:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 108-112 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر اسانس آویشن‌های بومی به تنهایی و ترکیب با سیپروفلوکسازین بر روی سویه موتان اشریشیاکلی با مقاومت متوسط
سکینه یوسفوند1 ، راضیه پوراحمد* 2، سعدالله هوشمند3
1- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
2- دانشیار، گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران ، razieh_jaktaji@yahoo.com
3- استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده:   (1955 مشاهده)

زمینه و هدف: سیپروفلوکسازین در برابر طیف گسترده‌ای از باکتری‌ها به‌ویژه در برابر انتروباکتریاسه موثر است. با این حال مطالعات نشان داده که مقاومت باکتری اشریشیاکلی به سیپروفلوکسازین افزایش یافته است. آویشن یکی از گیاهان دارویی است که اسانس آن دارای اثر ضدمیکروبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر اسانس آویشن‌های بومی به تنهایی و ترکیب با سیپروفلوکسازین بر روی سویه موتان اشریشیاکلی با مقاومت متوسط انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی 10 نمونه گیاه آویشن از استان لرستان در سال 1395 جمع‌آوری شد. آویشن‌های جمع‌آوری شده متعلق به گونه Thymus eriocali بود. اسانس گیاه به روش تقطیر توسط دستگاه کلونجر استخراج گردید. خواص ضدمیکروبی آویشن بومی با تعیین حداقل غلظت مهاری (minimum inhibitory concentration: MIC) با روش رقت‌های متوالی به تنهایی و به صورت ترکیب با سیپروفلوکسازین (رقت ماکرو و میکرو) بر روی سویه‌های اشریشیاکلی بررسی شد. میزان حداقل غلظت کشندگی (Minimum Bactericidal Concentration: MBC) از طریق کشت دادن تعیین شد. میانکنش اسانس و سیپروفلوکسازین با محاسبه شاخص غلظت مهاری (Fractional inhibitory concentration index: FICI) تعیین گردید.

یافته‌ها: MIC اسانس برای سویه تیپ وحشی MG1655 و سویه موتان RE6 به ترتیب 8 و 10 میکرولیتر بر میلی‌لیتر بود. مقدار MBC مشابه با MIC تعیین شد. مقدار 0.4mg/ml از اسانس در سویه موتان باعث کاهش 45 برابری MIC سیپروفلوکسازین و ایجاد اثر سینرژیستی شد (FICI=0.06).

