:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 82-88 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر ضدباکتریایی نانو ذره اکسید روی بر سویه‌های استاندارد، جدایه سالمونلا اینتریتیدیس و باسیلوس سرئوس از مواد غذایی
شیما ندافی1 ، محمد مهدی سلطان دلال* 2، علیرضا پرتوآذر3 ، زهرا درگاهی1
1- کارشناس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛ استاد، مرکز تحقیقات میکروب شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، msoltandallal@gmail.com
3- استادیار، مرکز تحقیقات طب تجربی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (544 مشاهده)

زمینه و هدف: پیدایش گونه‌های باکتری گرم مثبت و گرم منفی که در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم هستند؛ در سرتاسر جهان یک تهدید برای عموم به‌شمار می‌رود. این مطالعه به منظور تعیین فعالیت ضدباکتریایی نانو ذره اکسید روی بر سویه‌های استاندارد، جدایه سالمونلا اینتریتیدیس و باسیلوس سرئوس از مواد غذایی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی، نانو ذره اکسید روی از زئولیت تهیه گردید و مقدار آن با استفاده از XRF تعیین شد. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (Minimum Inhibitory Concentration: MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (Minimum Bactericidal Concentration: MBC) با استفاده از روش انتشار دیسک تعیین شدند.

یافته‌ها: مقدار MIC نانو ذره اکسید روی برای همه باکتری‌های مورد آزمایش 4 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و مقادیر MBC این ماده برای سویه استاندارد و جدایه سالمونلا اینتریتیدیس به ترتیب برابر با 16 و 8 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و برای سویه استاندارد و جدایه باسیلوس سرئوس 16 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که می‌توان از نانو ذره اکسید روی برای مهار جدایه سالمونلا اینتریتیدیس و باسیلوس سرئوس از مواد غذایی استفاده نمود و پتانسیل مناسبی برای جایگزینی مواد نگهدارنده برای جلوگیری از فساد مواد غذایی است.

واژه‌های کلیدی: سالمونلا اینتریتیدیس، باسیلوس سرئوس، نانو ذره اکسید روی، فعالیت ضدباکتریایی، مواد غذایی
Article ID: Vol22-26
متن کامل [PDF 266 kb]   (72 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه پاتوبیولوژی، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی/ بخش میکروب شناسی مواد غذایی، تلفن و نمابر 88992971-021
فهرست منابع
1. Hoseinzadeh E, Samargandi M R, Alikhani M Y, Roshanaei G, Asgari G. [Antimicrobial Efficacy of Zinc Oxide Nanoparticles Suspension Against Gram Negative and Gram Positive Bacteria]. Iranian Journal of Health and Environment. 2012; 5(3): 331-42. [Article in Persian]
2. Reddy KM, Feris K, Bell J, Wingett DG, Hanley C, Punnoose A. Selective toxicity of zinc oxide nanoparticles to prokaryotic and eukaryotic systems. Appl Phys Lett. 2007; 90(213902): 213902-1-213902-3. DOI: 10.1063/1.2742324
3. Gunalan S, Sivaraj R, Rajendran V. Green synthesized ZnO nanoparticles against bacterial and fungal pathogens. Pro Nat Sci-Mater. 2012; 22(6): 695-700. https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2012.11.015
4. Ghourchian S, Douraghi M, Baghani A, Soltan Dallal M. Bacillus cereus Assessment in Dried Vegetables Distributed in Tehran, Iran. J Food Qual Hazards Control. 2018; 5(1): 29-32.
5. Rahimi Nadi Z, Zahraei Salehi T, Ashrafi Tamai I, Rahimi Foroushani A, Sillanpaa M, Soltan Dallal MM. Evaluation of antibiotic resistance and prevalence of common Salmonella enterica serovars isolated from foodborne outbreaks. Microchemical Journal. 2020; 155: 104660. https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.104660
6. Alswat AA, Ahmad MB, Saleh TA, Hussein MZB, Ibrahim NA. Effect of zinc oxide amounts on the properties and antibacterial activities of zeolite/zinc oxide nanocomposite. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 Nov; 68: 505-11. DOI: 10.1016/j.msec.2016.06.028
7. Masiha AR, Baradaran M, Isazadeh K. [Evaluate the inhibitory activity of ZnO nanoparticles against standard strains and isolates of Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolated from food samples]. Journal of Food Microbiology. 2017; 4(1): 63-74. [Article in Persian]
8. Hosseinkhani P, Zand AM, Imani S, Rezayi M, Rezaei Zarchi S. Determining the antibacterial effect of ZnO nanoparticle against the pathogenic bacterium, Shigella dysenteriae (type 1). Int J Nano Dimens. 2011; 1(4): 279-85. DOI: 10.7508/IJND.2010.04.006
9. Liu Y, He L, Mustapha A, Li H, Hu Z, Lin M. Antibacterial activities of zinc oxide nanoparticles against Escherichia coli O157: H7. J Appl Microbiol. 2009 Oct; 107(4): 1193-201. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04303.x
10. Sawai J, Yoshikawa T. Quantitative evaluation of antifungal activity of metallic oxide powders (MgO, CaO and ZnO) by an indirect conductimetric assay. J Appl Microbiol. 2004; 96(4): 803-809. DOI: 10.1111/j.1365-2672.2004.02234.x
11. Parish ME. Orange juice quality after treatment by ZnO nanoparticle or thermal pasteurization isostatic high pressure. Lebenson Wiss Technol. 1998; 31(5): 439-42.
12. Adams LK, Lyon DY, Alvarez PJJ. Comparative ecotoxicity of nanoscale TiO2, SiO2, and ZnO water suspensions. Water Research. 2006; 40(19): 3527-32. https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.08.004
13. Hosseini SS, Joshagani HR, Eskandari M. [Colorimetric MTT assessment of antifungal activity of ZnO nanowires against candida dubliensis bioflm]. Jundishapur Sci Med J. 2013; 12(1): 69-80. [Article in Persian]
14. Zhang H, Chen G. Potent antimicrobial activity of Ag/TiO2 nanocomposite powder synthesized by a one-pot sol-gel method. Environ Sci Technol. 2009 Apr; 43(8): 2905-10. DOI: 10.1021/es803450f
15. Sinha R, Karan R, Sinha A, Khare SK. Interaction and nanotoxic effect of ZnO and Ag nanoparticles on mesophilic and halophilic bacterial cells. Bioresour Technol. 2011 Jan; 102(2): 1516-20. DOI: 10.1016/j.biortech.2010.07.117
16. Emami-Karvani Z, Chehrazi P. Antibacterial activity of ZnO nanoparticle on gram-positive and gram-negative bacteria. African J Microbiol Res. 2011; 5(12): 1368-73. https://doi.org/10.5897/AJMR10.159
17. Baradaran Ketabchi M, Iessazadeh Kh, Massiha A. [Evaluate the inhibitory activity of ZnO nanoparticles against standard strains and isolates of Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolated from food samples]. Journal of Food Microbiology. 2017; 4(1): 63-74. [Article in Persian]


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها