برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - آیلر جمالی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آیلر جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازی AmpC در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان مهدی عرب زوزنی دانشکده پزشکی 95
2 بررسی اثر نانوذره اکسید روی بر تشکیل بیو فیلم اشریشیاکولای یوروپاتوژن وتاثیر آن بر بیان ژن آنتی ژن 43 علی شاکری مقدم دانشکده پزشکی 95
3 بررسی هیدروفوبیسیته و الکترون دهندگی و گیرندگی E.coli های ادراری و مدفوعی در شرایط محیطی مختلف مهدی خانقلی دانشکده پزشکی 94
4 بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بر روی رشد اشرشیا کلی یوروپاتوژن بهنوش خاشعی دانشکده پزشکی 94
5 بررسی شرایط محیطی مختلف بر تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن و تاثیر آن بر بیان رونویسی ژن آنتی ژن43 محمد ارجمند دانشکده پزشکی 94
6 تعیین فراوانی ژن های bcs(سازنده سلولز) و draE (ادهسین Dr) در نمونه هایUPEC و مقایسه تشکیل بیوفیلم آنها روی سوند ادراری در گرگان زهرا خوزین دانشکده پزشکی 1392
7 بررسی تشکیل بیوفیلم و برخی ژنهای کد کننده آن در اشریشیاکلی¬های جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان مطهره صامت دانشکده پزشکی 1392
8 تاثیر نانو ذره اکسید روی(ZnO) بر اتصال اشریشیا کلای یوروپاتوژن به سلول های اپی تلیال ادراری و میزان رونویسی از ژن FimH مریم جمالان دانشکده پزشکی 96
9 تیپ بندی اشرشیا کلی یوروپاتوژن(UPEC) با تکنیک RAPD-PCR زینب فرجی دانشکده پزشکی 96
10 تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه¬های بیوپسی معده به روش PCR و PCR-RFLP اعظم شاره دانشکده پزشکی 96
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815