برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمدرضا یوسفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 طراحی وتدوین کوریکولوم و Log Book دوره اسکرین کارورزان پزشکی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه
2 طراحی وهمکاری ارزیابی درونی گروه های آموزشی جراحی-داخلی-زنان- کودکان- قلب-عفونی- چشم- ENT-ارتوپدی-ارولوژی – رادیولوژی..... وگروه های علوم پایه مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه
3 طراحی وتدوین طرح درس وطرح دوره دروس تئوری ودوره های بالینی کارآموزی وکارورزی و دستیاری گروه های آموزشی جراحی-داخلی-زنان- کودکان- قلب-عفونی- چ مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه
4 طراحی وتدوین Log Book دروس تئوری ودوره های بالینی کارآموزی وکارورزی و دستیاری گروه های آموزشی جراحی-داخلی-زنان- کودکان- قلب-عفونی- چشم- ENT-ارتوپد مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه
5 شرکت درهمایش اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-مرکز
6 شرکت درکنگره اجرای استانداردهای بین اللملی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی–جزیره
7 ارایه درس اخلاق پزشکی بامدل آموزشی case based learning فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
8 تهیه فایل آموزشی CTscanوگرافی های بیماران بخش ENT وبهره مندی ازآنان در آموزش بالینی فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
9 تلفیق درس سیمیولوژی جراحی دانشجویان پزشکی وارایه مدل آموزشی Small group discussion فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
10 افزایش میزان علاقه ومشارکت فراگیران درکنفرانس هفتگی باارائه سئوال واعطای جایزه دربخش چشم فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
11 ارزیابی وتعیین سطح یادگیری دانشجویان پزشکی دربدو ورود به بخش ENT فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
12 آموزش مهارت های عملی دربخش جراحی به کارورزان پزشکی فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
13 آموزش سرپایی بیماری های شایع عفونی دردرمانگاه براساس مدل SNAPPS فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
14 فرایندآموزشی مشاوره وراهنمایی اعضای هیئت علمی درتوسعه آموزش بالینی فرایند برتر درسومین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پز
15 فرایندآموزشی مهارت وتوانمندی دانشجویان بالینی پزشکی دردادن خبربد به بیماران وهمراهان بیمار فرایند برتر درچهارمین جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم
16 شرکت درطرح ضیافت اندیشه استادان باموضوع "علم ودین" و"آداب تعلیم وتربیت دراسلام" دانشگاه علوم پزشکی گلستان
17 شرکت درطرح معرفت افزایی استادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
18 رویکرد اعضای هیئت علمی بالینی درارائه بازخورد به دانشجویان پزشکی مقاله برتر کشوری دردهمین همایش آموزش پزشکی-شیراز
19 موسس دفتر توسعه آموزش بالینی برای اولین باردرکشور ....
20 استفاده از راهبرد آموزشي يادگيري مبتني بر مبادله وبازانديشي جهت توسعه و بهبود مهارت هاي بالینی دانشجويان پزشکی فرایند برترکشوری درهفتمین جشنواره شهیدمطهری-یزد
21 همکاراصلی درراه اندازی رشته های دستیاری کودکان- داخلی- زنان – بیهوشی – جراحی واعصاب وروان مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه ومعاونت تحصیل
22 طراحی وتدوین کوریکولوم و Log Bookواجرای راند اخلاق پزشکی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3701