دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -> ���� ������ �� ���� -> مشاهده مطلب

 

تاريخ 1386⁄04⁄20
عنوان نحوه انعقاد قرارداد

 

نحوة انعقاد قراردادها


1.كليه قراردادها ي پژوهشي با مؤسسات ، پس از تهيه و تنظيم با امضاي رئيس دانشگاه و معاون پژوهشي دانشگاه ، منعقد مي گردد .
تبصره : در صورت تأييد رياست دانشگاه و معاونت پژوهشي ، مجري طرح مي تواند به عنوان طرف قرارداد با مؤسسات مربوطه ، قرارداد را امضاء كند.


2- مجري موظف است جهت اجراي طرح پژوهشي ، قراردادي با معاونت پژوهشي دانشگاه منعقد نمايد، كه در اين قرارداد ، وظايف مجري ، نحوة پرداخت حق الزحمه و موارد ديگر بيان شده است .

3- كليه اعتبارات پرداخت شده از سوي مؤسسات به حساب ساير منابع دانشگاه واريز مي گردد. سهم مجري از اعتبارات طرح در اولين مرحله پس از واريز پيش پرداخت از سوي مؤسسه طرف قرارداد و يا پس از ارائه گزارش پيشرفت كار از طريق معاونت پژوهشي به ايشان پرداخت خواهد شد.
تبصره : در صورتي كه مجري طرح شخصا" به عنوان طرف قرارداد با مؤسسات ، قرارداد را امضاء كرده باشد ، اعتبار طرح مذكور را مستقيما" از مؤسسه مربوطه دريافت مي دارد.

4- در كليه قراردادهاي پژوهشي ، مجري موظف به ارائه گزارش پيشرفت كار و گزارش نهايي به معاونت پژوهشي مي باشد.

5- فقط دانشگاه مي تواند با صنعت و دستگاههاي اجرايي در خصوص برنامه هاي آموزشي و يا تحقيقاتي قرارداد منعقد كند.


6- عناوين و برنامه هاي معرفي شده به دانشگاه و يا دفتر ارتباط با صنعت از سوي دستگاه اجرايي و يا صنعت پس از بررسي اوليه به گروههاي آموزشي يا مراكز تحقيقاتي براي تعيين مجري و پيشنهاد پروژه اوليه ارجاع مي گردد