[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 125-118 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و خواص ضدمیکروبی عصاره‌های متانولی زرشک وحشی (Berberis integerrima) و شنگ (Graminifolius tragopogon)
فهیمه خدابنده شهرکی1 ، مجتبی رنجبر* 2، مصطفی گواهی3 ، مجید تفریحی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.
2- دانشیار گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران. ، ranjbarf@ausmt.ac.ir
3- استادیار گروه نانوزیست فناوری، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.
4- استادیار گروه زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:   (351 مشاهده)

زمینه و هدف: گیاهان دارویی دارای مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی مانند فلاونوئیدها، فنولیکها، کاروتنوئیدها و تانن‌ها بوده که می‌توانند برای از بین بردن رادیکال‌های آزاد اضافی موجود در بدن مورد استفاده قرار گیرند. این مطالعه به منظور ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و خواص ضدمیکروبی عصاره‌های متانولی زرشک وحشی (Berberis integerrima) و شنگ (Graminifolius tragopogon) انجام شد.


روش بررسی: در ایﻦ مطالعه توصیفی - تحلیلی عصاره متانولی از دو گونه گیاهی زرشک وحشی و شنگ به واسطه ﻣﺘﺎﻧﻮل 80 درصد تهیه شد. محتوی فنل و فلاونوئید کل به ترتیب به روش‌های فولن سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم اندازه‌گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی با روش فعالیت رادیکال‌های آزاد دی فنیل پیکریل (DPPH) و قدرت احیاء کنندگی (RP) تعیین شد. فعالیت ضدباکتریایی متانولی دو گونه گیاهی زرشک وحشی و شنگ بر روی باکتری‌های اشریشیا کلی، باسیلوس سوبتیلیس، لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. بوتیل هیدروکسی تولوئن (BHT) و سیپروفلوکساسین به ترتیب به عنوان کنترل مثبت فعالیت آنتی‌اکسیدانی و سویه‌های باکتریایی به‌کار برده شدند.


یافته‌ها: میزان فنل و فلاونوئید کل در عصاره زرشک وحشی و شنگ به ترتیب 0.7±46.90 و 0.59±22.63 میلی‌گرم گالیک اسید برگرم عصاره و 0.01±5.61 و 0.81±46.74 میلی‌گرم کوئرستین بر گرم عصاره ثبت گردید. برهمکنش غلظت‌های مختلف عصاره گیاهان زرشک وحشی و شنگ و باکتری‌های مورد مطالعه از نظر آماری معنی‌دار بودند (P<0.05). عصاره زرشک وحشی و شنگ  دارای اثرات ضدباکتریایی متفاوتی بودند. به طوری که باسیلوس‌سوبتیلیس حساس‌ترین باکتری و سالمونلا تیفی موریوم مقاوم‌ترین باکتری به عصاره‌ها تعیین شدند. همچنین عصاره زرشک وحشی اثر مهاری بیشتری روی میکروارگانیسم‌های مورد بررسی نشان داد.


نتیجه‌گیری: عصاره گیاه زرشک وحشی برتری قابل ملاحظه‌ای در میزان ترکیبات فنلی، خواص آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی در مقایسه با عصاره گیاه شنگ دارد.

واژه‌های کلیدی: آنتی اکسیدان، ضد میکروبی، زرشک وحشی، شنگ
Article ID: Vol24-60
متن کامل [PDF 828 kb]   (668 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: بيوشيمي
* نشانی نویسنده مسئول: آمل، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، دانشکده زیست فناوری، گروه زیست فناوری میکروبی، تلفن 44153452-011 ، نمابر 44154265
فهرست منابع
1. Idris M, Abbas RZ, Masood S, Rehman T, Farooq U, Babar W, et al. The potential of antioxidant rich essential oils against avian coccidiosis. Worlds Poult Sci J. 2016; 73(1): 89-104. doi: 10.1017/S0043933916000787 [Link] [DOI]
2. Lai F, Wen Q, Li L, Wu H, Li X. Antioxidant activities of water-soluble polysaccharide extracted from mung bean (Vigna radiata L.) hull with ultrasonic assisted treatment. Carbohydrate Polymers. 2010; 81(2): 323-29. doi: 10.1016/j.carbpol.2010.02.011 [Link] [DOI]
3. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. Pharmacogn Rev. 2010 Jul; 4(8): 118-26. doi: 10.4103/0973-7847.70902 [DOI] [PubMed]
4. Andleeb S, Alsalme A, Al-Zaqri N, Warad I, Alkahtani J, Bukhari SM. In-vitro antibacterial and antifungal properties of the organic solvent extract of Argemone mexicana L. Journal of King Saud University – Science. 2020 Apr; 32(3): 2053-58. doi: 10.1016/j.jksus.2020.01.044 [DOI] [PubMed]
5. Ceylan S, Cetin S, Camadan Y, Saral O, Ozsen O, Tutus A. Antibacterial and antioxidant activities of traditional medicinal plants from the Erzurum region of Turkey. Ir J Med Sci. 2019 Nov; 188(4): 1303-309. doi: 10.1007/s11845-019-01993-x [DOI] [PubMed]
6. Alreshidi M, Noumi E, Bouslama L, Ceylan O, Veettil VN, Adnan M, et al. Phytochemical Screening, Antibacterial, Antifungal, Antiviral, Cytotoxic, and Anti-Quorum-Sensing Properties of Teucrium polium L. Aerial Parts Methanolic Extract. Plants (Basel). 2020 Oct; 9(11): 1418. doi: 10.3390/plants9111418 [DOI] [PubMed]
7. Hadadi Z, Nematzadeh GA, Ghahari S. A study on the antioxidant and antimicrobial activities in the chloroformic and methanolic extracts of 6 important medicinal plants collected from North of Iran. BMC Chem. 2020 Apr; 14(1): 33. doi: 10.1186/s13065-020-00683-5 [DOI] [PubMed]
8. Gonelimali FD, Lin J, Miao W, Xuan J, Charles F, Chen M, et al. Antimicrobial Properties and Mechanism of Action of Some Plant Extracts Against Food Pathogens and Spoilage Microorganisms. Front Microbiol. 2018 Jul; 9: 1639. doi: 10.3389/fmicb.2018.01639 [DOI] [PubMed]
9. Ahmadpour Torki M, Ranjbar M, Govahi M, Tafrihi M. [Effect of Aqueous Extract of Turkey Tail (Trametes versicolor) on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Fusarium thapsinum]. J Gorgan Univ Med Sci. 2022; 24(3): 93-98. [Article in Persian] [View at Publisher]
10. Behravan M, Hossein Panahi A, Naghizadeh A, Ziaee M, Mahdavi R, Mirzapour A. Facile green synthesis of silver nanoparticles using Berberis vulgaris leaf and root aqueous extract and its antibacterial activity. Int J Biol Macromol. 2019 Mar; 124: 148-54. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.101 [DOI] [PubMed]
11. Anzabi Y. Biosynthesis of ZnO nanoparticles using barberry (Berberis vulgaris) extract and assessment of their physico-chemical properties and antibacterial activities. Green Processing and Synthesis. 2018; 7(2): 114-21. doi: 10.1515/gps-2017-0014 [Link] [DOI]
12. Imenshahidi M, Hosseinzadeh H. Berberine and barberry (Berberis vulgaris): A clinical review. Phytother Res. 2019 Mar; 33(3): 504-23. doi: 10.1002/ptr.6252 [DOI] [PubMed]
13. Amirghofran Z, Azadbakht M, Karimi MH. Evaluation of the immunomodulatory effects of five herbal plants. J Ethnopharmacol. 2000 Sep; 72(1-2): 167-72. doi: 10.1016/s0378-8741(00)00234-8 [DOI] [PubMed]
14. Hayouni EA, Abedrabba M, Bouix M, Hamdi M. The effects of solvents and extraction method on the phenolic contents and biological activities in vitro of Tunisian Quercus coccifera L. and Juniperus phoenicea L. fruit extracts. Food Chem. 2007; 105(3): 1126-34. Doi: 10.1016/j.foodchem.2007.02.010 [Link] [DOI]
15. Prevc T, Segatin N, Ulrih NP, Cigić B. DPPH assay of vegetable oils and model antioxidants in protic and aprotic solvents. Talanta. 2013 May; 109: 13-19. doi: 10.1016/j.talanta.2013.03.046 [DOI] [PubMed]
16. Ranjbar M, Kiani M, Nikpey A. Antioxidant and scolicidal activities of four Iranian Mentha species (Lamiaceae) in relation to phenolic elements. J Herbmed Pharmacol. 2020; 9(3): 200-208. doi: 10.34172/jhp.2020.26 [View at Publisher] [DOI]
17. Khan ZUH, Sadiq HM, Shah NS, Khan AU, Muhammad N, Hassan SU, et al. Greener synthesis of zinc oxide nanoparticles using Trianthema portulacastrum extract and evaluation of its photocatalytic and biological applications. J Photochem Photobiol B. 2019 Mar; 192: 147-57. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2019.01.013 [DOI] [PubMed]
18. Tanruean K, Poolprasert P, Suwannarach N, Kumla J, Lumyong S. Phytochemical Analysis and Evaluation of Antioxidant and Biological Activities of Extracts from Three Clauseneae Plants in Northern Thailand. Plants (Basel). 2021 Jan; 10(1): 117. doi: 10.3390/plants10010117 [DOI] [PubMed]
19. Farag RS, Abdel-Latif MS, Abd El Baky HH, Tawfeek LS. Phytochemical screening and antioxidant activity of some medicinal plants' crude juices. Biotechnol Rep (Amst). 2020 Oct; 28: e00536. doi: 10.1016/j.btre.2020.e00536 [DOI] [PubMed]
20. Zovko Koncić M, Kremer D, Karlović K, Kosalec I. Evaluation of antioxidant activities and phenolic content of Berberis vulgaris L. and Berberis croatica Horvat. Food Chem Toxicol. 2010 Aug-Sep; 48(8-9): 2176-80. doi: 10.1016/j.fct.2010.05.025 [DOI] [PubMed]
21. Motalleb G, Hanachi P, Kua SH, Fauziah O, Asmah R. Evaluation of Phenolic Content and Total Antioxidant Activity in Berberis vulgaris Fruit Extract. Journal of Biological Sciences. 2005; 5: 648-53. doi: 10.3923/jbs.2005.648.653 [Link] [DOI]
22. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003 Jul; 51(16): 4563-69. doi: 10.1021/jf034108k [DOI] [PubMed]
23. Arumugam P, Ramamurthy P, Ramesh A. Antioxidant and Cytotoxic Activities of Lipophilic and Hydrophilic Fractions of Mentha Spicata L. (Lamiaceae). Int J Food Prop. 2010; 13(1): 23-31. doi: 10.1080/10942910802144329 [Link] [DOI]
24. Mekonnen A, Desta W. Comparative study of the antioxidant and antibacterial activities of Rumex abyssinicus with commercially available Zingiber officinale and Curcuma longa in Bahir Dar city, Ethiopia. Chem Biol Technol Agric. 2021; 8: 2. doi: 10.1186/s40538-020-00198-0 [Link] [DOI]
25. Elansary HO, Szopa A, Klimek-Szczykutowicz M, Ekiert H, Barakat AA, Al-Mana FA. Antiproliferative, antimicrobial, and antifungal activities of polyphenol extracts from Ferocactus species. Processes. 2020; 8(2): 138. doi: 10.3390/pr8020138 [Link] [DOI]
26. Koné WM, Atindehou KK, Kacou-N'douba A, Dosso M. Evaluation of 17 medicinal plants from Northern Côte d'Ivoire for their in vitro activity against Streptococcus pneumoniae. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2006 Aug; 4(1): 17-22. [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khodabandeh Shahraki F, Ranjbar M, Govahi M, Tafrihi M. Investigation of Antioxidant and Antimicrobial Effects of Methanolic Extracts of Berberis integerrima and Graminifolius tragopogon. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :118-125
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4078-fa.html

خدابنده شهرکی فهیمه، رنجبر مجتبی، گواهی مصطفی، تفریحی مجید. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و خواص ضدمیکروبی عصاره‌های متانولی زرشک وحشی (Berberis integerrima) و شنگ (Graminifolius tragopogon). مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :118-125

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4078-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570