برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو شوراي توسعه آموزش پزشکی ( EDC ) دانشكده پرستاری و مامائی بويه دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 27/2/83 تا27/12/85
2 عضو هسته پژوهش در معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از فروردين سال 1382 تا 1/7/1386
3 عضوودبير کميته برنامه ريزی و تدوين برنامه استراتژيک حوزه معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ6/11/82
4 عضو شورای تامين بهداشت روان دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از 26/1 /1382 تا 1/7/1386
5 عضو کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 21/12/1384 تا تاريخ 30 /10/1385
6 عضو کميته روانشناختی دانشجوئی و نحوه تعامل با دانشجويان آسيب پذير از تاريخ 28/1/85 تا تاريخ 30 /10/1385
7 عضو کميته پيشگيری از سوءمصرف مواد در خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی کشور
8 عضو هيئت تحريريه مجله دانشکده پرستاری و مامائی بويه گرگان از تاريخ 26 /10/1385 تاکنون
9 عضو شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 29 /1/1386 تا 1/12/1386
10 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تاريخ 30 /10/1385 تا 1/12/1386
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638