دوره 3، شماره 1 - ( شماره بهار و تابستان 1394 1394 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 114-126 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشگاه، علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
2- دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
3- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
4- دانشگاه علوم علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، zar.shafieyan@yahoo.com
5- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
6- دانشگاه علوم علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
7- گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
8- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
9- ، گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:   (5156 مشاهده)

زمینه و هدف: استفاده از اینترنت تاثیرات چشمگیری بر سبک زندگی استفاده کنندگان آن داشته است که این تغییرات می تواند سلامت آنها را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی مرتبط با اینترنت با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در کاربران اینترنت دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که در سال 1393روی 400 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مشتمل بر چهاربخش؛ اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سبک زندگی مرتبط با اینترنت و پرسشنامه احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بود. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارSPSS و آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس و رگرسیون خطی آنالیز گردید. یافته ها: نتایج رگرسیون خطی نشان داد بین احساس تنهایی و سبک زندگی مرتبط با اینترنت، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و سن ارتباط معنی دار وجود دارد (01/0 P<). همچنین ارتباط بین حمایت اجتماعی و سبک زندگی مرتبط با اینترنت و سن معنی دار بود(05/0 P<) . نتایج نشان داد بین احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و استفاده غالب از اینترنت ارتباط معنی دار وجود دارد (01/0> P). نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با سبک زندگی مرتبط با اینترنت و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از اینترنت، به نظر می رسد حمایت هرچه بیشتر از دانشجویان و ارائه آموزش های مناسب به دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت استفاده مناسب از اینترنت ضروری باشد.

متن کامل [PDF 608 kb]   (1560 دریافت)    
نوع مقاله: تحقیقی | موضوع مقاله: پزشکی عمومى
دریافت: 1394/7/16 | ویرایش نهایی: 1398/11/7 | پذیرش: 1394/7/16

فهرست منابع
1. Solimannejad M, Shams M, CharkaziAR, Rahimi F, Fayazbakhsh A, Godarzi F. Survey of lifestyle related to internet in Golestan university ofmedical sciences internet users.TahghigatNezamSalamat Journal. 2013; 8(5): 834-843
2. Shafira N. Lessing M. Goldsmith T. Szabo S. Lazoritz M. Gold M. et al. Problematic internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxiety. 2003; 17(4) 207- 216
3. Douglas A. Mills J. Niang M. Stepchenkova S. Byund S. Ruffini C. et al. Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996-2006. Computers in Human Behavior. 2008; 24(6) 3027-44
4. Shaghasemy A. Review of effect of virtual space fields on communication theories. Global Media Journal. 2006; 2(20): 56-62.
5. Chak K, Leung L. Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use.Cyberpsychol Behavior journal. 2004; 7(5): 559-70
6. Clark DJ, Frith KH, Demi AS.The physical, behavioral, and psychosocial consequences of Internet use in college students.Computer Inform Nursing. 2004; 22(3):153-61
7. Palesh O, Saltzman K, KoopmanC.Internet use and attitudes towards illicit internet use behavior in a sample of Russian college students. Cyber psychology Behavior. 2004; 7(5): 553-8
8. LaRose R. Lin A C , Matthew S. EastinUnregulated Internet Usage: Addiction, Habit, or Deficient Self-Regulation?2003; 5 (3): 225-253
9. Zarbakhsh BahriMR,Khademi MJ, Rashedi v. loanliness and internet addiction in student of university. Modiriatertghasalamat journal. 2012. 2(1): 32-38
10. Riahi me, verdiniaka, porhosaeni z. the relationship between social support and mental health. Faslnamehrefah ejtemai.2008; 10(39): 85-121.
11. Fayazbakhsh A, KhajeKazemi R, SoleymaniNejad M, Rahimi F, Jahangiri L, Heydari S, Shams M. The internet using and health: students knowledge, attitude and lifestyle related to the internet. 2011; 14(2): 96-105.
12. Clark DJ, Frith KH, Demi AS. The Physical, Behavioral, and Psychosocial Consequences of Internet Use in College Student. Computers Informatics, Nursing Journal. 2004; 22(3):153-161.
13. Ahmadi K.Internet addiction among Iranian adolescents: a nationwide study.ActaMedicalIranica. 2014; 52(6):467-72
14. Lee JY, Shin KM, Cho SM, Shin YM.Psychosocial risk factors associated with internet addiction in Korea.Psychiatry Investigating. 2014;11(4):380-6.
15. Asiri S, Fallahi F, Ghanbari A, Kazemnejad-Leili E. Internet addiction and its predictors in guilan medical sciences students, 2012.Nurs Midwifery Stud. 2013;2(2):234-9.
16. Xu J, Shen LX, Yan CH, Hu H, Yang F, Wang L, Kotha SR, Ouyang F, Zhang LN, Liao XP, Zhang J, Zhang JS, Shen XM. Parent-adolescent interaction and risk of adolescent internet addiction: a population-based study in Shanghai. BMC Psychiatry.2014;14:112.
17. Ozturk FO, Ekinci M, Ozturk O, CananF.The relationship of affective temperament and emotional-behavioral difficulties to internet addiction in Turkish teenagers.ISRN Psychiatry. 2013;2013:961734.
18. Tang J, Zhang Y, Li Y, Liu L, Liu X, Zeng H, Xiang D, Li CS, Lee TS. Clinical characteristics and diagnostic confirmation of Internet addiction in secondary school students in Wuhan, China.PsychiatryClinNeurosci. 2014;68(6):471-8
19. Nalwa K, Anand AP. Internet addiction in students: a cause of concern. Cyberpsychology Behavior. 2003;6(6):653-6
20. He F, Zhou Q, Li J, Cao R, Guan H. Effect of social support on depression of internet addicts and the mediating role of loneliness.Int J Ment Health Syst.2014 ;8:34
21. Wan MohdAzam WM1, Din NC, Ahmad M, Ghazali SE, Ibrahim N, Said Z, Ghazali AR, Shahar S, Razali R, Maniam T. Loneliness and depression among the elderly in an agricultural settlement: mediating effects of social support. Asia Pac Psychiatry. 2013;5(1):134-9
22. Clark DM, Loxton NJ, Tobin SJ. Declining loneliness over time: evidence from American colleges and high schools. Personality Social Psychological Bulletin. 2015; 41(1):78-89
23. Grover S, Chakraborty K, Basu D. Pattern of Internet use among professionals in India: Critical look at a surprising survey result. IndustrialPsychiatry Journal. 2010;19(2):94-100.
24. Yen CF, Chou WJ, Liu TL, Yang P, Hu HF. The association of Internet addiction symptoms with anxiety, depression and self-esteem among adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder.Comprehensive Psychiatry. 2014;55(7):1601-8.
25. Associations of physical activity with sleep satisfaction, perceived stress, and problematic Internet use in Korean adolescents. BMC Public Health.2014 ;14:1143.
26. Davis RA, Flett GL, BesserA.Validation of a newscale for measuringproblematicinternet use: implications for pre-employmentscreening. Cyberpsycholgy and Behavior. 2002; 5(4): 331-45.