اطلاعات عمومی اورژانس های بیمارستانی - ماهانه


کد رهگیرى این فرم: P191-F229-U0-N244068          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 اطلاعاتی که در حال ثبت هستید مربوط به کدام ماه است؟
لطفا ماه مورد نظر خود را از داخل کادر انتخاب کنید...
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
2 اطلاعاتی که در حال ثبت هستید مربوط به کدام سال است؟

اطلاعاتی که در حال ثبت هستید مربوط به کدام سال است؟

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 تعداد كل مراجعين

كليه افراد مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان در مدت زمان يك ماه: اعم از بستري يا سرپايي، حتي تعداد موارد فوتي در هنگام مراجعه

پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 تعداد کل مراجعين آورده شده توسط EMS

كليه بيماران انتقال يافته توسط اورژانس 115در مدت زمان يك ماه كه البته شامل آمبولانس هاي خصوصي وآمبولانس هاي متعلق به مراكز درماني نمي شود.

پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 تعداد مراجعين آورده شده توسط EMS که بستری شده اند
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 تعداد مراجعين آورده شده توسط EMS که سرپایی ترخیص شده اند
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 تعداد بيماران ارجاع شده از ساير مراكز

بيماران ارجاع شده بيماراني هستندكه از ساير مراكز درماني به منظور ادامه يا تكميل روند درمان به بخش اورژانس فرستاده شده اند(آمده اند).اين بيماران خود به دو گروه تقسيم مي شوند .

پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 تعداد بیماران ارجاع شده با هماهنگی

ارجاع با هماهنگي:
شامل آن دسته از بيماران ورودي به بخش اورژانس مي شود كه از ساير بيمارستان ها با اطلاع و نظارت ستاد هدايت يا فرد مسئول هماهنگي پذيرش بيماران در بيمارستان مبدأ و مقصد به بيمارستان مقصد جهت ادامه ي درمان مراجعه مي كنند.

پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 تعداد بیماران ارجاع شده بدون هماهنگی
ارجاع بدون هماهنگي:
شامل آن دسته از بيماران ورودي به بخش اورژانس مي شود كه از ساير بيمارستان ها بدون هيچ گونه نظارت و هماهنگي با ستاد هدايت يا فرد مسئول هماهنگي پذيرش بيماران در بيمارستان مبدأ و مقصد به بيمارستان مقصد جهت ادامه ي درمان مراجعه مي كنند.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
10 تعداد موارد فوتي در هنگام مراجعه
كليه بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس كه در هنگام آورده شدن به اورژانس علائم مرگ قطعي را دارا مي باشند و هيچ اقدام درماني براي آنها صورت نمي گيرد. اين تعريف بيماراني را كه تازه دچار ايست قلبي يا تنفسي شده اند صرفنظر از اين كه عمليات احياء موفق باشد يا خير شامل نمي شود.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 تعداد موارد غير بستري(سرپايي)
كليه  موارد غير بستري (ترخيص پس از ويزيت):
كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس كه پس از الويت بندي پرستار ترياژ و ويزيت اوليه از سوي پزشك به صورت سرپايي درمان  (فرم ترياژبيماران سرپايي تا سه سال غير قابل امحاءمي باشد)از اورژانس مرخص مي شوند و نياز به ماندن در بخش اورژانس ندارند.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 تعداد موارد بستري موقت در اورژانس

كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس كه پس از الويت بندي پرستارترياژ و ويزيت اوليه از سوي پزشك جهت انجام اقدامات تشخيصي و درماني نياز به اقامت دراورژانس دارد و براي وي پرونده تشكيل مي گردد. فارغ از نوع پرونده (تحت نظر، موقت، بستري و ...) و صرفنظرازاينكه فاصله زماني مراجعه آنها به اورژانس تا زمان بستري و يا مدت اقامت آن ها در اورژانس چه ميزان طول بكشد، بيماران بستري در اورژانس مي باشند.

بيماراني كه پس از بستري در اورژانس به ساير بخشهاي آن بيمارستان يا سايرمراكز فرستاده مي شوند يا در همان اورژانس فوت ويا با مسئوليت شخصي اورژانس را ترك مي كنند در اين آمار محاسبه مي گردد. 

