modulating cytokines and chemokines. J Reprod Immunol. 2021 Aug; 146: 103327. doi: 10.1016/j.jri.2021.103327 [DOI] [PubMed]
11. Govahi A, Zahra Z, Fatemehsadat A, Azin A, Reza A. P-099 MYD88 dependent pathway through TLR 1,2 and 6 activation play a role in interaction of high DNA fragmented human sperm with fallopian tube epithelial cells. Human Reproduction. 2021 Jul; 36(Suppl 1): deab130.098. doi: 10.1093/humrep/deab130.098 [Link] [DOI]
12. Wira CR, Fahey JV, Sentman CL, Pioli PA, Shen L. Innate and adaptive immunity in female genital tract: cellular responses and interactions. Immunol Rev. 2005 Aug; 206: 306-35. doi: 10.1111/j.0105-2896.2005.00287.x [DOI] [PubMed]
13. Nasu K, Narahara H. Pattern recognition via the toll-like receptor system in the human female genital tract. Mediators Inflamm. 2010; 2010: 976024. doi: 10.1155/2010/976024 [DOI] [PubMed]
14. Zandieh Z, Amjadi F, Vakilian H, Aflatoonian K, Amirchaghmaghi E, Fazeli A, et al. Sex hormones alter the response of Toll-like receptor 3 to its specific ligand in fallopian tube epithelial cells. Clin Exp Reprod Med. 2018 Dec; 45(4): 154-62. doi: 10.5653/cerm.2018.45.4.154 [DOI] [PubMed]
15. Lee MS, Kim YJ. Signaling pathways downstream of pattern-recognition receptors and their cross talk. Annu Rev Biochem. 2007; 76: 447-80. doi: 10.1146/annurev.biochem.76.060605.122847 [DOI] [PubMed]
16. Liew FY, Xu D, Brint EK, O'Neill LAJ. Negative regulation of toll-like receptor-mediated immune responses. Nat Rev Immunol. 2005 Jun; (6): 446-58. doi: 10.1038/nri1630 [DOI] [PubMed]
17. Bale S, Varga J, Bhattacharyya S. Role of RP105 and A20 in negative regulation of Toll-like receptor activity in fibrosis: potential targets for therapeutic intervention. AIMS Allergy and Immunology. 2021; 5(2): 102-26. doi: 10.3934/Allergy.2021009 [Link] [DOI]
18. Li MO, Sanjabi S, Flavell RA. Transforming growth factor-beta controls development, homeostasis, and tolerance of T cells by regulatory T cell-dependent and -independent mechanisms. Immunity. 2006 Sep; 25(3): 455-71. doi: 10.1016/j.immuni.2006.07.011 [DOI] [PubMed]
19. Naiki Y, Michelsen KS, Zhang W, Chen S, Doherty TM, Arditi M. Transforming growth factor-beta differentially inhibits MyD88-dependent, but not TRAM- and TRIF-dependent, lipopolysaccharide-induced TLR4 signaling. J Biol Chem. 2005 Feb; 280(7): 5491-95. doi: 10.1074/jbc.C400503200 [DOI] [PubMed]
20. Robertson SA. Seminal fluid signaling in the female reproductive tract: lessons from rodents and pigs. J Anim Sci. 2007 Mar; 85(13 Suppl): E36-44. doi: 10.2527/jas.2006-578 [DOI] [PubMed]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها