[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 83-90 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی زناشویی زنان
فاطمه ربیعی1 ، کیانوش زهراکار* 2، ولی اله فرزاد3
1- دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، dr_zahrakar@yahoo.com
3- دانشیار، گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (115 مشاهده)

زمینه و هدف: اثرات نامطلوب و مخرب استرس در زندگی بسیاری از زوجین زمینه‌ساز فرسودگی زناشویی است و به دنبال آن کیفیت رابطه زناشویی زوجین تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این مطالعه به منظور اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی زناشویی زنان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه شبه تجربی روی 30 زن متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی با نمرات پرسشنامه تکمیل شده فرسودگی زناشویی بالای 75 امتیاز، طی سال 1395 انجام شد. آزمودنی‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت غیرتصادفی در دو گروه 15 نفری روش پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری (گروه مداخله) و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله در دوره 8 جلسه‌ای آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردند. برای آزمودنی‌های گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری مداخله‌ای ارایه نشد. ابزار گردآوردی داده‌ها مقیاس فرسودگی زناشویی Pines سال 1996 بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه توسط آزمودنی‌های هر دو گروه تکمیل گردید. در گروه‌های مورد مطالعه، مؤلفه‌های فرسودگی زناشویی شامل خستگی جسمانی، خستگی روانی و خستگی عاطفی مقایسه و ارزیابی شد.

یافته‌ها: آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی سبب کاهش معنی‌دار فرسودگی زناشویی و مؤلفه‌های آن (خستگی جسمانی، خستگی روانی و خستگی عاطفی) در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در پایان مداخله و نیز و بعد از پیگیری یک ‌ماهه گردید (P<0.05).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روش مداخله‌ای مناسبی برای کاهش سطح فرسودگی زناشویی زنان است.

 

واژه‌های کلیدی: فرسودگی زناشویی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، زنان
Article ID: Vol22-41
متن کامل [PDF 291 kb]   (76 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
* نشانی نویسنده مسئول: کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره، تلفن و نمابر ۳۴۵۵۱۰۲۴-026
فهرست منابع
1. Sanai B, Davarniya R, Bakhtiari Said B, Shakarami M. [The effectiveness of solution-focused brief therapy (SFBT) on reducing couple Burnout and improvement of the quality of life of married women]. Armaghane Danesh. 2015; 20(5): 416-32. [Article in Persian]
2. Davarniya R, Zahrakar K, Nazari A. The effect of brief solution-focused couple therapy (BSFCT) approach on reducing couple burnout dimensions in women. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015; 13(1): 36-46. [Article in Persian]
3. Pines AM. Teacher burnout: a psychodynamic existential perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 2002; 8(2): 121-40. DOI: 10.1080/13540600220127331
4. Kayser K. The marital disaffection scale: An inventory for assessing motional estrangement in marriage. Am J Fam Ther. 1996; 24(1): 68-80. DOI: 10.1080/01926189508251019
5. Fatemeh Rabiee, Kianoush Zahrakar, Valiyolah Farzad. [Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women]. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21(2): 70-76. [Article in Persian]
6. Soares JJ, Grossi G, Sundin O. Burnout among women: associations with demographic/socio-economic, work, life-style and health factors. Arch Womens Ment Health. 2007; 10(2): 61-71. DOI: 10.1007/s00737-007-0170-3
7. Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. Job burnout and couple burnout in dual- earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 2011; 74(4): 361-86. DOI.org/10.1177/0190272511422452
8. Morshedi M, Davarniya R, Zahrakar K, Mahmudi M, Shakarami M. [The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on reducing couple burnout of couples]. Iranian Journal of Nursing Research. 2016; 10(4): 76-87. [Article in Persian]
9. Pamuk M, Durmuş E. Investigation of burnout in marriage. International Journal of Human Sciences. 2015; 12(1): 162-77. DOI: 10.14687/ijhs.v12i1.3002
10. Huston TL. What is love got to do with it? Why some marriage succeed and other fail. Person Relationship. 2009; 16(3): 301-27. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6811.2009.01225.x
11. Rush SE, Sharma M. Mindfulness-Based Stress Reduction as a Stress Management Intervention for Cancer Care: A Systematic Review. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Apr; 22(2): 348-60. DOI: 10.1177/2156587216661467
12. Boyle MP. Mindfulness training in stuttering therapy: a tutorial for speech-language pathologists. J Fluency Disord. 2011 Jun; 36(2): 122-9. DOI: 10.1016/j.jfludis.2011.04.005
13. Goldin PR, Gross JJ. Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder. Emotion. 2010 Feb; 10(1): 83-91. DOI: 10.1037/a0018441
14. Owens JE, Schorling J, Plews-Ogan M, Goodman M, Moorman R, Zaklin R, et al. A randomized controlled trial evaluating Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) for the treatment of palpitations: A pilot study. Int J Cardiol. 2016 Nov; 223: 25-27. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.08.183
15. Ebrahimi A, Ghahari SH. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) in stress and fatigue in patients with multiple sclerosis (MS). Int J Med Res Health Sci. 2016; 5(7S): 486-91.
16. van den Hurk DG, Schellekens MP, Molema J, Speckens AE, van der Drift MA. Mindfulness-Based Stress Reduction for lung cancer patients and their partners: Results of a mixed methods pilot study. Palliat Med. 2015 Jul; 29(7): 652-60. DOI: 10.1177/0269216315572720
17. Smith SA. Mindfulness-based stress reduction: an intervention to enhance the effectiveness of nurses' coping with work-related stress. Int J Nurs Knowl. 2014 Jun; 25(2): 119-30. DOI: 10.1111/2047-3095.12025
18. Gross CR, Kreitzer MJ, Reilly-Spong M, Wall M, Winbush NY, Patterson R, et al. Mindfulness-based stress reduction versus pharmacotherapy for chronic primary insomnia: a randomized controlled clinical trial. Explore (NY). 2011 Mar-Apr; 7(2): 76-87. DOI: 10.1016/j.explore.2010.12.003
19. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013 Nov; 310(20): 2191-94. DOI: 10.1001/jama.2013.281053
20. Nazari A, Rasouli M, Davarniya R, Hosseini A, Babaei Gharmkhani M. [Effectiveness of solution- focused brief therapy (SFBT) on couple burnout and divorce tendency in married women]. Psy Nurs. 2015; 3(3): 41-52. [Article in Persian]
21. Williamz M, Penman D. [Mindfulness: A Practical Guide to Finding Relaxation in the Blind World]. Translated by Farzanehpour S. 1st ed. Tehran: Tarrahan Tin Publishing. 2015; pp: 75-96. [Persian]
22. Jafari A, Shahabi SR. [Effectiveness of mindfulness-based stress reduction on state/trait anxiety and quality of life in women with obesity]. Feyz. 2017; 21(1): 83-93. [Article in Persian]
23. Sharifi Jandani HR, Mahaki F, Abbasi B. [The Effectiveness of the Instruction of Mindfulness-based stress Reduction Program on the Happiness of Mothers Intellectual Disability Adolescent]. Rooyesh-e-Ravanshenasi. 2018; 7(8): 323-34. [Article in Persian]
24. Forouzesh Yekta F, Yaghoubi H, Mootabi F, Roshan R, Gholami Fesharaki M, Omidi A. [The Effectiveness of Mindfulness Based Stress Reduction Program on Distress, Emotion Regulation and Marital Satisfaction in Non-Marital Distressed Women]. Clinical Psychology Studies. 2018; 8(31): 67-90. [Article in Persian]
25. Bisseling EM, Schellekens MPJ, Jansen ETM, van Laarhoven HWM, Prins JB, Speckens AEM. Mindfulness-based stress reduction for breast cancer patients: a mixed method study on what patients experience as a suitable stage to participate. Support Care Cancer. 2017 Oct; 25(10): 3067-74. DOI: 10.1007/s00520-017-3714-8
26. Würtzen H, Dalton SO, Christensen J, Andersen KK, Elsass P, Flyger HL, et al. Effect of mindfulness-based stress reduction on somatic symptoms, distress, mindfulness and spiritual wellbeing in women with breast cancer: Results of a randomized controlled trial. Acta Oncol. 2015 May; 54(5): 712-19. DOI: 10.3109/0284186X.2014.997371
27. Shafiei F, Amini M. [Efficacy of mindfulness-based Stress reduction on reducing catastrophizing and pain intensity in patients suffering chronic musculoskeletal pain]. Anesth Pain. 2017; 8(1): 1-10. [Article in Persian]
28. Zarnaghash M, Mehrabi M, Bashlideh K, Davoodi I, Marashi SA. [The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on quality of life and resiliency of veterans spouses in Ahvas]. Journal of Psychological Methods and Models. 2016; 7(23): 83-99. [Article in Persian]
29. Hoseyni SO, Khajooyizadeh Z. [The Relationship between Mindfulness and Marital Satisfaction among Married Women and Men Working in the Kurdistan Welfare Organisation]. Semi-annual Journal of Family Pathology, Counseling & Enrichment. 2015; 1(2): 14-24. [Article in Persian]
30. Gottman J. The Marriage Clinic. 1st ed. New York: Norton. 1999; pp: 281-306.
31. Toneatto T, Nguyen L. Does mindfulness meditation improve anxiety and mood symptoms? A review of the controlled research. Can J Psychiatry. 2007 Apr; 52(4): 260-66. DOI: 10.1177/070674370705200409
32. Flugel Colle KF, Vincent A, Cha SS, Loehrer LL, Bauer BA, Wahner-Roedler DL. Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. Complement Ther Clin Pract. 2010 Feb; 16(1): 36-40. DOI: 10.1016/j.ctcp.2009.06.008
33. Garland E, Gaylord S, Park J. The Role of Mindfulness in Positive Reappraisal. Explore (NY). 2009; 5(1): 37-44. DOI: 10.1016/j.explore.2008.10.001
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rabiee F, Zahrakar K, Farzad V. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction on reducing couple burnout in women. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 22 (3) :83-90
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3553-fa.html

ربیعی فاطمه، زهراکار کیانوش، فرزاد ولی اله. اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی زناشویی زنان. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (3) :83-90

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3553-fa.htmlدوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256