[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 19 شماره 4 صفحات 21-26 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر کورکومین بر سطح آنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی تیمار شده با کلرید کادمیوم
معصومه رمضانی فرد دارابی1، وحید حمایت خواه جهرمی* 2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
2- دانشیار، گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران ، dr.hemayatkhah@yahoo.com
چکیده:   (2960 مشاهده)

زمینه و هدف : پیامد مصرف بی‌رویه کودهای فسفاته علاوه بر تجمع فسفر بیش از نیاز، باعث ایجاد رقابت با جذب عناصر ریز مغذی به‌ویژه روی و از همه مهم‌تر تجمع آلاینده‌هایی نظیر کادمیوم در محصولات کشاورزی می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی کورکومین بر سطح آنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی تیمار شده با کلرید کادمیوم انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار در 8 گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل فقط از آب و غذای معمولی استفاده نمود. به گروه شاهد یک، نرمال سالین و به گروه شاهد دو، روغن زیتون تزریق شد. به گروه کادمیوم 1.5 mg/kg/bw کلرید کادمیوم و به گروه کورکومین mg/ml 120 کورکومین تزریق شد. به گروه تجربی یک، دو و سه به ترتیب 30 ، 60 و 120 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر کورکومین و 1.5 mg/kg/bw کلرید کادمیوم تزریق شد. تزریق‌ها به صورت داخل صفاقی انجام شد. پس از 21روز از قلب موش‌ها خونگیری به‌عمل آمد و میزان آنزیم‌های کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) به روش اسپکتروفتومتر ارزیابی شد.

یافته‌ها : میانگین میزان آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در گروه کادمیوم افزایش آماری معنی‌دار و در گروه کورکومین نسبت به سایر گروه‌ها کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). میانگین میزان آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در گروه‌های تجربی اول، دوم و سوم نسبت به گروه کلرید کادمیوم کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). میانگین میزان دو آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در گروه تجربی سوم کاهش آماری معنی‌داری با گروه‌های تجربی اول و دوم نشان داد (P<0.05) میانگین میزان آلکالین فسفاتاز گروه تجربی اول، دوم و سوم نسبت به گروه‌های کنترل، شاهد یک، شاهد 2 و کورکومین افزایش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). همچنین این میزان در گروه‌های تجربی دوم و سوم کاهش آماری معنی‌داری در مقایسه با گروه تجربی اول نشان داد (P<0.05). میانگین میزان آلکالین فسفاتاز در گروه تجربی سوم کاهش آماری معنی‌داری نسبت به گروه تجربی دوم داشت (P<0.05)

نتیجه‌گیری : عصاره هیدروالکلی کورکومین می‌تواند افزایش آنزیم‌های کبدی ناشی از مصرف کادمیوم را در موش‌های صحرایی کاهش دهد.

