:: دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1402 ) ::
جلد 25 شماره 1 صفحات 91-85 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط خودکارآمدی زایمان با دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار نخست‌زا
مه سیما بنائی هروان*
مربی، گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. ، banaeihm@yahoo.com
چکیده:   (1401 مشاهده)

زمینه و هدف: زایمان واژینال یک فرآیند فیزیولوژیکی طبیعی است که می‌تواند یک تجربه مهم و بحرانی برای زنان باشد. یکی از عوامل مهم دخیل در اجتناب از زایمان واژینال، نداشتن خودکارآمدی زایمان است. از طرفی، خودکارآمدی بر همه جنبه‌های رفتار و فعالیت‌های هیجانی از قبیل الگوهای فکری تاثیر می‌گذارد که یکی از آنها می‌تواند دلبستگی باشد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط خودکارآمدی زایمان با دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار نخست‌زا انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 323 زن باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زاهدان طی سال‌های 1399 لغایت 1400 انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه خودکارآمدی زایمان Lowe و دلبستگی مادر به جنین Cranely بود.


یافته‌ها: بین میزان دلبستگی مادر به جنین و خودکارآمدی زایمان رابطه خطی مستقیم معنی‌دار وجود داشت و میزان دلبستگی مادر به جنین، خودکارآمدی زایمان را پیش‌بینی می‌کرد (P=0.003, r=0.16). به طوری که 2.7% درصد واریانس خودکارآمدی زایمان را پیش بینی نمود.


