برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک modanloo.mahnazgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دكتر مهناز مدانلو
محل تولد Sari
تاریخ تولد 3/11/1965
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى Nursing
محل اخذ آخرین مدرک Iran University of Medical Sciences
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی پی اچ دی
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي ارشد روانپرستاری دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ایران 1379 17.27
2 کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ایران 1369 17.39
3 PhD in Nursing Iran University of Medical Sciences Tehran Iran 2013 18.19
4 Master of Science in Mental Health Nursing Iran University of Medical Sciences Tehran Iran 2000 17.27
5 Bachelor of Science in Nursing Iran University of Medical Sciences Tehran Iran 1990 17.39
6 دكتري آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ايران 1392 18.19
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1374 1375
2 سوپروايزر مرکز آموزشی درمانی5 آذر گرگان 1375 1381
3 سرپرستار بخشهای اورژانس و ICU مرکز آموزشی درمانی5 آذر گرگان 1373 1374
4 سرپرستار و سوپروايزر مرکز آموزشی درمانی سوختگی و ترميمی و وانپزشکی شهيد زارع ساری 1369 1373
5 پرستار در گردش مرکز آموزشی درمانی شهيد رهنمون تهران 1368 1369
6 پرستار در گردش و سوپروايزر مرکز آموزشی درمانی سوختگی و ترميمی و روانپزشکی شهيد زارع ساری 1367 1368
7 مربي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1381
8 مسئول دفتر مشاوره و راهنمايی دانشجوئی 1382 1386
9 دبير اجرائی سمينار منطقه ای دانشجوئی بيماريهای عفونی 1382
10 مسئول ارزيابی همايش سراسری مفاهيم پرستاری 1382
11 مدير گروه آموزش پرستاری بهداشت جامعه و روان 1385
12 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی بويه گرگان 1385 1386
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت روان 1
2 بهداشت روان 2
3 روانشناسی و بهداشت روان
4 روانشناسی
5 روانپزشکی در مامايی
6 روانپرستاری
7 بهداشت سالمندان
8 بهداشت مدارس و دانش آموزان
9 آمار و روش تحقيق
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 تدريس در کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی اردوگاه مهر شهرستان بندرانزلی
2 تدريس در کارگاه آموزشی مشاوره بهداشت باروری و تنظيم خانواده مرکز بهداشت شهرستان گرگان 1385
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزشی پايگاه داده هاAccess (مهارت پنجم ICDL) معاون پژوهشی و پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
2 کارگاه کشوری انتقال دانش Knowledge Transfer Exchange معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386
3 دوره آموزشی ويندوز مقدماتی و مروری بر اينترنت معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
4 دوره آموزشی واژه پردازی (مهارت سوم ICDL) معاون پژوهشی و پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
5 ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دفتر امور زنان وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 1385
6 کارگاه طرح درس بالينی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
7 کارگاه آموزشی ارتقاء بهداشت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
8 کارگاه فرآيند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – دانشکده پرستاری ومامائی بويه گرگان 1385
9 دوره آموزش حقوق ( اجره المثل-نحله-مهريه ) فرمانداری شهرستان گرگان با همکاری دادستان عمومی و انقلاب 1385
10 کارگاه آموزشی تربيت مدرس(TOT )مهارتهای زندگی ويژه دانشجويان دفتر امور زنان وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 1385
11 کارگاه ارزيابی دانشجووشيوه های طراحی سوال باتاکيد بر آزمونهای چندگزينه ای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
12 کارگاه مقاله نويسی انگليسی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
13 کارگاه روش تحقيق پيشرفته معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
14 پيشگيری ازسوءمصرف مواد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
15 کارگاه روشهای موثر يادگيری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
16 آمارکاربردی مقدماتی ونرم افزارspss معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
17 کارگاه آموزشی طراحی وارزيابی آزمون معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
18 اولين دوره آموزشی تربيت مربی(TOT )مهارتهای زندگی ويژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر امور زنان وزارت بهداشت 1383
19 دوره آموزش مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی تهران-کدپودمان83154 1383
