برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - میترا شربت‌خوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا شربت‌خوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Genotyping Echinococcus granulosus from dogs and Jackals in Caspian Sea area, northern Iran Sh. Gholami, H. Jahandar, M. Abastabar, AS. Pagheh, I. Mobedi, M. Sharbatkhori* 27th Annual Meeting of the German Society for Parasitology,Göttingen,Germany 2016 پوسترى
2 Differentiation of Entamoeba spp. in children with dysentery in Gorgan, Iran M. Sharbatkhori, E. Nazemalhosseini Mojarad, F. Cheraghali, FS. Maghsoodloorad, H. Taherkhani, MA. Vakili XIIIth International Congress of Pediatric Laboratory Medicine,Istanbul 2014 پوسترى
3 Overview of a ten year period (2001 to 2011) of malaria disease in Golestan province, north of Iran Dr. Mitra Sharbatkhori*, Ali Jafari, Dr. Heshmatolla Taherkhani, Dr. Seyed Mahdi Sedaghat 1st International Congress on Malaria Elimination-Kish, Iran 2012 پوسترى
4 Giardia duodenalis prevalence and associated risk factors in school-age children of Gorgan, Iran. The 4th Conference of The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology Rostami, M.*, Tohidi, F., Sharbatkhori, M., Taherkhani, H. 4th Conference of The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (4th) CSBSP Oslo, Norway 2011 پوسترى
5 Genetic characterization of Trichostrongylus isolates from some domestic livestock in Iran Sharbatkhori, M.*, Ghasemikhah, R., Mirhendi, H., Mobedi, I., Kia, EB. & Fasihi harandi, MMM 4th Conference of The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (4th) CSBSP Oslo, Norway 2011 پوسترى
6 Prevalence of intestinal parasitic infections in primary school students in Gorgan, Iran Masoomeh Rostami*, Farideh Tohidi, Mitra Sharbatkhori, Heshmatolla Taherkhani 7th European Congress of Tropical Medicine and International Health, Barcelona, Spain 2011 پوسترى
7 Investigation of Cryptosporidium oocysts in elementary schoolchildren in Gorgan, north of Iran Mitra Sharbatkhori*, Masoomeh Rostami, Farideh Tohidi, Heshmatolla Taherkhani 7th European Congress of Tropical Medicine and International Health, Barcelona, Spain 2011 پوسترى
8 Description of Echinococcus granulosus G3 genotype in camels (Camelus dromedarius) from Iran M. Sharbatkhori*, E. B. Kia, M. Fasihi Harandi, H. Mirhendi, E. Hajialilo 10th Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Disease Conference (MEEGID X) 2010 پوسترى
9 The First molecular identification of Sarcocystis miescheriana (Protozoa, Apicomplexa) from wild boar (Sus scrofa) in Iran E. B. Kia, H. Mirhendi, F. Zahabiun, M. Rezaeian, M. Sharbatkhori* 12th International Congress of Parasitology (ICOPA XII) 2010 پوسترى
10 Molecular Identification of Echinococcus granulosus isolates from Golestan province, north of Iran M. Sharbatkhori*, H. Mirhendi, M. Fasihi Harandi, E. B. Kia 6th European Congress of Tropical Medicine and International Health 2009 پوسترى
11 A New method for extracting DNA from protoscoleces of Echinococcus granulosus H. Mirhendi*, M. Sharbatkhori, E. B. Kia , M. Fasihi Harandi 5th International Workshop Novel Approaches to the Control of Helminth Parasites of Livestock (NA5) 2008 پوسترى
12 Efficacy of Neem (Azadiracht indica), against protoscoleces of Echinococcus granulosus and some vectors H. Vatandoost*, M. Sharbatkhori, F. Zahabioun, V. Moin Vaziri, MR. Abai, AA. Hanafi-Bojd,A. Khazeni, M. Abtahi,EB. Kia 5th International Workshop Novel Approaches to the Control of Helminth Parasites of Livestock (NA5) 2008 پوسترى
13 Study on intra genotype variation in Echinococcus granulosus isolated from domestic animals in Iran using RAPD-PCR M. Sharbatkhori*, H. Mirhendi, E. B. Kia , M. Fasihi Harandi 17th International Congress for Tropical Medicine and Malaria (ICTM17) 2008 پوسترى
14 Echinococcus granulosus genotypes in some Echinococcus isolates by PCR-RE M. Sharbatkhori*, H. Mirhendi, E. B. Kia , M. Fasihi Harandi 10th European Multicolloquium of Parasitology 2008 پوسترى