نتیجه‌گیری: کمک به مادران برای پذیرش نقش مادری و ارتقاء دلبستگی مادر به جنین می‌تواند راهکاری سودمند در افزایش خودکارآمدی زایمان باشد و از آنجایی که زنان با خودکارآمدی زایمان بالا توانایی بیشتری برای انجام زایمان واژینال دارند؛ موجب افزایش تمایل مادران به زایمان واژینال می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: خودکارآمدی، زایمان، مادر، جنین
Article ID: Vol25-11
متن کامل [PDF 589 kb]   (3771 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نظام سلامت
* نشانی نویسنده مسئول: زاهدان، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت بارداری، 33442481-054
فهرست منابع
1. Masoumi S, Kazemi F, Oshvandi K, Jalali M, Esmaeili-Vardanjani A, Rafiei H. Effect of Training Preparation for Childbirth on Fear of Normal Vaginal Delivery and Choosing the Type of Delivery Among Pregnant Women in Hamadan, Iran: A Randomized Controlled Trial. J Family Reprod Health. 2016 Sep; 10(3): 115-21. [PubMed]
2. Rahmanian K, Ghasvari M, Rahmanian V. Cesarean, ever to need attention: Prevalence and causes of cesarean section in Jahrom, 1387. Pars Journal of Medical Sciences. 2022; 9(1): 46-54. doi: 10.29252/jmj.9.1.46 [View at Publisher] [DOI]
3. Kealy MA, Small RE, Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women's accounts in Victoria, Australia. BMC Pregnancy Childbirth. 2010 Aug; 10: 47. doi: 10.1186/1471-2393-10-47 [DOI] [PubMed]
4. Schwartz L, Toohill J, Creedy DK, Baird K, Gamble J, Fenwick J. Factors associated with childbirth self-efficacy in Australian childbearing women. BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Feb; 15: 29. doi: 10.1186/s12884-015-0465-8 [DOI] [PubMed]
5. Toohill J, Fenwick J, Gamble J, Creedy DK, Buist A, Turkstra E, et al. A randomized controlled trial of a psycho-education intervention by midwives in reducing childbirth fear in pregnant women. Birth. 2014 Dec; 41(4): 384-94. doi: 10.1111/birt.12136 [DOI] [PubMed]
6. Salomonsson B, Gullberg MT, Alehagen S, Wijma K. Self-efficacy beliefs and fear of childbirth in nulliparous women. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2013 Sep; 34(3): 116-21. doi: 10.3109/0167482X.2013.824418 [DOI] [PubMed]
7. Atghaee M, Nouhi E. [The Effect of Imagination of the Pain of Vaginal Delivery and Cesarean Section on the Selection of Normal Vaginal Delivery in Pregnant Women Attending Clinics in Kerman University of Medical Sciences]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012; 14(7): 44-50. doi: 10.22038/ijogi.2012.6009 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
8. Sánchez-Cunqueiro MJ, Comeche MI, Docampo D. On the relation of self-efficacy and coping with the experience of childbirth. Journal of Nursing Education and Practice. 2018; 8: 48. [Link]
9. Shojae R, Firoozi M, Shakeri M, Amiri M. [Investigating the impact of counseling with an approach based on acceptance and commitment therapy on self-efficacy of choosing vaginal delivery in primigravid women]. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2020; 8(3): 13-22. [Article in Persian] [View at Publisher]
10. Delavari M, Mirghafourvand M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S. The relationship of maternal-fetal attachment and depression with social support in pregnant women referring to health centers of Tabriz-Iran. 2016. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 Sep; 31(18): 2450-56. doi: 10.1080/14767058.2017.1344961 [DOI] [PubMed]
11. Azmoude E, Jafarnejade F, Mazloum SR. The Predictors for Maternal Self-efficacy in Early Parenthood. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2015; 3(2): 368-76. doi: 10.22038/jmrh.2015.4050 [View at Publisher] [DOI]
12. Hadayat A, Shaymaa A, Abeer M, Gehan E. The relation between pregnant women's self-efficacy and their maternal-fetal attachment. Evidence-Based Nursing Research. 2020; 2(3): 135-44. doi: 10.47104/ebnrojs3.v2i3.151 [Link] [DOI]
13. Chang SB, Park S, Chung CW. Effect of Taegyo-focused prenatal education on maternal-fetal attachment and self-efficacy related to childbirth. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004 Dec; 34(8): 1409-15. doi: 10.4040/jkan.2004.34.8.1409 [DOI] [PubMed]
14. Sajjadi Anari S, Zahrakar K, Mohsenzadeh F, Karamnia M, Shokoohi Yekta M, Alavinezhad S. [Efficacy of Maternal Fetal Attachment Techniques on Enhancing Mother's Attachment to the Fetus]. Journal of Developmental Psychology. 2016; 12(47): 288-81. [Article in Persian] [View at Publisher]
15. Azogh M, Shakiba M, Navidian A. [The effect of cognitive behavioral training on maternal-fetal attachment in subsequent pregnancy following stillbirth]. Journal of Hayat. 2018; 24(1): 71-83. [Article in Persian] [View at Publisher]
16. Mesgarzadeh M, Rabeipour S, Faraji S. [The effect of fetal movement counting on the maternal-fetal attachment in primiparous women referred to the social security therapeutic centers of Urmia in 2017]. Nursing and Midwifery Journal. 2020; 17(10): 810-17. [Article in Persian] [View at Publisher]
17. Andersson L, Sundström-Poromaa I, Wulff M, Aström M, Bixo M. Depression and anxiety during pregnancy and six months postpartum: a follow-up study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006; 85(8): 937-44. doi: 10.1080/00016340600697652 [DOI] [PubMed]
18. Rabani Bavojdan M, Rabani Bavojdan M, Nikazin A, Kaviani N, Khezrimoghadam A. [The relationship between self-efficacy beliefs and metacognition with coping strategies in substance abusers]. Journal of Applied Psychology. 2012; 6(4): 85-102. [Article in Persian] [View at Publisher]
19. Lowe NK. Maternal confidence for labor: development of the Childbirth Self-Efficacy Inventory. Res Nurs Health. 1993 Apr; 16(2): 141-49. doi: 10.1002/nur.4770160209 [DOI] [PubMed]
20. Mohammadzadeh M, Jahandaari P, Zargar Balaye Jame S, Rafizadeh F. [The relationship between personality types and type of control source and self-efficacy rate military personnel]. Journal of Military Caring Science. 2019; 5(3): 211-19. doi: 10.29252/mcs.5.3.211 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
21. Khorsandi M, Ghofranipour F, Heydarnia A, FaghihZadeh S, Vafaei M, Rousta F, et al. [The effect of childbirth preparation classes on childbirth fear and normal delivery among primiparous women]. J Arak Uni Med Sci. 2008; 11(3): 29-36. [Article in Persian] [View at Publisher]
22. Alipour P, Alizadeh S, Moghaddam Tabrizi F, sayadi H. [The effect of antenatal preparation classess on self- efficacy in coping with childbirth in pregnant women reffering to Fatemeh polyclinic, and other health care centers in Urmia in 2015]. Nursing and Midwifery Journal. 2017; 14(10): 859-66. [Article in Persian] [View at Publisher]
23. Cranley MS. Development of a tool for the measurement of maternal attachment during pregnancy. Nurs Res. 1981 Sep-Oct; 30(5): 281-84. [View at Publisher]
24. Abasi E, Tafazoli M. [The Effect of Training Attachment Behaviors on Primipara Maternal Fetal Attachment]. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2009; 17(12): 35-45. [Article in Persian] [View at Publisher]
25. Levine A, Zagoory-Sharon O, Feldman R, Weller A. Oxytocin during pregnancy and early postpartum: individual patterns and maternal-fetal attachment. Peptides. 2007 Jun; 28(6): 1162-69. doi: 10.1016/j.peptides.2007.04.016 [DOI] [PubMed]
26. Jamshidimanesh M, Astaraki L, Behboodi Moghadam Z, Taghizadeh Z, Haghani H. [Maternal-Fetal Attachment and its Associated Factors]. Journal of Hayat. 2013; 18(5): 33-45. [Article in Persian] [View at Publisher]
27. Torshizi M, Sharifzadeh G. [Maternal -fetal attachment and associated factors in pregnant women referred to Birjand health centers (2012)]. J Birjand Univ Med Sci. 2013; 20(3): 279-87. [Article in Persian] [View at Publisher]
28. Mahmoodjanlou M, Nazarpour S, Ahadi H, Kraskian A. [The effectiveness of increasing the self-efficacy of childbirth through reality therapy on the choice of vaginal delivery in pregnant women]. Daneshvar Medicine. 2018; 26(137): 37-44. [Article in Persian] [View at Publisher]
29. Ghazaie M, Davoodi I, Neysi A, Mehrabizadeh Honarmand M, Bassak Nejad S. [The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on fear of childbirth, fear of pain, self-efficacy of childbirth and tendency to caesarean in nulliparous women]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016; 19(31): 1-12. doi: 10.22038/ijogi.2016.7989 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
30. Bahadori Khosroshahi J, Khanjani Z. Relationship of Coping Strategies and Self-Efficacy with Substance Abuse Tendency among Students. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2013; 14(3): 80-90. [View at Publisher]
31. Sarani A, Azhari S, Mazlom S, Aghammohamadiansherbaf H. [The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant Mothers]. J Babol Univ Med Sci. 2016; 18(7): 7-13. doi: 10.22088/jbums.18.7.7 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
32. Daneshmaram M, Behzadi Pour S. The Relationship of Attachment Styles with Childbirth Self-efficacy in Nulliparous Pregnant Women: The Mediating Role of Alexithymia. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2017; 5(3): 1008-17. doi: 10.22038/jmrh.2017.8944 [View at Publisher] [DOI]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها