برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - الهام خوری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک elhamkhooriyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل خانم الهام خوری
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 05/02/1348
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى بهداشت باروری
محل اخذ آخرین مدرک تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی پی اچ دی
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ایران 1373
2 كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي كرمان کرمان ایران 1370
3 Associate of Science in Midwifery Kerman University of Medical Sciences, Nursing-Midwifery College Kerman Iran 1988-1990
4 Bachelor of Science in Midwifery(Bsc) Kerman University of Medical Sciences, Nursing-Midwifery College Kerman Iran 1990-1992
5 Master of Science in Midwifery(M.Sc) Mashhad University of Medical Sciences, Nursing-Midwifery College, Mashhad Iran 1992-1994
6 PhD in Reproductive Health Tehran University of Medical Sciences, Nursing-Midwifery College Tehran Iran 2009-2014
7 Sabbatical period Melbourne Melbourne Australia 6 months-2013
8 The online Training Course Part I: Cancer Care for Adolescents and Young Adults:The Centre for Adolescent Health The Centre for Adolescent Health, Royal Children's Hospital Melbourne & the University of Melbourne Melbourne Australia Sep- 2013
9 فوق ديلپم دانشگاه علوم پزشكي كرمان کرمان ایران 1368
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سوپر وايزر آموزشي مركز آموزشي درماني ذرياني( 3 سال)
2 مدير گروه مامايي( 2 دوره)
3 عضو هيت تحريريه دانشكده
4 مسول انجمن علمي مامايي 1380
5 استاد مشاور رشته مامايي
6 عضو كميته علمي آموزش مداوم ( 5 سال)
7 دبیر کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه 1384
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 آموزش و پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان 1394
2 Case Report
3 سلامت نوجوانان و نگرانی های آنان 1387
4 OB & Gyn
5 Quantitative and Qualitative Content Analysis 2009
6 Grief after pregnancy loss (miscarriage, IUFD, Neonatal death) 2015
7 Teaching and Prevention of Child Sexual Health (CSA) 2015
8 Adolescents Health (sexual Health and their concerns) 2008
9 سوگ به دنبال از دست دادن بارداری (سقط، مرگ داخل رحمی و مرگ نوزادی) 1394
10 تحلیل محتوای کیفی و کمی 1388
11 زنان و مامایی
12 گزارش مورد
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداري زايمان(4و3و2و1)
2 بهداشت مادر وكودك وتنظيم خانواده
3 اصول تغذيه مادر وكودك
4 تغذيه درماني مادر وكودك
5 بهداشت باروي (پيراپزشكي )
6 بهداشت تنظيم خانواده (پيراپزشكي )ويك دوره پزشكي
7 بهداشت مادران ونوزادان (1)و(2) (پرستاري)
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بازآموزي خونريزيهاي سه ماهه سوم بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
2 بازآموزي آمادگي زايمان با بكارگيري تكنيك هاي كاهش درد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381
2 دوره آموزشي آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
3 سمينار بارداري و زايمان ايمن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
4 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
5 شيوه تدوين مقالات و گزارشهاي پژوهشي جهاد دانشگاهی تهران جهاد دانشگاهی تهران 1379
6 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
7 كارگاه مقاله نويسي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
8 همايش ارتقا كيفيت مهارتهاي حيات بخش در مامايي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي 1379
9 بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
10 بازآموزي آشنايي با كارگاه آموزشي احيا نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
11 شركت در بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
12 بازآموزي IV تراپي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
13 كنگره و باز آموزي ساليانه بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
14 كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1374
15 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1374
16 كنگره بيماريهاي آميزشي (S . T . D ) دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372
17 كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران 1372
18 سمينار برنامه هاي تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1371
19 سيمنار سراسري بازآموزي بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1371
20 مهارت سوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
21 مهارت ششم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
22 مهارت اول و دوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه روشهاي موثر يادگيري دانشگاه گلستان علوم پزشكي دانشگاه گلستان علوم پزشكي 1384
25 پودمان فوريت هاي زنان و مامائي معاونت درمان و پشتيباني معاونت درمان و پشتيباني 1384
26 كارگاه آموزشي ارزيابي گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
27 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
28 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
29 كارگاه آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
30 كارگاه آموزشي آشنايي با روش هاي كاهش درد زايمان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي گلستان 1382
31 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي و درسي (1) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
32 كارگاه پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
33 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
34 كارگاه آموزشي استفاده از پارتوگراف در اداره زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
35 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
36 كارگاه متدلوژي تدريس P.A.Lو P.B.L دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
37 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر انجمن ترويج تغذيه با شير مادر جمهوري اسلامي ايران انجمن ترويج تغذيه با شير مادر جمهوري اسلامي ايران 1378
38 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
39 كارگاه آموزشي تخصصي اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
40 كارگاه ارزشيابي باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
41 كارگاه آموزشي احيا نوزادان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1376
42 كارگاه متدلوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
43 كارگاه متدولوژي تحقيق دانشگاه علوم پزشگي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي 1374
44 كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374
45 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1374
46 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر و هم اتاقي مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1373
47 كارگاه آموزشي برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372
48 همايش مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي تاثير تكنيك سوند گذاري درد هانه رحم ناساعد و شروع انقباضات رحمي تکمیل شده 1373
2 ميزان كم وزني زمان تولد در شهر گرگان وبرخي از عوامل مرتبط با آن تکمیل شده 1378
3 بررسی IGM سرخجه در نوزادان مادران واكسينه شده تکمیل شده 1383
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 The effect of problem solving skills training effect on women's anxiety of Intrauterine Insemination candidates in Moheb Yas hospital, Tehran Fateme Zarekia Tehran 2017
2 Determination of health concerns of high school female students in their own perspective in Gorgan: A quantitative content analysis Sahar Arab Gorgan 2017
3 Translation and Validation of the short version of the Perinatal Grief Scale in Mothers with an Experience of Pregnancy Loss Saeedeh Siadatnezhad Gorgan 2017
4 The effect of personal safety education to mothers on the knowledge and skills prevention sexual abuse of preschool girls ages in Gorgan Somayeh Gholamfarkhani Gorgan 2017
## كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 Atlas of Congenital Malformation in Newborns Golalipour MJ, Khoori E Mir Publisher. Tehran, Iran 2001 تالیف
2 Internal Medicine and surgical Book in Midwifery Khoori E & Ziaei T Boshra Publisher. Tehran, Iran 2001 ترجمه
3 Theory at a Glance Baheiraei A, Khosravi Sh, Khoori E, Mirghafourvand M Noordanesh Publisher. Tehran, Iran 2010 ترجمه
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Translation and Validation of the Persian Version of the Perinatal Grief Scale in Iranian Mothers with an Experience of Pregnancy Loss Saeedeh Siadatnezhad, Tayebeh Ziaei, Elham Khoori, Mohammad Ali Vakili, Judith Lasker World Family Medicine 2018 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
2 Inflluencing factors on high-risk sexual behaviors in young people: an ecological perspective Arabi-Mianrood H, Hamzehgardeshi Z, Khoori E, Moosazadeh M, Shahhosseini Z Int J Adolesc Med Health 2017 چکیده مقاله علمی - مروری
3 "Konkoor Giant", a narrative of high school female students from Gorgan, Iran Arab S, Ziaei T, Behnampour N, Khoori E Int J Adolesc Med Health 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
4 Necessity of Providing Sexual and Reproductive Health Services to Adolescents and Young People in Iran: A Narrative Review Elham Khoori , Katayoun Jalaliaria Journal of Research Development in Nursing & Midwifery 2017 چکیده مقاله علمی - مروری
5 Health concerns of adolescents in Tehran, Iran Baheiraei A, Khoori E, Weiler RM, Ahmadi F, Foroshani AR, Ghofranipour F Int J Adolesc Med Health 2016 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
6 What source do adolescents turn to get information about their health concerns? Azam Baheiraei, Elham Khoori, Abbas Rahimi Foroushani, Fazlollah Ahmadi, Michele L. Ybarra International Journal of Adolescent Medicine and Health 2014 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
7 Health concerns of Iranian adolescents: protocol for mixed methods study Baheiraei A, Khoori E, Ahmadi F, Rahimi Foroushani A, Ghofranipour F Iran Red Crescent Med J 2014 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
8 Psychometric properties of the Adolescent Health Concern Inventory: The Persian Version Azam Baheiraei, Elham Khoori, Fazlollah Ahmadi, Abbas Rahimi Foroushani, Fazlollah Ghofranipour, Robert M. Weiler 2013 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
9 Rubella vaccination in pregnancy and serologic situation of infants Khoori E, Baniaghil A , Azarhoush R Journal of Gorgan Medical Sciences University 2009 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
10 Heterotopic pregnancy following ovulation induction by Clomiphene and a healthy live birth: a case report Honarbakhsh A., Khoori, E., Mousavi S Journal of Medical Case Reports 2008 چکیده مقاله سایر
11 Fraser or Cryptophthalmos Syndrome: A Case Report Archives of Iranian Medicine 2004 مقاله کامل سایر
12 Fraser or Cryptophthalmos syndrome: A case report Khoori E, Golalipour MJ, Heidari K, Adibi B Archives of Iranian Medicine 2004 چکیده مقاله سایر
13 Unrecognized perforation of the uterus into bladder by an IUD:A Case Report Journal of Obstetrics & Gynecology 2003 مقاله کامل
14 Unrecognized perforation of the uterus into bladder by an IUD Honarbakhsh A, Rastegar M, Hervai I, Khoori E Journal of Obstetrics and Gynaecoly 2003 چکیده مقاله سایر
15 Mesenteric Teratoma : A Case Report Archives of Iranian Medicine 2001 چکیده مقاله
16 Photoclinic diagnosis: Mesenteric Teratoma HonarBakhsh A, Mobasheri E, Khoori E Archives of Iranian Medicine 2001 چکیده مقاله سایر
17 Amniotic band syndrome: A Case report Khoori E, Golalipour MJ, Haidary K Journal of Medical Sciences University 2000 چکیده مقاله سایر
18 Low birth weight and some factors affect it in newborns Khoori E, Vakili MA, Golalipour MJ Journal of Gorgan Medical Sciences University. 1999 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
19 Cranioraschisis:A Case Report Khoori E, Golalipour MJ 1998 چکیده مقاله سایر
20 Effectiveness of intra-cervical Foley catheter insertion for onset of labor in cases of IUFD Khoori E Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 1996 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
21 The role of Foley catheter in cervical ripening Khoori E Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery 1995 چکیده مقاله علمی - مروری
22 عوامل تسهيل كننده در آغاز رابطه جنسي از ديدگاه زنان متاهل شاغل شهر گرگان مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان- سال پنجم-شماره1 1385 مقاله کامل
23 نشانگان نوار آمنيوني و گزارش يك مورد آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي گلستان- سال دوم – شماره 5 1379 مقاله کامل
24 ميزان كم وزنی زمان تولد در شهر گرگان و برخي از عوامل مرتبط با آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي گلستان- سال اول – شماره 3 و4 پائيز و زمستان 1378 مقاله کامل
25 واكنش شبه آنا فيلاكسي پس از كاشت كپسولهاي نورپلانت : گزارش يك مورد مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان - سال دوم- شماره 3 1376 مقاله کامل علمی - ترویجی
26 تا ثير تكنيك سوند گذاري دردهانه رحم برشروع زايمان در موارد مرگ داخل رحمي جنين مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان- سال اول–شماره دو 1376 چکیده مقاله
27 كرانيوراشي شيز و گزارش يك مورد آن مجله علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار- سال 6- شماره3و4 1376 مقاله کامل علمی - پژوهشی
28 نقش سوند فولي دهانه رحم در آماده سازي نامساعد مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان - سال اول- شماره يك 1375 مقاله کامل علمی - مروری
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 همزماني حاملگي داخل و خارج رحمي کنگره سراسری باروری ناباوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 پوسترى
2 رابطه جنسی و گذر زمان کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی 1384 پوسترى
3 عوامل تسهیل کننده رابطه جنسی کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی 1384 پوسترى
4 رابطه جنسی حین بارداری و پس از آن ششمین کنگره بين المللي زنان و زايمان و مامائی 1384 پوسترى
5 استفاده از دو روش تکنیک سوند فولی در تحریک زایمان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381 شفاهى
6 بررسي تاثير تكنيك سوند گذاري در دهانه رحم نامساعد و نقش آن در شروع انقباضات موثر رحمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381 شفاهى
7 بررسي تاثير تكنيك سوند گذاري در دهانه رحم بر شروع زايمان در موارد داخل رحمي جنين (‌IUFD) سومین کنگره سراسری زنان مامایی دانشگاه علوم پزشكي ایران 1376 شفاهى
8 روش ختم حاملگي در جنين هاي مرده سمینار سراسری دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1374 شفاهى
9 روابط جنسي غير معمول برخي زوجين در شهر گرگان همايش سراسري پرستار، ماما و پژوهش شفاهى
## معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 Dr. Tayebe Ziaei, Assistant Professor, PhD in Reproductive and sexual health, Department of Midwifery, Counselling and Reproductive Health Research Ce tayebe.ziaee@yahoo.com
2 Prof. Fazlollah Ahmadi, Nursing Department, Faculty of Medical Sciences Tarbiat Modares University,Tehran ,Iran ahmadif@modares.ac.ir & ahmadi_fazl@hotmail.com
3 Dr. Zeinab Hamzehgardeshi, Associate Professor, PhD in Reproductive Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran Hamzehgardeshi@yahoo.com
4 Prof. Susan Sawyer , Paediatrics Royal Children's Hospital, chair of adolescent health at The University of Melbourne, director of the RCH Centre for susan.sawyer@rch.org.au & susan.sawyer@mcri.edu.au
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638