برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - عبدا... اردبیلی سرحمامی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک ardebili_abdollah57yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نام کامل دکتر عبدا... اردبیلی سرحمامی
محل تولد بابل
تاریخ تولد 30/6/1357
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى باکتری شناسی پزشکی
محل اخذ آخرین مدرک علوم پزشکی ایران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی دكتراي تخصصي
استاديار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Association between mutations in gyrA and parC genes of Acinetobacter baumannii clinical isolates and ciprofloxacin resistance Ardebili A, Rastegar Lari A, Beheshti M, Rastegar Lari E Iran J Basic Med Sci 2015 چکیده مقاله
2 Detection of AdeABC efflux pump genes in Tetracycline-resistant Acinetobacter baumannii isolates from burn and Ventilator- associated pneumonia patients Maryam Beheshti, Malihe Talebi, Abdollah Ardebili, Abbas Bahador, Abdolaziz Rastegar Lari Pharmacy and Bioallied Sciences 2014 مقاله کامل
3 Effect of efflux pump inhibitor carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone on the minimum inhibitory concentration of ciprofloxacin in Acineftobacter baumannii clinical isolate Ardebili A., Talebi M., Azimi L. Rastegar Lari A Jundishapur J Microbiol 2014 چکیده مقاله
4 PCR-based identification of methicillinresistant Staphylococcus aureus strains and their antibiotic resistance profiles Pournajaf A, Ardebili A, Goudarzi L, et al Asian Pac J Trop Biomed 2014 مقاله کامل
5 Identification of Clinical Methicillin and Mupirocin-resistant Staphylococcus aureus by Multiplex-PCR Pournajaf A, Ardebili A, Ghayemi E, Omidi S, Borhani K, Khodabandeh M, Sadeghi Kalani B J Med Bacteriol 2014 مقاله کامل
6 High prevalence of aminoglycoside resistance among Acinetobacter baumannii isolated from a teaching hospital in Tehran, Iran Khodadadi S, Kiani AH, Pournajaf A, Ardebili A Int J Development Res 2014 چکیده مقاله
7 Correlation of ciprofloxacin resistance with the AdeABC efflux system in Acinetobacter baumannii clinical isolates Ardebili A, Rastegar Lari A, Talebi M Ann Lab Med 2014 چکیده مقاله
8 Antibacterial activity of the sea cucumber Holothuria leucospilota Farjami B, Nematollahi MA, Moradi Y, Irajian GR, Nazemi M, Ardebili A International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2013 مقاله کامل
9 The frequency of Listeria monocytogenes strains recovered from clinical and non-clinical samples using phenotypic methods and confirmed by PCR pournajaf A, lotfollahi L, irajian G, ardebili A, Sadeghi kalani B, Taghizadeh armaki M Iran J Med Microbiol 2013 چکیده مقاله
10 Determination of Resistance Pattern of Isolated Acinetobacter baumannii from Hospitalized Burned Patients in Motahari Hospital, Tehran Ardebili A, Azimi L, Mohammadi-Barzelighi H, Owlia P, Beheshti M, Talebi M, et al ZUMS 2012 چکیده مقاله
11 Reduction of enterotoxigenic Escherichia coli colonization by the oral administration of Lactobacillus casei as a probiotic in a murine model Mirnejad R, Jafari H, Ardebilli A, babavalian H African J Microbiol Res 2010 چکیده مقاله
12 بررسی الگوی مقاومت دارویی، تولید بتالاکتاماز و پروفایل پلاسمیدی در ایزوله های نایسریا گونوره شکیبایی محمدرضا، اردبیلی عبدا...، عالی شهناز، کتابچی علی اصغر، شهابی نژاد ناصر علوم پزشکی تبریز 1387 چکیده مقاله
13 Detection of AdeABC efflux pump genes in Tetracycline-resistant Acinetobacter baumannii isolates from burn and Ventilator- associated pneumonia patients Maryam Beheshti Pharmacy and Bioallied Sciences چکیده مقاله
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.065 seconds with 927 queries by yektaweb 3531