20 کارگاه آموزشی مهارتهای اجتماعی ويژه معاونين دانشجوئی فرهنگی و مشاوران رياست دانشگاه درامورزنان معاونت آموزشی واموردانشجوئی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و دفتر امور زنان وزارت بهداشت 1383
21 کارگاه روش تحقيق مقدماتی و بحث گروهی متمرکز(FGD) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
22 کارگاه ارتباطات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
23 کارگاه آموزشی بحث گروهی (FGD) معاونت تحقيقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 1383
24 کارگاه طرح درس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
25 کارگاه آموزشی مديريت استرس معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
26 کارگاه بازآموزی اصول علمی انتقال خون دانشکده پرستاری ومامايی بويه گرگان 1382
27 کارگاه روش تحقيق مقدماتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
28 کارگاه پژوهش درآموزش( 2 ) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
29 اولين کارگاه آموزشی مشاوره شغلی ويژه مشاورين دانشگاههای علوم پزشکی کشور دفتر مرکزی مشاوره دانشجوئی وزارت بهداشت 1382
30 دومين کارگاه آموزشی کارآفرينی ويژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجوئی دفتر مرکزی مشاوره دانشجوئی وزارت بهداشت 1382
31 کارگاه پژوهش درآموزش( 1 ) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
32 سمينار بازآموزی هپاتيت بسيج جامعه پزشکی گلس 1381
33 کارگاه پيشرفته طراحی سوالات چندگزينه ای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379
34 دوره آموزش بسيج سلامت کودکان واحد بهداشت خانواده استان مازندران 1367
35 ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی ايران-تهران 1385
36 همکاری در برگزاری هفته پژوهش مرکز تربيت معلم آموزش و پرورش استان گلستان 1384
37 همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری استان گلستان 1383
38 کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ويژه دانشجويان علوم پزشکی دفتر امور زنان وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 1385
39 کارگاه آموزشی آمادگی های قبل از زايمان ويژه دانشجويان مامائی دانشکده پرستاری و مامائی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی ميزان اضطراب بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مهناز مدانلو تکمیل شده 1382
2 The comparison of problem-based and lecture-based education on nursing students' learning dispositions of Gorgan University of Medical sciences: A quasi-experimental study Mahnaz Modanloo - Shohreh Kolagary Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2009
3 The Effect of Pain Management Strategies Teaching on Nurses' Performance in Intensive Care Units of 5Azar Hospital Mahnaz Modanloo - Afsaneh Mohsen Pour Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده -
4 The Effects of Ear Plug and Eye Mask on Nocturnal Sleep Quality in Patients of Cardiac Intensive Care Unit Mahnaz Modanloo - Somayeh Rezvani Khorshidi Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
5 The effect of acupressure on sleep quality and anxiety in hemodialysis patients in Bushehr hospitals Mahnaz Modanloo - Abuzar Mehbodi Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
6 The effect of educational program on adherence of patients with hypertension Mahnaz Modanloo - AtharAlsadat Mirkarimi Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
7 Explanation of Researchable Clinical Problems from the Perspective of Golestan University of Medical Sciences' Healthcare Professionals Mahnaz Modanloo - Mahin Nomali Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
8 The Effect of Team-Based Learning on Nursing Students' Study Habits Mahnaz Modanloo - Hamideh Mancheri Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
9 بررسی ميزان افسردگی بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1380
10 بررسی اپيدميولوژيک اختلال رفتاری در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان حميرا خدام - مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
11 بررسی ارتباط عزت نفس و منبع کنترل با انتخاب مشاور ارجح در دانشجويان علوم پزشکی گرگان مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1384
12 The comparative study of self assessment of patiens' pain with nurses' assessment in Gorgan muslim Hesami - Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2008
13 Investigation of BMI in older people and its relation with number of their teeth in Gorgan city in 2004 Khadijeh Ghobadee - Habib Abdollahi Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2005