پاسخ را در کادر وارد کنید:
13 تعداد موارد ترك با رضايت شخصي
كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس كه در هر مرحله پس از ويزيت شدن توسط پزشك اورژانس علي رغم توصيه پزشكي، اورژانس را ترك كنند.(AMA  Against Medical Advice Discharge) اين تعريف مواردي را كه بيماران قبل از ويزيت شدن توسط پزشك، (LWBS  Leave Without Being Seen) اورژانس را ترك مي كنند ويا مواردي كه پس از انتقال  بيمار به بخشهاي ديگر بيمارستان؛ با مسئوليت شخصي بيمارستان را ترك كرده اند در بر نمي گيرد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
14 درصد ترک با مسئولیت شخصی
نسبت بیمارانی که با مسئولیت شخصی و علیرغم توصیه پزشک (AMA) اورژانس را ترک کرده اند، به کل بیماران بستری موقت اورژانس.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 تعداد موارد بستري شده در بخش ها
كليه بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان در مدت زمان يك ماه كه از اورژانس به يكي از ” بخش هاي عادي ”همان بيمارستان منتقل مي شوند. اين تعريف بيماراني را كه در بخش هاي ويژه بستري مي شوند ويا به بيمارستان هاي ديگر جهت بستري اعزام مي گردند، در بر نمي گيرد. چنانچه بيماري از اورژانس به اتاق عمل فرستاده وپس از پايان عمل دريكي از بخش هاي عادي بستري شود در اين آمار محاسبه مي شود.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 تعداد موارد بستري شده در بخشهاي ويژه
كليه بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان در مدت زمان يك ماه كه از اورژانس به يكي از بخش هاي ويژه همان بيمارستان(اعم از ICU ،CCU ،NICU ،PICUوهر نوع بخش مراقبت ويژه ديگر) منتقل مي شوند. چنانچه بيماري از اورژانس به اتاق عمل فرستاده وپس از پايان عمل دريكي از بخش هاي ويژه بستري شود در اين آمار محاسبه مي شود.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
17 تعداد بيماران اعزامي
بيماران اعزام شده بيماراني هستند كه از بخش اورژانس به ساير مراكز درماني فرستاده مي شوند (رفته اند).. اين بيماران بر اساس هدف از اعزام به دو گروه تقسيم مي شوند:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
18 تعداد موارد اعزام موقت
اعزام موقت:
شامل آن دسته از بيماران بخش اورژانس مي شود كه پس از انجام اقدامات درماني با شرايط هموديناميك پايدار به منظور تكميل روند تشخيص و درمان جهت انجام مشاوره هاي تخصصي/فوق تخصصي ويا انجام اقدامات پاراكلينيكي به ساير مراكز درماني فرستاده مي شوند و پس از انجام مشاوره يا اقدام درماني تخصصي/فوق تخصصي به بخش اورژانس بيمارستان مبدأ باز مي گردند.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
19 تعداد موارد اعزام قطعی
اعزام قطعي:
شامل آن دسته از بيماران بخش اورژانس مي شود كه پس از انجام اقدامات درماني با شرايط هموديناميك پايدار به منظور تكميل روند تشخيص و درمان و بستري(در بخش هاي عادي يا ويژه) به ساير مراكز درماني فرستاده مي شوند و به بيمارستان باز نمي گردند.
اين تعريف مواردي را كه بيمار با مسئوليت شخصي وعليرغم توصيه پزشك اورژانس را براي مراجعه به مركز درماني ديگر ترك مي كند،در بر نمي گيرد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
20 تعداد موارد فوت در 12 ساعت اول

كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس كه ظرف مدت 12 ساعت اول بعد از مراجعه به اورژانس در بخش مزبور فوت مي كنند. اين آمار بيماراني را كه در 24 ساعت اول بعد از مراجعه به اورژانس،از بخش اورژانس به اتاق عمل منتقل وسپس در اتاق عمل فوت ميكند نيز در بر مي گيرد. بديهي است كه آمار مزبور مواردي را كه بيمار در بدو مراجعه به اورژانس دچار علايم مرگ قطعي بوده است (بند4)ونيز مواردي را كه بيمار از اورژانس به يكي از بخش هاي عادي و يا ويژه همان مركز يا ساير مراكز اعزام شده و در آنجا فوت نموده است در بر نمي گيرد.

پاسخ را در کادر وارد کنید:
21 تعداد موارد فوت بعد از 12 ساعت

كليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس كه پس از مدت 24 ساعت حضور دراورژانس در بخش مزبور فوت مي كنند. اين آمار بيماراني را كه بيش از 24 ساعت از مراجعه وي به اورژانس ،از بخش اورژانس به اتاق عمل منتقل وسپس در اتاق عمل فوت مي كند نيز در بر مي گيرد. بديهي است چنانچه بيمار قبل ازفوت دراورژانس به يكي از بخش هاي عادي و يا ويژه همان مركز يا ساير مراكز اعزام شده و در آنجا فوت نموده است در اين آمار گنجانده نمي شود.

پاسخ را در کادر وارد کنید:
22 تعداد بيماران ورودي سطح 1 ترياژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
23 تعداد بيماران ورودي سطح 2 ترياژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
24 تعداد بيماران ورودي سطح 3 ترياژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
25 تعداد بيماران ورودي سطح 4 ترياژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
26 تعداد بيماران ورودي سطح 5 ترياژ
پاسخ را در کادر وارد کنید:
27 متخصص مقیم:
متخصص مقیم: بصورت دارد یا ندارد ثبت گردد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
28 تعداد موارد تعیین تکلیف زیر 6 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
29 درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت 6 ساعت
نسبت بیمارانی که در بخش اورژانس بستری موقت شده اند و ظرف مدت 6 ساعت تعیین تکلیف شده اند به کل بیماران بستری موقت در بخش اورژانس در یک دوره معین
پاسخ را در کادر وارد کنید:
30 تعداد کل موارد CPR
پاسخ را در کادر وارد کنید:
31 تعداد موارد CPR ناموفق
پاسخ را در کادر وارد کنید:
32 درصد CPR ناموفق
نسبت موارد CPR ناموفق در اورژانس/ نسبت به کل CPR های انجام شده در یک دوره زمانی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
33 تعداد بیمارن خارج شده از اورژانس ظرف 12 ساعت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
34 درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت 12 ساعت
نسبت بیماران بستری موقت در اورژانس است که ظرف مدت 12 ساعت از بدو ورود، تعیین تکلیف شده و از بخش اورژانس خارج شده اند/ به کل بیماران مراجعه کننده بستری موقت اورژانس
پاسخ را در کادر وارد کنید:
35 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 1
پاسخ را در کادر وارد کنید:
36 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 2
پاسخ را در کادر وارد کنید:
37 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 3
پاسخ را در کادر وارد کنید:
38 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 4
پاسخ را در کادر وارد کنید:
39 میانگین مدت زمان تریاژ در سطح 5
پاسخ را در کادر وارد کنید:
40 تعداد موارد فوتی ناشی از تروما
پاسخ را در کادر وارد کنید:
41 تعداد کل مصدومین حوادث ترافیکی اورژانس بیمارستان
پاسخ را در کادر وارد کنید:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb