برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1374 1375
2 سوپروايزر مرکز آموزشی درمانی5 آذر گرگان 1375 1381
3 سرپرستار بخشهای اورژانس و ICU مرکز آموزشی درمانی5 آذر گرگان 1373 1374
4 سرپرستار و سوپروايزر مرکز آموزشی درمانی سوختگی و ترميمی و وانپزشکی شهيد زارع ساری 1369 1373
5 پرستار در گردش مرکز آموزشی درمانی شهيد رهنمون تهران 1368 1369
6 پرستار در گردش و سوپروايزر مرکز آموزشی درمانی سوختگی و ترميمی و روانپزشکی شهيد زارع ساری 1367 1368
7 مربي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1381
8 مسئول دفتر مشاوره و راهنمايی دانشجوئی 1382 1386
9 دبير اجرائی سمينار منطقه ای دانشجوئی بيماريهای عفونی 1382
10 مسئول ارزيابی همايش سراسری مفاهيم پرستاری 1382
11 مدير گروه آموزش پرستاری بهداشت جامعه و روان 1385
12 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايی بويه گرگان 1385 1386
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.053 seconds with 946 queries by yektaweb 3535