واژه‌های کلیدی: کورکومین، کلرید کادمیوم، آنزیم‌های کبدی
متن کامل [PDF 253 kb] [English Abstract]   (351 دریافت) |   |   چکیده (HTML)  (204 مشاهده)  
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
فهرست منابع
1. Siu ER, Mruk DD, Porto CS, Cheng CY. Cadmium-induced testicular injury. Toxicol Appl Pharmacol. 2009 Aug; 238(3): 240-49. doi:10.1016/j.taap.2009.01.028
2. Thompson J, Bannigan J. Cadmium: toxic effects on the reproductive system and the embryo. Reprod Toxicol. 2008 Apr; 25(3): 304-15. doi:10.1016/j.reprotox.2008.02.001
3. Ataie A, Sabetkasaei M, Haghparast A, Moghaddam AH, Ataee R, Moghaddam SN. Curcumin exerts neuroprotective effects against homocysteine intracerebroventricular injection-induced cognitive impairment and oxidative stress in rat brain. J Med Food. 2010 Aug; 13(4): 821-26. doi:10.1089/jmf.2009.1278
4. Singh S. From exotic spice to modern drug? Cell. 2007 Sep; 130(5): 765-68.
5. Wang Y, Yu C, Pan Y, Yang X, Huang Y, Feng Z, et al. A novel synthetic mono-carbonyl analogue of curcumin, A13, exhibits anti-inflammatory effects in vivo by inhibition of inflammatory mediators. Inflammation. 2012 Apr; 35(2): 594-604. doi:10.1007/s10753-011-9350-4
6. Reddy AC, Lokesh BR. Effect of dietary turmeric (Curcuma longa) on iron-induced lipid peroxidation in the rat liver. Food Chem Toxicol. 1994 Mar; 32(3): 279-83.
7. Davis JM, Murphy EA, Carmichael MD, Zielinski MR, Groschwitz CM, Brown AS, et al. Curcumin effects on inflammation and performance recovery following eccentric exercise-induced muscle damage. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007 Jun; 292(6): R2168-73. doi:10.1152/ajpregu.00858.2006
8. Daniel S, Limson JL, Dairam A, Watkins GM, Daya S. Through metal binding, curcumin protects against lead- and cadmium-induced lipid peroxidation in rat brain homogenates and against lead-induced tissue damage in rat brain. J Inorg Biochem. 2004 Feb; 98(2): 266-75.
9. Seehofer D, Schirmeier A, Bengmark S, Carter J, Koch M, Glanemann M, et al. Inhibitory effect of curcumin on early liver regeneration following partial hepatectomy in rats. J Surg Res. 2009 Aug; 155(2): 195-200. doi:10.1016/j.jss.2008.09.011
10. Fusconi A, Gallo C, Camusso W. Effects of cadmium on root apical meristems of Pisum sativum L.: cell viability, cell proliferation and microtubule pattern as suitable markers for assessment of stress pollution. Mutat Res. 2007 Aug; 632(1-2): 9-19. doi:10.1016/j.mrgentox.2007.03.012
11. Baker AJM, Brooks RR. Terrestrial higher plants which hyperaccumulate metallic elements: A review of their distribution, ecology and phytochemistry. Biorecovery. 1989; 1: 81-126.
12. Liu D, Jianl W, Gao X. Effect of Cadmium or root growth, cell division and nucleoli in root tip cells of garlic. Biologia Plantarum. 2003; 47(1): 79-83. doi:10.1023/A:1027384932338
13. Khodaparast Z, Yusuf A R, khoshvaghti A. [The effect of curcumin on liver tissue in adult male rats treated with cyclophosphamide]. J Fasa Uni Med Sci. 2014; 4(3): 344-52. [Article in Persian]
14. Mirdar Sh, Memarian S, Hedayati M, Hajizade A. [The effect of endurance swimming exercise on HIF-1 levels in livers of pregnant rats exposed to Cadmium toxicity]. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2014; 12(11): 919-28. [Article in Persian]
15. Ramezani M, Bahadoran H, Abasi S. [The effect of Cadmium on hippocampus development of rat embryos and L-carnitine protective role]. Qom Univ Med Sciences J. 2012; 6(3): 9-13. [Article in Persian]
16. Farhangdoost F, Jafari Barmak M, Hemayatkhah Jahromi V, Azizi A, Mahmoodi R, Keshavarzi E, et al. [Aloe Vera extract effect on Sperm quality and testicular tissue of rats induced by Cadmium chloride]. Armaghane Danesh. 2014; 19 (1): 47-55. [Article in Persian]
17. Abedini Gosheh S. [The effect of green tea extract on semen quality and testicular tissue of rat induced by cadmium chloride]. Master's Thesis. Jahrom Branch, Islamic Azad University. 2013 [Persian]
18. Chetty KN, Drummond L, Desaiah D. Effect of cadmium on ATPase activities in rats fed on iron-deficient and sufficient diets. J Environ Sci Health B. 1980; 15(4): 379-93. doi:10.1080/10934528009374939
19. Gaurav D, Preet S, Dua KK. Chronic Cadmium toxicity in rats: treatment with combined administration of vitamins, amino acids, antioxidants and essential metals. J Food Drug Anal. 2010; 18(6): 464-70.
20. Jacquillet G, Barbier O, Rubera I, Tauc M, Borderie A, Namorado MC, et al. Cadmium causes delayed effects on renal function in the offspring of cadmium-contaminated pregnant female rats. Am J Physiol Renal Physiol. 2007 Nov; 293(5): F1450-60. doi:10.1152/ajprenal.00223.2007
21. Pillet S, Rooney AA, Bouquegneau JM, Cyr DG, Fournier M. Sex-specific effects of neonatal exposures to low levels of cadmium through maternal milk on development and immune functions of juvenile and adult rats. Toxicology. 2005 May; 209(3): 289-301. doi:10.1016/j.tox.2004.12.007
22. Sen Gupta R, Sen Gupta E, Dhakal BK, Thakur AR, Ahnn J. Vitamin C and vitamin E protect the rat testes from cadmium-induced reactive oxygen species. Mol Cells. 2004 Feb; 17(1): 132-39.
23. Koyu A, Gokcimen A, Ozguner F, Bayram DS, Kocak A. Evaluation of the effects of cadmium on rat liver. Mol Cell Biochem. 2006 Mar; 284(1-2): 81-85. doi:10.1007/s11010-005-9017-2
24. Mouoghli Tabrizi B, Mohajeri D. [Protective effect of edible turmeric (Curcuma longa Linn.) powder on early hepatic injury in diabetic rats]. Feyz. 2010; 14 (3): 190-99. [Article in Persian]
25. Morovvati H, Najafzadeh H, Azizian H. [Evaluation of effect of Curcumin on changes of liver in adrenalectomised rats]. JBUMS. 2013; 15(3): 59-64. [Article in Persian]
26. Adaramoye OA, Odunewu AO, Farombi EO. Hepatoprotective effect of Curcuma longa L. in D-galactosamine induced liver injury in mice: evidence of antioxidant activity. Afr J Med Med Sci. 2010 Dec; 39 Suppl: 27-34.
27. Corson TW, Crews CM. Molecular understanding and modern application of traditional medicines: triumphs and trials. Cell. 2007 Sep; 130(5): 769-74. doi:10.1016/j.cell.2007.08.021
28. Bruck R, Ashkenazi M, Weiss S, Goldiner I, Shapiro H, Aeed H, et al. Prevention of liver cirrhosis in rats by curcumin. Liver Int. 2007 Apr; 27(3): 373-83. doi:10.1111/j.1478-3231.2007.01453.x
29. Sandur SK, Ichikawa H, Pandey MK, Kunnumakkara AB, Sung B, Sethi G, et al. Role of pro-oxidants and antioxidants in the anti-inflammatory and apoptotic effects of curcumin (diferuloylmethane). Free Radic Biol Med. 2007 Aug; 43(4): 568-80. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2007.05.009
30. Farzanegi P, Habibian M, Salehi M. [Interactive effect of endurance training and curcumin supplementation on some indices of liver damage in rats exposed to heavy metal lead]. Daneshvar Medicine. 2012; 20(2); 63-70. [Article in Persian]
31. 31. Khorsandi LS, Taheri Mobarakeh M, Kalantari H. The protective effect of turmeric ((Curcuma Longa)(CL)) extract on Acetaminophen-induced liver damage in mice. ZUMS Journal. 2006; 14(2): 23-9. [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ramezanyfard Darabi M, Hemayatkhah Jahromi V. Effect of Curcumin on liver enzymes in rats treated with cadmium chloride . J Gorgan Univ Med Sci. 2017; 19 (4) :21-26
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3219-fa.html

رمضانی فرد دارابی معصومه، حمایت خواه جهرمی وحید. اثر کورکومین بر سطح آنزیم‌های کبدی موش‌های صحرایی تیمار شده با کلرید کادمیوم. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1396; 19 (4) :21-26

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3219-fa.htmlدوره 19، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3844