14 The study of anxiety rate and its relation with behavioral pattern of parents in high school's students in Gorgan Mahnaz Modanloo - Tayebe Ziaea Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2008
15 Comparative study of behavioral patterns of fathers or mothers from the view of adolescences and other parent in high school students in Gorgan city in 2005 Tayebe Ziaea - Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2005
16 The epidemiologic study of Behavioral disorders and related factors in school age children of Gorgan 2005 Homeyra Khoddam - Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2005
17 Investigation of self-esteem and locus of control in relation the determine of consultant preference in Medical students in Gorgan Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2004
18 Relationship between depression and associated demographic factors in patients on homodialysis Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2004
19 Investigation of relationship between anxiety and associated demographic factors in patients on hemodialysis in Golestan Province Mahnaz Modanloo تکمیل شده 2004
20 بررسي مقايسه اي الگوي رفتاری والدين از ديدگاه نوجوانان و والد ديگر دانش آموزان دبيرستانی شهر گرگان طيبه ضيايي - مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
21 بررسی ميزان اضطراب و رابطه آن با الگوی رفتاری والدين دانش آموزان دبيرستانی شهر گرگان مهناز مدانلو - طيبه ضيايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
22 بررسی وضعيت شاخص توده بدنی در سالمندان و رابطه آن با تعداد دندانها در شهر گرگان در سال 4 138 خديجه قبادي - حبيب عبداللهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1384
23 بررسی مقايسه ای خودارزيابی بيماران از درد با ارزيابی پرستاران مسلم حسام - مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
24 مقايسه ميزان يادگيری به روش سخنرانی و حل مسئله در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گرگان مهناز مدانلو - شهره كلاگري دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1387
25 بررسی تاثیر آموزش بکارگیری راهبرد مدیریت درد بر عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنج آذر مهناز مدانلو - افسانه محسن پور دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده -
26 بررسی تاثیر ماسك چشم و محافظ گوش بر كيفيت خواب شبانه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی مهناز مدانلو - سميه رضواني خورشيدي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
27 بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران همودیالیزی بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مهناز مدانلو - ابوذر مهبودي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
28 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تعدیل سبک زندگی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری¬خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1393 مهناز مدانلو - اطهرالسادات ميركريمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
29 تبيين مشكلات باليني نيازمند پژوهش از ديدگاه كاركنان باليني دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهناز مدانلو - مهين نوملي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
30 بررسی تاثیرآموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر تیم بر عادت‌های مطالعه دانشجویان پرستاری مهناز مدانلو - حميده منچري دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 The Effects of Ear Plug and Eye Mask on Nocturnal Sleep Quality in Patients of Cardiac Intensive Care Unit Somayeh Rezvani Khorshidi Golestan University of Medical Sciences 2014
2 The Effect of Acupressure on Sleep Quality and Anxiety in Hemodialysis Patients in Bushehr Hospitals Abuzar Mehbudi Golestan University of Medical Sciences 2014
3 The Exploration of Nursing Students' lived experiences of Team-Based Learning Habib Abdollahi Shahid Beheshti University of Medical Sciences
4 The effect of the Educational Program on Adherence of Patients with High Blood Pressure in Sayyad Shirazi Educational Hospital in 2014 AtharAlsadat Mirkarimi Golestan University of Medical Sciences
5 The Effects of Sensory Modification on Delirium Incidence and Cognitive Status in Patients with Open Heart Surgery of Intensive Care Unit Fatemeh Bakhshi Golestan University of Medical Sciences
6 The Effect of Pain Management Strategies Teaching on Nurses' Performance in Intensive Care Units of 5Azar Hospital Afsaneh Mohsenpour Golestan University of Medical Sciences 2014
7 بررسی تاثیر آموزش بکارگیری راهبرد مدیریت درد بر عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنج آذر افسانه محسن پور دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394
8 بررسی تاثیر محافظ گوش و ماسک چشم بر کیفیت خواب شبانه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی سمیه رضوانی خورشیدی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394
9 بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ابوذر مهبودي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394
10 تبيين تجربه زیسته دانشجویان پرستاری از یادگیری مبتنی بر تيم حبیب عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
11 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تعدیل سبک زندگی بر تبعیت از درمان بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه كننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1393 اطهرالسادات ميركريمي دانشگاه علوم پزشکی گلستان
12 بررسی تاثیر تعدیل محرک های حسی بر میزان بروز دلیریوم و وضعيت شناختي بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان امیرالمومنین کردکوی در سال 1394 فاطمه بخشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
## دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی مقايسه ای مهارتهای مقابله ای افراد معتاد و غير معتاد در مراجعين به مرکز پلی کلينيک 5آذر گرگان شادی موسوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
2 بررسی شيوع اختلال بيش فعالی و نقص توجه در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان در سال 1385 آيلر توسلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
3 Evaluate the effectiveness of the tool isolate Iran (PWT) in readiness for weaning of ventilator patients undergoing mechanical ventilation and its aftermath Jamile Mirzaali Golestan University of Medical Sciences
4 The comparative study of predictive strength of integrative weaning index (IWI) and physician- directed strategy to discontinue mechanical ventilation in intensive care unit admitted patients Sahar Ebrahimabadi Golestan University of Medical Sciences
5 The epidemiologic study of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in school age children in Gorgan Aylar Tavasoli Golestan University of Medical Sciences 2007
6 The comparative study of coping skills in addicts and non-addicts attend to 5th Azar polyclinic in Gorgan Shadi Mosavi Golestan University of Medical Sciences 2006
7 مقایسه ی قدرت شاخص جداسازی تلفیقی (IWI) و رویکرد پزشک محورمتداول در بخشهای مراقبت ویژه در پیشگویی کنندگی آمادگی بیماران جداکردن بیماران از دستگاه تهویه مصنوعی سحر ابراهیم آبادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
8 بررسی کارآمدی ابزار ایرانی جداسازی (PWT) در تعیین آمادگی بیماران تحت تهویه ی برای جداشدن از دستگاه تهویه ی مصنوعی جمیله میرزاعلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Is opioid dependency related to coping strategies? Taziki, S - Saghafi, S - Mousavi, S - Modanloo, M - Behnampour, N Journal of Psychiatry 2015 مقاله کامل علمی - پژوهشی
2 Compliance to treatment in patients with chronic illness: A concept exploration Rafii F - SeyedFatemi N - Danielson E - Melin Johansson C - Modanloo M. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2014; 19(2): 53-61 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
3 The Relationship between Marital and Sexual Satisfaction among Married Women Employees at Golestan University of Medical Sciences, Iran Ziaei T - Jannati Y - Mobasheri E - Taghavi T - Abdollahi H - Modanloo M - Behnampour N. Iran J Psychiatry Behav Sci,2014; 8 (2 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
4 Compliance to treatment in patients with chronic illness: A concept exploration Rafii F - SeyedFatemi N - Danielson E - Melin Johansson C - Modanloo M. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2014; 19(2): 53-61 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
5 Comparison of pain assessment by patients and triage nurses Modanloo MM - Seyyed Fatemi N - Bastani F - Peyrovi H - Behnampour N - Hesam M, Iranian journal of Critical Care Nursing. Spring 2010; 3(1):23-28 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
6 Effect of Problem-Based Learning on Nursing Students' Learning Level Modanloo MM - Khoddam H - Kolagari SH - Bastani F - Parvizi S - Abdollahi H. Strides in Development of Medical Education. Spring& Summer 2010; 7(1): 17-25 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
