برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - شهره کلاگری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک kolagarigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نام کامل خانم شهره کلاگری
محل تولد تهران
تاریخ تولد 26/06/1345
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى مديريت خدمات پرستاري – داخلي و
محل اخذ آخرین مدرک تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي آزمايشي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني علوم پزشكي اصفهان اصفهان ایران 10/08/1365
2 كارشناسي علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ایران 30/06/1369
3 كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ایران 23/11/1376
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شوراي EDC دانشكده
2 عضو شوراي هسته پژوهش دانشگاه 83
3 عضو شوراي توسعه آموزشي پزشكي دانشكده 83
4 مسئول انجمن علمي پرستاري 81
5 مسئول كميته تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي 81 84
6 دبير علي سمينار دانشجويي ايدز در گرگان 81
7 استاد مشاور ترمهاي تحصيلي 77
8 مربي دانشكده پرستاري ومامايي گرگان 77
9 كارشناس پرستاري شبكه بهداشت و درمان ورامين 76 77
10 كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 75 76
11 كارشناس پرستاري بيمارستان فارابي شاهرود 73 75
12 كارشناس پرستاري دانشكده علوم پزشكي شاهرود 70 73
13 عضو كميته بررسي نيازهاي آموزشي آموزش مداوم دانشكده
14 عضو هيات تحريريه دانشكده
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بيماري عفو ني پرستاري
2 بيمار يهاي غدد پرستاري
3 بيماريهاي چشم و گوش وپرستاري
4 بررسي وضعيت سلامت و سمولوژي مامايي
5 داخلي جراحي مامايي
6 بيماريهاي اطفال (1) و (2)
7 بيماريهاي گوارش
8 پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (1) و (2)
9 مفاهيم پرستاري (1) و (4)
10 روش تحقيق
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 78
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 83
2 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآوره هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 82
3 كارگاه آموزش در پژوهي (1) و (2) دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 82
4 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 81
5 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 79
6 كارگاه روش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 79
7 كارگاه روش تحقيق براي هسته اي پژوهش دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 78
8 كارگاه متدلوژي تدريسPAL- PBL دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 77
9 كارگاه آموزشي ارزيابي درونيگروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 83
10 كنگره بيماريهاي گوارشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان دانشگاه علوم پزشكي سمنان 70
11 دوره آموزش توجيهي ويژه سازمان منطقه اي بهداشت و درماني گلستان مركز آموزش مديريت دولتي 70
12 دوره 6 ماهه آموزشيICU دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
13 كارگاه رو ش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
14 كارگاه رو ش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
15 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 80
16 سمينار دانشجويي ايدز دانشكده پرستاري و مامايي گلستان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان 82
17 همايش سراسري مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 82
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تکمیل شده 1376
2 بررسي ميزان استرس در پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان در رابطه آن با برخي عوامل تکمیل شده 1380
3 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1381
4 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري و رضايت شغلي پرسنل پرستاري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه تکمیل شده 1383
5 بررسي تاثير آموزش برميزان كاربرد راهكارهاي مدريت زمان توسط سرپرستاران شاغل درمراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1384
6 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشگي گرگان تکمیل شده 1384
7 مقايسه ميزان يادگيري به روش سخنراني وحل مسئله دردانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان (PBL ) تکمیل شده 1384
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقايسه ديدگاه مديران آموزشي دو دانشگاه در استان گلستان درباره تاثير آگاهي از مفاهيم مديريت بر نحوه عملكرد مديران ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-جلد چهاردهم،ضميمه آذر- دي 86 چکیده مقاله
2 توزيع فراواني چاقي و نسبت دور كمر به باسن در جامعه شهري استان گلستان طي سال 1384 دانشكده پرستاري و مامايي گرگان- دوره سوم/شماره2/پاييز و زمستان 85 چکیده مقاله
3 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 1 83 چکیده مقاله
4 هيپرترمي بدخيم دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 6 83 چکیده مقاله
5 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با برخي ازعوامل مرتبط در سال 80 علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 82 چکیده مقاله
6 اختلالات خواب ناشي از نوبت كاري نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي همدان- شماره 20 82 چکیده مقاله
7 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي علوم پزشكي شهيد بهشتي علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 سال چهارم پائيز و زمستان 81 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان همايش پرستار ماما و پژوهش 85 شفاهى
2 بررسي ميزان افسردگي در زنان يائسه شهر گرگان در سال 1385 همايش پرستار ماما و پژوهش 85 پوسترى
3 خواب و فعاليتهاي شغلي دانشگاه علوم پزشكي تهران 83 شفاهى
4 بررسي ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات ارائه شده به بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي همدان 82 پوسترى
5 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان سمينار مفاهيم پرستاري گرگان 82 شفاهى
6 اختلالات خواب شغلي از نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان 81 شفاهى
7 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان كنگره بين المللي اردن 81 شفاهى
8 بررسي خطرات شغلي ناشي از محيط فيزيكي و ذهني در پرسنل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي اراك 81 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.073 seconds with 988 queries by yektaweb 3531