نتیجه‌گیری: اسانس آویشن بومی در غلظتی کمتر از MIC خود، در ترکیب با سیپروفلوکسازین از طریق میانکنش سینرژیسمی موجب کاهش MIC آنتی‌بیوتیک و کاهش مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: مقاومت دارویی، باکتری اشریشیاکلی، گیاه آویشن، حداقل غلظت مهاری، حداقل غلظت کشندگی
متن کامل [PDF 199 kb]   (460 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: شهرکرد، کیلومتر 2 جاده سامان، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم، گروه ژنتیک، تلفن 32324401-038 داخلی 2200، نمابر 32324419
فهرست منابع
1. Helling RB, Janes BK, Kimball H, Tran T, Bundesmann M, Check P, et al. Toxic waste disposal in Escherichia coli. J Bacteriol. 2002 Jul; 184(13): 3699-703.
2. Moş I, Micle O, Zdrâncă M, Mureşan M, Vicaş L. Antibiotic sensitivity of the Escherichia coli strains isolated from infected skin wounds. Farmacia. 2010, 58(5): 637-45.
3. Mobley HL, Alteri CJ. Development of a Vaccine against Escherichia coli Urinary Tract Infections. Pathogens. 2015 Dec; 5(1) pii: E1. doi: 10.3390/pathogens5010001
4. Mehta M, Bhardwaj S, Sharma J. Prevalence and antibiotic susceptibility pattern of multi-drug resistant Escherichia coli isolates from urinary tract infection (UTI) patients. International Journal of Life Sciences and Pharma Research. 2012; 2(4): 6-11.
5. Piddock LJ, White DG, Gensberg K, Pumbwe L, Griggs DJ. Evidence for an efflux pump mediating multiple antibiotic resistance in Salmonella enterica serovar Typhimurium. Antimicrob Agents Chemother. 2000 Nov; 44(11): 3118-21.
6. Chraibi M, Farah A, Lebrazi S, El Amine O, Houssaini MI, Fikri-Benbrahim K. Antimycobacterial natural products from Moroccan medicinal plants: Chemical composition, bacteriostatic and bactericidal profile of Thymus satureioides and Mentha pulegium essential oils. Asian Pac J Trop Biomed. 2016; 6(10): 836-40. doi: 10.1016/j.apjtb.2016.08.002
7. Schött G, Liesegang S, Gaunitz F, Gleß A, Basche S, Hannig C, et al. The chemical composition of the pharmacologically active Thymus species, its antibacterial activity against Streptococcus mutans and the antiadherent effects of T. vulgaris on the bacterial colonization of the in situ pellicle. Fitoterapia. 2017 Sep; 121: 118-28. doi: 10.1016/j.fitote.2017.07.005
8. Saǧdιç O. Sensitivity of four pathogenic bacteria to Turkish thyme and oregano hydrosols. LWT - Food Science and Technology. 2003 Aug; 36(5): 467-73. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(03)00037-9
9. Nickavar B, Mojab F, Dolatabadi R. Analysis of the essential oils of two Thymus species from Iran. Food Chemistry. 2005; 90(4): 609-11. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.04.020
10. Fadli M, Bolla JM, Mezrioui NE, Pagès JM, Hassani L. First evidence of antibacterial and synergistic effects of Thymus riatarum essential oil with conventional antibiotics. Industrial Crops and Products. 2014; 61: 370-76. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.07.029
11. Talei G, Meshkatalsadat M, Mosavi Z. [Antibacterial activity and chemical composition of essential oils from four medicinal plants of Lorestan, Iran]. J Med Plants. 2007; 1(S3): 45-52. [Article in Persian]
12. Goudarzi M, Sattari M, Najar piraieh S, Goudarzi G, Bigdeli M. [Antibacterial effects of aqueous and alcoholic extracts of Thyme on enterohemorrhagic Escherichia coli]. Yafte. 2006; 8(3): 63-69. [Article in Persian]
13. Rahimpour SA, Golestan L, Kaboosi H, Sharifi A. [Inhibitory effect of essential oil Daenesis of minced beef]. Armaghane-Danesh. 2012; 17(4): 370-78. [Article in Persian]
14. Hosseinzadeh A, Mohajerfar T, Akhondzadeh Basti A, Khanjari A, Gandomi Nasrabadi H, Misaghi A et al. [Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) of Zataria multiflora Boiss. essential oil and Lysozim on E. coli O157: H7]. J Med Plants. 2012; 1(41): 208-17. [Article in Persian]
15. Pourahmad Jaktaji R, Ebadi R, Karimi M. Study of organic solvent tolerance and increased antibiotic resistance properties in E. coli gyrA Mutants. Iran J Pharm Res. 2012 Spring; 11(2): 595-600.
16. Petersen PJ, Labthavikul P, Jones CH, Bradford PA. In vitro antibacterial activities of tigecycline in combination with other antimicrobial agents determined by chequerboard and time-kill kinetic analysis. J Antimicrob Chemother. 2006 Mar; 57(3): 573-76. doi: 10.1093/jac/dki477
17. Makkizadeh Tafti M, Naghdi Badi H, Rezazadeh S, Ajani Y, Kadkhoda Z. [Evaluation of botanical traits and oil content / chemical composition in Iranian Thymus carmanicus Jalas Ecotypes]. J Med Plants. 2010; 4(36): 57-65. [Article in Persian]
18. Tohidi B, Rahimmalek M, Arzani A. Essential oil composition, total phenolic, flavonoid contents, and antioxidant activity of Thymus species collected from different regions of Iran. Food Chem. 2017 Apr; 220: 153-61. doi: 10.1016/j.foodchem.2016.09.203
19. Pourahmad Jaktaji R, Mohiti E. Study of mutations in the DNA gyrase gyrA gene of Escherichia coli. Iran J Pharm Res. 2010; 9(1): 43-48.


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها