Home Home Information News Contact Site Map Library
نام کاربرى   رمز عبور
English Site
AWT IMAGE
مركز ارتباط دانشگاه و صنعت awt-yekta مركز ارتباط دانشگاه و صنعت
Section Home Section Information Section Contact   دانشگاه علوم پزشكي ايران     مركز ارتباط دانشگاه و صنعت   Section english Home
بخش‌هاي اصلي
اخبار مركز
مطالب اولين همايش مركز
اطلاعيه ها
طرح هاي پژوهشي
بخش آموزش
ارتباط با ما
ساختار
مجموعه قوانين و مقررات
وب سايتهاي مرتبط
مطالب مرتبط با ارتباط دانشگاه و صنعت
مستندات مركز
پژوهشهاي انجام شده مرتبط
طرح جامع راه اندازي مركز ارتباط دانشگاه و صنعت
بخشنامه ها
::
جستجو در پايگاه

جستجوى پيشرفته
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
زيربخش‌هاي پايگاه
آخرين مطالب ساير بخش‌ها
:: مسئولين كادر پرستاري بيمارستان لولاگر
:: آخرين جلسه شوراي انتشارات در سال 1386
:: طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول راهنمايي
:: آگهي هاي مناقصه و مزايده(مديريت امور عمومي)
:: اطلاعات بخشهاي بيمارستان شهداي يافت آباد
:: استفاده آزمايشي از سايت UpToDate
:: آخرين شماره نشريه دانشجويان
:: شماره هاي پيشين نشريه دانشجويان
:: نشريه دانشجويان
:: گزارش هفتگي بيماران سرپايي بيمارستان شهداي يافت آباد
:: آيين نامه اجرايي مركز : آيين نامه اجرايي مركز ::
آئين نامه اجرايي ارتباط دانشگاه و صنعت فصل اول كليات: ماده 1- هرگونه فعاليت اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاه در حوزه دانشگاه و صنعت و در قالب مقررات تعريف شده در اين آئين نامه يك ارزش تلقي شده و تلاش در اين راستا همواره مورد حمايت و تأييد خواهد بود. ماده 2- انجام فعاليت هاي مرتبط با صنعت و دانشگاه هيچگونه تأثيري در فعاليتهاي تمام وقتي، حق محروميت از مطب و ساير امتيازاتي كه با رعايت مقررات مربوطه مشمول اعضاء هيئت علمي و كاركنان دانشگاه ميشود نخواهد داشت. فصل دوم حوزه و نحوه فعاليت: ماده 3- فعاليت هاي مرتبط با صنعت و دانشگاه عبارت از آموزش، پژوهش، مشاوره و فعاليتهاي خدماتي مورد توافق طرفين مي باشد. ماده 4- نتايج فعاليتهاي مشترك دانشگاه و صنعت در راستاي وظايف اساسي طرفين مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده5- براي تصويب عناوين طرحهاو برنامه هاي معرفي شده به مركز پس از بررسي اوليه از طريق فراخوان به اطلاع كليه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه منعكس خواهد شد. تبصره: پروپوزالهاي پيشنهادي كه شامل هزينه ها نيز باشددر دفتر بررسي و تصويب خواهد شد. ماده 6- مجري در هر حال بايد مرتبط با موضوع بوده و از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران باشد. تبصره: در موارداستثنا و فقدان مجري مرتبط در دانشگاه با تشخيص مركز مي توان از تخصصهاي ساير افراد استفاده كرد. ماده 7- در انجام برنامه ها و استفاده از كارگاهها، آزمايشگاهها و ساير مراكز ارائه خدمات فني و آموزشي با موافقت رئس واحدبلامانع است به شرطي كه در روند فعاليتهاي جاري دانشكده ها و يا واحدهاي مرتبط اختلال ايجاد ننمايد. فصل سوم تنظيم قرارداد -هزينه ها و پرداختها: ماده8- در تنظيم قرارداد فيمابين مركز و كارفرما، مصالح و منافع دانشگاه، رعايت قوانين و بخش نامه ها، جبران خسارت تعهدات كارفرما و مجري، مدت قرارداد، موضوعات قرارداد، كسورات قانوني مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مرحله اي، پيش بيني حل اختلاف و نكات حقوقي ديگر بايد رعايت گردد. ماده9- قرارداد همكاري با صنعت پس از تاييد شوراي راهبردي توسط رئيس مركز و يك فرد صلاحيت دار از طرف صنعت امضا و رسميت خواهد يافت.قرارداد به دو شكل (كه بستگي به شرايط طرفين دارد) قابل تنظيم خواهد بود: الف- بيست درصد از مبلغ قرارداد به عنوان سهم دانشگاه ،از طرف كارفرما مستقيما به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز مي شود و مابقي پس از تاييد مركز بابت هزينه تجهيزات، پرسنل و ساير خدمات مورد نياز توسط كارفرما به مجري پرداخت مي شود. ب- كل مبلغ قراردادها به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز شده و دانشگاه پس از كسر بيست درصد، مابقي را بابت هزينه هاي اجرايي،تجهيزات وپرسنلي مطابق پيشرفت كار ومتناسب با مبالغ واريزي به حساب درآمدهاي دانشگاه و با تاييد مركز در اختيار مجري قرار مي دهد. تبصره 1- هزينه دريافت هر گونه خدمات از امكانات دانشگاه مطابق تعرفه مربوطه و يا ميزان پيشنهادي توسط دانشكده يا واحدمربوطه كه در هر حال از تعرفه هاي مشابه بخش خصوصي بيشتر نباشد ( در صورت فقدان تعرفه مصوب) از محل سهم مجري محاسبه و كسر خواهد شد. ماده 10- مجري موظف است كليه هزينه هاي مربوط به استفاده از موادوتجهيزات موجود در دانشگاه را مطابق قيمتهاي مربوطه با توافق طرفين از محل اعتبار طرح سهم مجري پرداخت نمايد. تبصره:دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي تعرفه هاو قيمتهاي ارائه خدمات مربوط را كه مورد نياز پروژه هاي مرتبط است تعيين خواهد نمود. تبصره 2- از مجموع بيست درصد سهم دانشگاه ، پنج درصد در اختيار رياست دانشگاه و پنج درصد در اختيار دانشكده مربوطه و ده درصد در اختيار مركز قرار مي گيرد تا در راستاي توسعه تجهيزات و پرسنلي هزينه گردد ماده 11- مركز ميتواند با مجريان طرح قرارداد ديگري منعقد نمايد كه در آن وظايف مجري و نحوه پرداختها و موارد ديگر بيان مي شود. ماده 12- مركز مي تواند حساب غير قابل برداشت با موافقت رياست دانشگاه افتتاح نموده و درآمدهاي مربوطه را به آن حساب واريز نمايد تبصره1- برداشت ازحساب مذكور با امضاي رئيس مركز و عامل مديريت امور مالي دانشگاه صورت مي گيرد. تبصره 2- ده درصد سهم مركز جهت پيشرفت و توسعه فعاليتهاي مركز و تامين تسهيلات مورد نياز و پرداختهاي پرسنلي پس از تائيد شوراي راهبردي پرداخت خواهد شد. ماده 13- مديريت دانشكده يا واحد مربوطه مجاز است حداكثر تا 5 درصد از درآمدهاي حاصله از اجراي پروژه ها را به صورت دستمزد به ساير پرسنل مرتبط با انجام طرح پرداخت نمايد. فصل چهارم حل اختلاف: ماده 14- جبران كليه خسارات احتمالي ناشي از قصور در استفاده از دستگاهها، تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي بعهده مجري طرح بوده و تصميم گيري جهت تشخيص قصور و ميزان خسارات با شوراي راهبردي خواهد بود كه با حضور مدير گروه يا واحد مربوطه ( بدون حق راي) تشكيل خواهد گرديد. ماده 15- مرجع حل و فصل اختلاف احتمالي ميان مجري و دانشگاه يا واحدهاي تابعه در اجراي پروژه ها ، شوراي راهبردي است. ماده 16- هرگونه تغيير و اصلاح اين آئين نامه توسط شوراي راهبردي با پيشنهاد رئيس مركز و يا يكي از اعضاي شوراي راهبردي خواهد بود. اساسنامه فوق در 16 ماده و 7 تبصره در تاريخ .................... به شماره ثبت .............. در هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران به تصويب رسيد.
>
براى مشاهده کل مطالب بخش آيين نامه اجرايي مركز اينجا را کليک کنيد.
:: ::
Information: Phone +98 21 9-8052193 / Letter Email Us Selected Contacts | About this site | Privacy policies | © 2007 Iran University of Medical Science
Static site map - Persian site map - English site map - Created in : 0.37471 seconds by AWT YEKTA 1.3.6.5