برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - عین اله ملایی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک einfa15yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل عین اله ملایی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي تأثير اطلاع رساني قبل از عمل جراحي ترميم فتق بر ميزان اضطراب و درد بعد از عمل بيماران بستري در مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان عین اله ملائی دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1379
2 بررسي ميزان رضامندي شغلي پزشكان و پيراپزشكان مراكز آموزشي درماني گرگان ملائی - جعفری دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان تکمیل شده 1375
3 بررسي رابطه سطوح مختلف BMI با عوارض همراه چاقي ملائی -- حسینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان تکمیل شده 1385
4 بررسی میزان رسيركولاسيون فيستول شرياني وريدي و ارتباط آن با برخی عوامل در بيماران همودياليزی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان ملائی - آقاخانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1388
5 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت های مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال1387 ملائی - آسایش دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1389
6 بررسي ميزان آشنايي با راهبردهای مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت تحصيلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی90-1389 اصلانی کتولی -- ملائی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
7 بررسی نگرش پرستاران استان گلستان در مورد آموزش به بيمار در سال 1389 عین اله ملائی- عطیه مینا دانشگاه علوم پزشکی گلستان استان گلستان تکمیل شده 1389
8 بررسي تاثيرتركيب پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون بر برخي از عوارض شايع حين همودياليز در بیماران دياليزی مراجعه کننده به مركزآموزشي درماني 5 آذر گرگان ملائی - قاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1390
9 بررسی خستگی و عوامل موثر بر آن در بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز گرگان در سال 1391 ملائی - رویانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1391
10 بررسی تاثیر کاهش دمای محلول دیالیز بر کیفیت دیالیز بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان ملائی - منتظر دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان در حال اجرا -
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 رابطه خستگی با اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب در بیماران تحت درمان با همودیالیز ملائی- رویانی-موجرلو- بهنام پور- گلیج-خاری مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1393 مقاله کامل علمی - پژوهشی
2 تاثیر مراقبت چند مرحله ای انفرادی بر تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی رفیعی وردنجانی- محمودی - ملائی- پروین- بهنام پور- شریعتی مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 مقاله کامل علمی - پژوهشی
3 اثرات تغییر اولترافيلتراسيون و غلظت سديم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشار خون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودياليز ملائی- قاري- موجرلو- بهنام پور- شریعتی- آقاخانی- جعفری- خاري،- صالحی مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 مقاله کامل علمی - پژوهشی
4 همبستگي هوش هيجاني با مهارتهاي مقابله اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان ملائی-- آسایش-- قربانی-- سبزی پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) 1391 مقاله کامل علمی - پژوهشی
5 تاثیر پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون بر برخی از عوارض شایع حین همودیالیز ملائی - قاري- موجرلو- بهنام پور- شریعتی- آقاخانی- خاري- صالحی مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1391 مقاله کامل علمی - پژوهشی
6 توزیع بارکاري وکارآیی پرستاران شاغل در بخش داخلی بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی گلستان روحی- حسینی- رحمانی- ملائی- نصیري مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1391 مقاله کامل علمی - پژوهشی
7 بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ملائی- هروی-- افتخارالدین- آسایش فصلنامه دانش و تندرستي داننشگاه علوم پزشکی شاهرود 1390 مقاله کامل علمی - پژوهشی
8 تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان ملائی-- آسایش-- تقوی کیش-- قربانی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1390 مقاله کامل علمی - پژوهشی
9 کفایت دیالیز و رابطه آن با برخي عوامل در بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان شریعتی- موجرلو - حسام -ملایی- عباسی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
10 سن منارك و رابطه آن با برخي عوامل در دانش آموزان مقطع دبیرستانی گرگان در سال 1385 ملائی --ضیائی--فصیحی --حسین پور مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
11 رابطه شاخص توده بدنی با عوارض چاقي در شهر گرگان در سال 1387 ملایی --حسینی-- روحی فصلنامه داننشگاه علوم پزشکی جهرم 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
12 رسيركولاسيون فيستول شرياني وريدي و ارتباط آن با برخی عوامل در بيماران همودياليز ملائی- آقاخانی-عبداللهی- شریعتی-تاج بخش مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
13 شیوع کم خونی فقر آهن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان شریعتی-- موجرلو-- ملائی--حسام- آسایش-نصیری- محمودی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
14 مقايسه رشد جسمي كودكان ترکمن و غيرترکمن روستاهاي شهرستان گرگان وقاری-- مرجانی --عبداللهی-- ملایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1388 مقاله کامل علمی - پژوهشی
15 مقايسه تاثير سه روش آموزشي بر ميزان آگاهي دختران دبيرستاني شهر گرگان نسبت به بيماري ايدز عبدالهی-- ملایی-- روحی مجله دانشكده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 مقاله کامل علمی - پژوهشی
16 فرسودگی شغلی و رابطه آن با حقوق و مزایای کارکنان پرستاری شاغل دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1384 روحی-- ملایی-- محمودی دو فصلنامه داننشگاه علوم پزشکی جهرم 1387 مقاله کامل علمی - پژوهشی
17 تأثير آموزش به بيمار قبل از عمل جراحي بر اضطراب بعد از عمل ملائی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1384 مقاله کامل علمی - پژوهشی
18 اثر بازيهاي رايانه اي بر فعاليت هاي ذهني و شاخص هاي ايمني شناختي كودكان فرجي-- عليپور-- ملايي مجله روانشناسي 23 1381 مقاله کامل علمی - پژوهشی
19 بررسي اثر اطلاع رساني قبل از عمل جراحي ترميم فتق بر ميزان اضطراب و درد بعد از عمل بيماران بستري در مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان ملايي-- جعفرپور -- نصيري زيبا فصلنامه پرستاري و مامايي ايران 1380 مقاله کامل علمی - پژوهشی
20 بررسي ميزان رضايت شغلي پزشكان و پيراپزشكان مراكز آموزشي درماني شهر گرگان و عوامل مؤثر بر آن جعفري-- ملايي--- فرجي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1377 مقاله کامل علمی - پژوهشی
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638