برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - الهام خوری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک khuriegoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل خانم الهام خوری
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 05/02/1384
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى آموزش مامايي
محل اخذ آخرین مدرک مشهد
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 فوق ديلپم دانشگاه علوم پزشكي كرمان کرمان ایران 1368
2 كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي كرمان کرمان ایران 1370
3 كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ایران 1373
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سوپر وايزر آموزشي مركز آموزشي درماني ذرياني( 3 سال)
2 مدير گروه مامايي( 2 دوره)
3 عضو هيت تحريريه دانشكده
4 مسول انجمن علمي مامايي 1380
5 استاد مشاور رشته مامايي
6 عضو كميته علمي آموزش مداوم ( 5 سال)
7 دبیر کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه 1384
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداري زايمان(4و3و2و1)
2 بهداشت مادر وكودك وتنظيم خانواده
3 اصول تغذيه مادر وكودك
4 تغذيه درماني مادر وكودك
5 بهداشت باروي (پيراپزشكي )
6 بهداشت تنظيم خانواده (پيراپزشكي )ويك دوره پزشكي
7 بهداشت مادران ونوزادان (1)و(2) (پرستاري)
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بازآموزي خونريزيهاي سه ماهه سوم بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
2 بازآموزي آمادگي زايمان با بكارگيري تكنيك هاي كاهش درد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381
2 دوره آموزشي آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
3 سمينار بارداري و زايمان ايمن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
4 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
5 شيوه تدوين مقالات و گزارشهاي پژوهشي جهاد دانشگاهی تهران جهاد دانشگاهی تهران 1379
6 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
7 كارگاه مقاله نويسي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
8 همايش ارتقا كيفيت مهارتهاي حيات بخش در مامايي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي 1379
9 بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
10 بازآموزي آشنايي با كارگاه آموزشي احيا نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
11 شركت در بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
12 بازآموزي IV تراپي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
13 كنگره و باز آموزي ساليانه بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
14 كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1374
15 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1374
16 كنگره بيماريهاي آميزشي (S . T . D ) دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372
17 كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران 1372
18 سمينار برنامه هاي تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1371
19 سيمنار سراسري بازآموزي بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1371
20 مهارت سوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
21 مهارت ششم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
22 مهارت اول و دوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه روشهاي موثر يادگيري دانشگاه گلستان علوم پزشكي دانشگاه گلستان علوم پزشكي 1384
25 پودمان فوريت هاي زنان و مامائي معاونت درمان و پشتيباني معاونت درمان و پشتيباني 1384
26 كارگاه آموزشي ارزيابي گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
27 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
28 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
29 كارگاه آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
30 كارگاه آموزشي آشنايي با روش هاي كاهش درد زايمان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي گلستان 1382
31 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي و درسي (1) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
32 كارگاه پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
33 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
34 كارگاه آموزشي استفاده از پارتوگراف در اداره زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
35 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
36 كارگاه متدلوژي تدريس P.A.Lو P.B.L دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
37 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر انجمن ترويج تغذيه با شير مادر جمهوري اسلامي ايران انجمن ترويج تغذيه با شير مادر جمهوري اسلامي ايران 1378
38 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
39 كارگاه آموزشي تخصصي اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
40 كارگاه ارزشيابي باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
41 كارگاه آموزشي احيا نوزادان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1376
42 كارگاه متدلوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
43 كارگاه متدولوژي تحقيق دانشگاه علوم پزشگي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي 1374
44 كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374
45 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1374
46 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر و هم اتاقي مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1373
47 كارگاه آموزشي برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372
48 همايش مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي تاثير تكنيك سوند گذاري درد هانه رحم ناساعد و شروع انقباضات رحمي تکمیل شده 1373
2 ميزان كم وزني زمان تولد در شهر گرگان وبرخي از عوامل مرتبط با آن تکمیل شده 1378
3 بررسی IGM سرخجه در نوزادان مادران واكسينه شده تکمیل شده 1383
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Fraser or Cryptophthalmos Syndrome: A Case Report Archives of Iranian MedicineVolume 7 2004 چکیده مقاله
2 Unrecognized perforation of the uterus into bladder by an IUD:A Case Report Journal of Obstetrics Gynecology 2003 چکیده مقاله
3 Mesenteric Teratoma : A Case Report rchives of Iranian Medicine 2001 چکیده مقاله
4 عوامل تسهيل كننده در آغاز رابطه جنسي از ديدگاه زنان متاهل شاغل شهر گرگان مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان- سال پنجم-شماره1 1385 چکیده مقاله
5 نشانگان نوار آمنيوني و گزارش يك مورد آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي گلستان- سال دوم – شماره 5 1379 چکیده مقاله
6 ميزان كم وزنی زمان تولد در شهر گرگان و برخي از عوامل مرتبط با آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي گلستان- سال اول – شماره 3 و4 پائيز و زمستان 1378 چکیده مقاله
7 واكنش شبه آنا فيلاكسي پس از كاشت كپسولهاي نورپلانت : گزارش يك مورد مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان - سال دوم- شماره 3 1376 چکیده مقاله
8 تا ثير تكنيك سوند گذاري دردهانه رحم برشروع زايمان در موارد مرگ داخل رحمي جنين مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان- سال اول–شماره دو 1376 چکیده مقاله
9 كرانيوراشي شيز و گزارش يك مورد آن مجله علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار- سال 6- شماره3و4 1376 چکیده مقاله
10 نقش سوند فولي دهانه رحم در آماده سازي نامساعد مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان - سال اول- شماره يك 1375 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 همزماني حاملگي داخل و خارج رحمي کنگره سراسری باروری ناباوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 پوسترى
2 رابطه جنسی و گذر زمان کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی 1384 پوسترى
3 عوامل تسهیل کننده رابطه جنسی کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی 1384 پوسترى
4 رابطه جنسی حین بارداری و پس از آن ششمین کنگره بين المللي زنان و زايمان و مامائی 1384 پوسترى
5 استفاده از دو روش تکنیک سوند فولی در تحریک زایمان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381 شفاهى
6 بررسي تاثير تكنيك سوند گذاري در دهانه رحم نامساعد و نقش آن در شروع انقباضات موثر رحمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381 شفاهى
7 بررسي تاثير تكنيك سوند گذاري در دهانه رحم بر شروع زايمان در موارد داخل رحمي جنين (‌IUFD) سومین کنگره سراسری زنان مامایی دانشگاه علوم پزشكي ایران 1376 شفاهى
8 روش ختم حاملگي در جنين هاي مرده سمینار سراسری دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1374 شفاهى
9 روابط جنسي غير معمول برخي زوجين در شهر گرگان همايش سراسري پرستار، ماما و پژوهش شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.075 seconds with 1010 queries by yektaweb 3531