15 A Comparison of four simple methods for DNA extraction from protoscoleces of Echinococcus granulosus M. Sharbatkhori*, H. Mirhendi, E. B. Kia , M. Fasihi Harandi, MR Eshraghian, N. Jalalizand, F. Zahabiun 5th International Workshop Novel Approaches to the Control of Helminth Parasites of Livestock (NA5) 2008 پوسترى
16 Comparison of FAST-ELISAand traditional ELISA methods for the immunodiagnosis of fascioliasis M. Sharbatkhori*, M B. Rokni,R. Ghasemi khah, Sarrafi A R. 11th International Congress of Parasitology (ICOPA-XI) 2006 پوسترى
17 Assessment of in vitro activity of Peganum harmala extract on Plasmodium falciparum growth compared with Chloroquine M. Nateghpour*, M Sharbatkhori, GH Edrissian, E. Soori, M. Mohebali, K. Akbarzadeh, A. Rahimi Spring meeting, Malaria meeting. The British Society for Parasitology (BSP) 2005 پوسترى
18 درگیری قلبی در بیماری‌های انگلی دکتر میترا شربت‌خوری اولین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا، آزمایشگاه و بیماری‌های قلب و عروق 1397 شفاهى
19 First molecular characterization of Hydatigera krepkogorski (Schulz & Landa, 1934) from Rhombomys opimus in Iran E. B. Kia, Mitra Sharbatkhori*, Z. Heidari, F. Tohidi, B. Kamranrashani, F. Zahabiun 3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases, Shiraz 1396 پوسترى
20 An Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Golestan province in 2011- 2015 M. Sharbatkhori*, M. Rostami, R. Mohammadi, A. Bagheri 8th Epidemiology Congress,Ilam, Iran 1395 پوسترى
21 Malaria Situation in Golestan Province, northern Iran, in the Last Ten Years (2004-2015) M. Rostami*, M. Sharbatkhori*, R. Mohammadi, A. Bagheri 8th Epidemiology Congress,Ilam, Iran 1395 پوسترى
22 بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در خانم‌های باردار شهر گرگان در سال 1391 دکتر میترا شربت خوری، دکتر سعیده شجاعی، یوسف دادی مقدم، عبدالستار پقه، رسول محمدی، هاله سادات هدایت مفیدی بیست و دومین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری، تهران 1392 پوسترى
23 افتراق انتامبا هيستوليتيكا از انتامبا ديسپار در نمونه‌هاي ديسانتري كودكان بستري‌شده در بيمارستان طالقاني گرگان طي سال‌هاي 1390-1392 دكتر ميترا شربت‌خوري، دكتر فاطمه چراغعلي، احسان ناظم‌الحسيني مجرد، فاطمه‌صغري مقصودلوراد، دكتر حشمت‌ا... طاهرخاني، دكتر محمدعلي وكيلي، معصومه رستمي بیست و دومین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری، تهران 1392 پوسترى
24 بررسي وضعيت اپيدميولوژيك ليشمانيوز پوستي در استان گلستان در سال‌هاي 1388 تا 1390 دكتر ميترا شربت‌خوري، عبدالحميد انگيزه، دكتر حشمت‌ا... طاهرخاني بيستمين كنگره بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري، تهران 1390 پوسترى
25 بررسي وضعيت آلودگي به ترماتودهاي كبدي در گوسفند و بز كشتارشده در استان گلستان طي دوره 6 ساله 1383 تا 1388 دكتر ميترا شربت‌خوري*، ميثم قرباني، فريده توحيدي، دكتر حشمت‌ا... طاهرخاني، زينب سياه‌مرزكوهي هفتمين همايش سراسري و اولين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389 پوسترى
26 بررسي وضعيت آلودگي به كيست هيداتيك در دام‌هاي كشتارشده در استان گلستان طي دوره 6 ساله 1383 تا 1388 دكتر ميترا شربت‌خوري*، ميثم قرباني، فريده توحيدي، دكتر حشمت‌ا... طاهرخاني، زينب سياه‌مرزكوهي هفتمين همايش سراسري و اولين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389 پوسترى
27 تعیین وفور عفونت‌های انگلی دستگاه گوارش در نمونه‌‌های اسهالی شهر گرگان طی سال‌‌های 1387-1386 فريده توحيدي*، دكتر ميترا شربت‌خوري، دكتر حشمت‌ا... طاهرخاني هفتمين همايش سراسري و اولين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389 پوسترى
28 بررسي تنوع ژنوتايپي ايزوله‌هاي اكينوكوكوس گرانولوزوس جداشده از حيوانات اهلي به روش RAPD-PCR دكتر ميترا شربت خوري*، دكتر سيدحسين ميرهندي، دكتر محمدرضا اشراقيان، دكتر مجيد فصيحي هرندي، دكتر عشرت‌بيگم كيا، ششمين همايش سراسري و اولين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي، انستيتو تحقيقات رازي، كرج 1387 شفاهى
29 کاربرد روش های مولکولی در شناسايی يك گونه Trichinella جدا شده از گراز در استان گيلان و مسبب ابتلای گروهی به تريشينوزيس انسانی دكتر عشرت‌بيگم كيا، دكتر سيدحسين ميرهندي، دكتر ميترا شربت خوري، فرزانه ذهبيون، دكتر احمدرضا معمار* ششمين همايش سراسري و اولين كنفرانس منطقه‌اي انگل‌شناسي و بيماري‌هاي انگلي، انستيتو تحقيقات رازي، كرج 1387 شفاهى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3764