:: دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 70-65 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان دختر
مهری اصفهانی1 ، سید مجتبی عقیلی* 2
1- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
2- استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور ، asemanha@gmail.com
چکیده:   (7157 مشاهده)

زمینه و هدف: افسردگی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که با روند رو به رشد و شیوع آن، مشکلی اساسی برای بهداشت روان ایجاد کرده است. احتمال ابتلا زنان به افسردگی در زنان بیش از مردان است. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان دختر انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه شبه تجربی روی 26 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان انجام شد. دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت غیرتصادفی در دو گروه 13 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. گروه مداخله به صورت گروهی طی مدت دو ماه (8 جلسه 2 ساعته و هفته‌ای یک جلسه) با روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) آموزش دیدند. آزمودنی‌های دو گروه پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO-QOL-BREF) را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند.

یافته‌ها: در گروه مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه افسردگی بک به ترتیب 6.96±20.23 و 4.97±13.38 تعیین شد که کاهش آماری معنی‌دار مشاهده شد (P<0.05). در گروه مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات کلی پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه‌ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به ترتیب 13.39±66.77 و 10.61±86.84 تعیین شد (P<0.05). همچنین میانگین شاخص‌های کیفیت زندگی پس‌آزمون در تمامی زیربخش‌ها نسبت به پیش‌آزمون در گروه مداخله افزایش آماری معنی‌داری یافت (P<0.05).

نتیجه‌گیری: روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی دانشجویان دختر را افزایش داده و سبب کاهش افسردگی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، افسردگی، زن، دانشجو
Article ID: Vol22-09
متن کامل [PDF 189 kb]   (12125 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، انجیراب غربی، دانشگاه پیام نور، گروه روانشناسی، تلفن 32253512-017 ، نمابر 32235224
فهرست منابع
1. Montazeri A, Mousavi SJ, Omidvari S, Tavousi M, Hashemi A, Rostami T. [Depression in Iran: Systematic review of research literature (2000-2010)]. Payesh. 2013; 12(6): 567-94. [Article in Persian]
2. Rajabi G, Sotodeh Navrodi S. [A study of impact of group mindfulness-based cognitive therapy on depression reduction and increase of marital satisfaction in married women]. J Guilan Uni Med Sci. 2012; 20(4): 83-91. [Article in Persian]
3. Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. J Consult Clin Psychol. 2010 Apr; 78(2): 169-83. doi: 10.1037/a0018555
4. Mathew KL, Whitford HS, Kenny MA, Denson LA. The long-term effects of mindfulness-based cognitive therapy as a relapse prevention treatment for major depressive disorder. Behav Cogn Psychother. 2010 Oct; 38(5): 561-76. doi: 10.1017/S135246581000010X
5. Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion. 2010 Feb; 10(1): 83-91. doi: 10.1037/a0018441
6. Omidi A, Mohammad Khani P, Poorshahbaz P, Dolatshahi A. [Efficacy of combined Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness Based Cognitive Therapy in patients with Major Depressive Disorder]. Feyz. 2008; 12(2): 9-14. [Article in Persian]
7. Gambrel LE, Keeling ML. Relational Aspects of Mindfulness: Implications for the Practice of Marriage and Family Therapy. Contemp Fam Ther. 2010; 32: 412-26. doi: 10.1007/s10591-010-9129-z
8. Ghashghaie S, Naziry G, Farnam R. [The effectiveness of mindfulness-based congnitive therapy on quality of life in outpatients with diabetes]. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2014; 13(4): 319-30. [Article in Persian]
9. Neshatdoust HT, Nilforoushzadeh MA, Dehghani F, Molavi H. [Effectiveness of cognitive-behavioral stress management therapy on patients`s quality of life with alopecia areata in Skin Disease and Leishmaniasis Research Centre of Isfahan]. J Arak Uni Med Sci. 2009; 12(2): 125-33. [Article in Persian]
10. Ghasemi N, Kajbaf MB, Rabiei M. [Efficacy of group quality of life Therapy on subjective well bein and mental health]. Journal of Clinical Psychology. 2011; 3(2): 24-32. [Article in Persian]
11. Habibi M, Imani S, Pashaei S, Zahiri Sorori M, Mirzaee J, Zare M. [Effectiveness of Mindfulness Treatment on Quality of Life in Opium Abusers: Promotion of the Mental and Physical Health]. Journal of Health Psychology. 2013; 2(5): 63-81. [Article in Persian]
12. Berger AM, Portenoy RK, Weissman DE. Principles and Practices of Supportive Oncology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 1998; pp: 19-20.
13. Feili A, Borjali A, Sohrabi F, Farrokhi N. [The comparitive efficacy of cognitive - behavior therapy and teasdale mindfulness-based cognitive therapy of infertile depressed women’s rumination]. Armaghane Danesh. 2012; 17(1): 14-21. [Article in Persian]
14. Aghabagheri H, Mirzaeeian B, Mohammadkhani P, Omrani S. [The effectiveness of mentally cognitive therapy (MBCT) on depression in multiple sclerosis patients (MS)]. Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2012; 6(23): 75-82. [Article in Persian]
15. Dabson KS, Mohammadkhani P. [Psychometric characteristics of the beck depression inventory in patients with major depressive disorder]. Journal of Rehabilitation. 2007; 8(29): 82-88. [Article in Persian]
16. Kaviani H, Hatami N, Shafieabadi AE. [The Impact of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on The Quality of Life in Non-Clinically Depressed People]. Adv Cogn Sci. 2009; 10(4): 39-48. [Article in Persian]
17. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA; WHOQOL Group. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Qual Life Res. 2004 Mar; 13(2): 299-310. doi: 10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00
18. Ivanovski B, Malhi GS. The psychological and neurophysiological concomitants of mindfulness forms of meditation. Acta Neuropsychiatr. 2007 Apr; 19(2): 76-91. doi: 10.1111/j.1601-5215.2007.00175.x
19. Allen M, Bromley A, Kuyken W, Sonnenberg SJ. Participants' experiences of mindfulness-based cognitive therapy: "It changed me in just about every way possible". Behav Cogn Psychother. 2009 Jul; 37(4): 413-30. doi: 10.1017/S135246580999004X
20. Bayrami M, Movahedi Y, Kazimi Razai S, Esmaili S. [The Effect of Mindfulness Cognitive Therapy on Pathological Worry and Anxiety Symptoms in Students with Generalized Anxiety Disorder]. Iran J Rehabil Res Nurs. 2015; 2(1): 79-90. [Article in Persian]
21. Hanasabzadeh M, Yazdandost R, Asgharnejad F, Gharaei B. [Mindfulness-based cognitive therapy in depressed patients commit suicide]. Journal of Behavioral Sciences. 2011; 5(1): 33-38. [Article in Persian]
22. Sattarpour F, Ahmadi E, Sadegzadeh S. [Effect of mindfulness training on reduction of depressive symptoms among students]. J Gorgan Uni Med Sci. 2015; 17(3): 81-88. [Article in Persian]
23. Azimi S. [The Effectiveness of Mindfulness in Reducing Stress and Depression in Students]. Journal of New Advances in Behavioral Sciences. 2018; 3(5): 1-16. [Article in Persian]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها