برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معاونت تحقیقات و فناوری ::

:: کارگاه استرئوتاکس : کارگاه استرئوتاکس ::
کارگاه استرئوتاکس 
تشریح و پرفیوژن مغز موش صحرایی
گروه هدف : دانشجویان پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
مدرس : دکتر جهانشاهی و دکتر الیاسی 
مکان اجرا : مرکز علوم اعصاب 
>

AWT IMAGE

ورود به بخش مدیریت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان-معاونت تحقیقات و فناوری