برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزشی پايگاه داده هاAccess (مهارت پنجم ICDL) معاون پژوهشی و پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
2 کارگاه کشوری انتقال دانش Knowledge Transfer Exchange معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386
3 دوره آموزشی ويندوز مقدماتی و مروری بر اينترنت معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
4 دوره آموزشی واژه پردازی (مهارت سوم ICDL) معاون پژوهشی و پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
5 ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دفتر امور زنان وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 1385
6 کارگاه طرح درس بالينی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
7 کارگاه آموزشی ارتقاء بهداشت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
8 کارگاه فرآيند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – دانشکده پرستاری ومامائی بويه گرگان 1385
9 دوره آموزش حقوق ( اجره المثل-نحله-مهريه ) فرمانداری شهرستان گرگان با همکاری دادستان عمومی و انقلاب 1385
10 کارگاه آموزشی تربيت مدرس(TOT )مهارتهای زندگی ويژه دانشجويان دفتر امور زنان وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 1385
11 کارگاه ارزيابی دانشجووشيوه های طراحی سوال باتاکيد بر آزمونهای چندگزينه ای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
12 کارگاه مقاله نويسی انگليسی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
13 کارگاه روش تحقيق پيشرفته معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
14 پيشگيری ازسوءمصرف مواد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
15 کارگاه روشهای موثر يادگيری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
16 آمارکاربردی مقدماتی ونرم افزارspss معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
17 کارگاه آموزشی طراحی وارزيابی آزمون معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
18 اولين دوره آموزشی تربيت مربی(TOT )مهارتهای زندگی ويژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر امور زنان وزارت بهداشت 1383
19 دوره آموزش مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی تهران-کدپودمان83154 1383
20 کارگاه آموزشی مهارتهای اجتماعی ويژه معاونين دانشجوئی فرهنگی و مشاوران رياست دانشگاه درامورزنان معاونت آموزشی واموردانشجوئی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و دفتر امور زنان وزارت بهداشت 1383
21 کارگاه روش تحقيق مقدماتی و بحث گروهی متمرکز(FGD) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
22 کارگاه ارتباطات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
23 کارگاه آموزشی بحث گروهی (FGD) معاونت تحقيقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 1383
24 کارگاه طرح درس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
25 کارگاه آموزشی مديريت استرس معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
26 کارگاه بازآموزی اصول علمی انتقال خون دانشکده پرستاری ومامايی بويه گرگان 1382
27 کارگاه روش تحقيق مقدماتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
28 کارگاه پژوهش درآموزش( 2 ) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
29 اولين کارگاه آموزشی مشاوره شغلی ويژه مشاورين دانشگاههای علوم پزشکی کشور دفتر مرکزی مشاوره دانشجوئی وزارت بهداشت 1382
30 دومين کارگاه آموزشی کارآفرينی ويژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجوئی دفتر مرکزی مشاوره دانشجوئی وزارت بهداشت 1382
31 کارگاه پژوهش درآموزش( 1 ) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
32 سمينار بازآموزی هپاتيت بسيج جامعه پزشکی گلس 1381
33 کارگاه پيشرفته طراحی سوالات چندگزينه ای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379
34 دوره آموزش بسيج سلامت کودکان واحد بهداشت خانواده استان مازندران 1367
35 ادغام طرح ارتقاء بهداشت روان دانشجويان در برنامه آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی ايران-تهران 1385
36 همکاری در برگزاری هفته پژوهش مرکز تربيت معلم آموزش و پرورش استان گلستان 1384
37 همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری استان گلستان 1383
38 کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ويژه دانشجويان علوم پزشکی دفتر امور زنان وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 1385
39 کارگاه آموزشی آمادگی های قبل از زايمان ويژه دانشجويان مامائی دانشکده پرستاری و مامائی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3709