برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معاونت تحقیقات و فناوری ::

:: کارگاههای سامانه پایش وزارتخانه : کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی ::
کارگاه توانمندسازی تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی 
تاریخ برگزاری : 24 و25 /95/12   
مکان : سالن کارگاه کامپیوتر معاونت تحقیقات و فناوری 
مهلت ثبت نام : 95/12/15
مدرس : دکتر محمدعلی وکیلی و دکتر بهنام پور
گروه هدف : اعضای محترم هیات علمی 
برنامه                             فرم ثبت نام

>

AWT IMAGE

ورود به بخش مدیریت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان-معاونت تحقیقات و فناوری