7 The comparative study of psychoticism and neuroticism among cannabis and non-cannabis abusers in cities of Golestan Province. Taziki SA - Modanloo MM - Salari H - Behnampoor N - Sharifi F. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. Spring 2010, 12(1): 38 – 42 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
8 Dental health status in elderly (Gorgan –Iran) Modanloo MM - Khosravee H - Abdollahi H - Ghobadee K - Ziaea T - Behnampour N. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. Autumn 2010, 12(3): 68 – 73 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
9 Comparison of pain assessment by patients and triage nurses Modanloo MM - Seyyed Fatemi N - Bastani F - Peyrovi H - Behnampour N - Hesam M, Iranian journal of Critical Care Nursing . Spring 2010; 3(1):23-28 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
10 Behavioral disorders and related factors in school age children of Gorgan Khoddam H - Modanloo MM - Ziaee T - Keshtkar AA. Iranan journal of nursing research.2009, 4(14):29-37 2009 مقاله کامل علمی - پژوهشی
11 The Comparison of viewpoint of educational managers two Professional Agricultural and Medical universities in Golestan -province about effects on awareness of management concepts on the management performance style Kolagari Sh - Abbasi A - Modanloo MM - Behnampoor N. J. Agric. Sci. Natur. Resour. Dec 2007-Jan 2008; 14(5), Special issue, Agromony and Plant Breeding 2008 مقاله کامل علمی - پژوهشی
12 Anxiety and related factors in patients on hemodialysis Modanloo MM - Ziaea T. Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery. 2005; 2 (2(8)): 24-29 2005 مقاله کامل علمی - پژوهشی
13 Depression and related factors in patients on homodialysis Modanloo MM - Taziki SA - Khoddam H - Behnampoor N. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2005; 7 (1): 47-50 2005 مقاله کامل علمی - پژوهشی
14 Relation self-esteem and locus of control in delinquent male adolescence Modanloo MM - Jafarpoor M - Haghani H. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2001; 3(7): 41-45. 2001 مقاله کامل علمی - پژوهشی
15 تاثير آموزش به روش مبتنی بر حل مسئله بر سطوح يادگيری دانشجويان پرستاری معصومه مهناز مدانلو - حميرا خدام - شهره كلاگري - فريده باستاني -سرور پرويزي -حبيب عبداللهي دو فصلنامه گام های توسعه در آموزش پزشکی - دوره 7 - شماره 1 – بهار و تابستان 1389– صفحات 17 تا 25 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
16 مقايسه ميزان تمايلات سايكوتيك و نوروتيك مصرف كنندگان حشيش با افراد غير مصرف كننده در شهر گرگان صادقعلي تازيكي - معصومه مهناز مدانلو - هادي سالاري - ناصر بهنام پور - فواد شريفي مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره 12– شماره 1 – بهار 1389 - شماره پيا پی 33 – صفحات 38 تا 42 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
17 وضعيت سلامت دندا نهاي سالمندان شهر گرگان )سال ۱۳۸۵) معصومه مهناز مدانلو - حسين خسروي - حبيب عبداللهي - خديجه قبادي - طيبه ضيايي - ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره 12– شماره 3 – پاييز 1389 - شماره پيا پی 35 – صفحات 68 تا 74 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
18 اختلالات رفتاري وبرخي عوامل مرتبط با آن در كودكان سن مدرسه شهر گرگان حميرا خدام - معصومه مهناز مدانلو - طيبه ضيايي- عباسعلي كشتكار مجله پژوهش پرستاري ايران - جلد 4– شماره 14 - پاييز 1388 - شماره پيا پی 9– صفحات 29 تا 37 1388 مقاله کامل علمی - پژوهشی
19 مقايسه ديدگاه مديران آموزشی دو دانشگاه در استان گلستان در باره تاثير آگاهی از مفاهيم مديريت بر نحوه عملکرد مديران شهره كلاگري - عبدالله عباسي - معصومه مهناز مدانلو - ناصر بهنام پور مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعی - جلد چهاردهم- شماره پنجم – ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات – ضميمه آذر-دی 1386– صفحات 158 تا 164 1386 مقاله کامل علمی - پژوهشی
20 تعيين ميزان اضطراب بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان معصومه مهناز مدانلو - طيبه ضيايي مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی بويه گرگان -دوره دوم – شماره( 2 )- پاييز و زمستان 1384 (شماره پی در پی 8 ) )- صفحات 24 تا 29 1384 مقاله کامل علمی - پژوهشی
21 افسردگي در بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان معصومه مهناز مدانلو - صادقعلي تازيكي - حميرا خدام - ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره هفتم – شماره( 1 )- بهار و تابستان 1384 (شماره مسلسل 15 ) )- صفحات 47 تا 50 1384 مقاله کامل سایر
22 رابطه عزت نفس و منبع کنترل در نوجوانان بزهکار معصومه مهناز مدانلو - صادقعلي تازيكي - حميرا خدام - ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان -سال سوم – شماره (7) – 1380 -صفحات 41 تا 45 1380 مقاله کامل علمی - ترویجی
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Concept Analysis of Compliance to treatment in Patients with Chronic Disease Mahnaz Modanloo - Naima Seyed Fatemi - Forough Rafii - Habib Abdollahi 3rd National Congress on Patient Education & Self Care 2015 پوسترى
2 The comparative study of Coping Skills in Addicted and Non-addicted Individual Sadegh Ali Taziki - Mahnaz Modanloo - Habib Abdollahi 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing 2014 شفاهى
3 The relationship between Body Mass Index and Dental Status inelderly people in Gorgan, Iran Mahnaz Modanloo – Khadiheh Ghobadee – Tayebe Ziaei – Habib Abdollahi 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing 2014 پوسترى
4 مقايسه ميزان تمايلات سايكوتيك و نوروتيك مصرف كنندگان حشيش با افراد غير مصرف كننده در شهر گرگان همايش مواد روان گردان- دانشکده علوم پزشکی-دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1386 شفاهى
5 بررسی ارزيابی درد بيماران واحد ترياژ بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان دومين همايش سراسری درد با تاکيد بر جنبه های پرستاری و مامايی- تهران - دانشگاه شاهد 1386 شفاهى
6 بررسي توزيع فراوانی اختلالات رفتاري و عوامل اپيدميولوژيك مرتبط با آن در كودكان سن مدرسه شهر گرگان نوزدهمين همايش بين المللي بيماري های کودکان و پنجمين همايش کشوری پرستاری کودکان - تهران 1386 شفاهى
7 انتخاب مشاور ارجح و رابطه آن با عزت نفس در دانشجويان علوم پزشکی گرگان در سال 1383 همايش پرستار – ماما- پژوهش 1385 شفاهى
8 بررسی انتخاب مشاور ارجح از ديدگاه دانشجويان علوم پزشکی گرگان در سال 1383 سومين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان - تهران 1385 پوسترى
9 بررسی رضايت زناشوئی و رضايت جنسی در زنان متاهل شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشكاه علوم پزشكي گرگان دومين کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی - تهران- دانشگاه شاهد 1384 شفاهى
10 مقايسه الگوی رفتاری پدر از ديدگاه دختران دبيرستانی و مادران آنان در شهر گرگان دومين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان - تهران 1383 پوسترى
11 بررسی ميزان اضطراب بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان همايش سراسری مفاهيم پرستاری - گرگان 1382 شفاهى
12 ارتباط عزت نفس و منبع کنترل با بزهکاری نوجوانان اولين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان - تهران 1381 پوسترى
13 تعيين شيوع مصرف مواد اعتيادآور در دانشجويان دانشگاههای شهر گرگان در سال تحصيلی84-83 همايش پرستار – ماما- پژوهش پوسترى
14 مقايسه مهارت های مقابله ای افراد معتاد و غيرمعتاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی 5آذر شهر گرگان پوسترى
## افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 مسئول دفتر مشاوره و راهنمايی دانشجويان – کسب رتبه برتر در دانشگاههای تيپ 1384
2 مدرس کارگاههای آموزش مهارت زندگی به دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور 1385
3 مسئول اداره مشاوره و راهنمايی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
## عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو شوراي توسعه آموزش پزشکی ( EDC ) دانشكده پرستاری و مامائی بويه دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 27/2/83 تا27/12/85
2 عضو هسته پژوهش در معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از فروردين سال 1382 تا 1/7/1386
3 عضوودبير کميته برنامه ريزی و تدوين برنامه استراتژيک حوزه معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ6/11/82
4 عضو شورای تامين بهداشت روان دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از 26/1 /1382 تا 1/7/1386
5 عضو کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 21/12/1384 تا تاريخ 30 /10/1385
6 عضو کميته روانشناختی دانشجوئی و نحوه تعامل با دانشجويان آسيب پذير از تاريخ 28/1/85 تا تاريخ 30 /10/1385
7 عضو کميته پيشگيری از سوءمصرف مواد در خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی کشور
8 عضو هيئت تحريريه مجله دانشکده پرستاری و مامائی بويه گرگان از تاريخ 26 /10/1385 تاکنون
9 عضو شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 29 /1/1386 تا 1/12/1386
10 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 30 /10/1385 تا 1/12/1386
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.099 seconds with 1093 queries by yektaweb 3506