معاونت آموزشی
دکتر محمدهادی قریب - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک drgharibgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نام کامل دکتر محمدهادی قریب
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى رادیولوژی
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی دكتراي تخصصي
استاديار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی