برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Is opioid dependency related to coping strategies? Taziki, S - Saghafi, S - Mousavi, S - Modanloo, M - Behnampour, N Journal of Psychiatry 2015 مقاله کامل
2 Compliance to treatment in patients with chronic illness: A concept exploration Rafii F - SeyedFatemi N - Danielson E - Melin Johansson C - Modanloo M. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2014; 19(2): 53-61 2014 مقاله کامل
3 The Relationship between Marital and Sexual Satisfaction among Married Women Employees at Golestan University of Medical Sciences, Iran Ziaei T - Jannati Y - Mobasheri E - Taghavi T - Abdollahi H - Modanloo M - Behnampour N. Iran J Psychiatry Behav Sci,2014; 8 (2 2014 مقاله کامل
4 Compliance to treatment in patients with chronic illness: A concept exploration Rafii F - SeyedFatemi N - Danielson E - Melin Johansson C - Modanloo M. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2014; 19(2): 53-61 2014 مقاله کامل
5 Comparison of pain assessment by patients and triage nurses Modanloo MM - Seyyed Fatemi N - Bastani F - Peyrovi H - Behnampour N - Hesam M, Iranian journal of Critical Care Nursing. Spring 2010; 3(1):23-28 2010 مقاله کامل
6 Effect of Problem-Based Learning on Nursing Students' Learning Level Modanloo MM - Khoddam H - Kolagari SH - Bastani F - Parvizi S - Abdollahi H. Strides in Development of Medical Education. Spring& Summer 2010; 7(1): 17-25 2010 مقاله کامل
7 The comparative study of psychoticism and neuroticism among cannabis and non-cannabis abusers in cities of Golestan Province. Taziki SA - Modanloo MM - Salari H - Behnampoor N - Sharifi F. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. Spring 2010, 12(1): 38 – 42 2010 مقاله کامل
8 Dental health status in elderly (Gorgan –Iran) Modanloo MM - Khosravee H - Abdollahi H - Ghobadee K - Ziaea T - Behnampour N. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. Autumn 2010, 12(3): 68 – 73 2010 مقاله کامل
9 Comparison of pain assessment by patients and triage nurses Modanloo MM - Seyyed Fatemi N - Bastani F - Peyrovi H - Behnampour N - Hesam M, Iranian journal of Critical Care Nursing . Spring 2010; 3(1):23-28 2010 مقاله کامل
10 Behavioral disorders and related factors in school age children of Gorgan Khoddam H - Modanloo MM - Ziaee T - Keshtkar AA. Iranan journal of nursing research.2009, 4(14):29-37 2009 مقاله کامل
11 The Comparison of viewpoint of educational managers two Professional Agricultural and Medical universities in Golestan -province about effects on awareness of management concepts on the management performance style Kolagari Sh - Abbasi A - Modanloo MM - Behnampoor N. J. Agric. Sci. Natur. Resour. Dec 2007-Jan 2008; 14(5), Special issue, Agromony and Plant Breeding 2008 مقاله کامل
12 Anxiety and related factors in patients on hemodialysis Modanloo MM - Ziaea T. Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing & Midwifery. 2005; 2 (2(8)): 24-29 2005 مقاله کامل
13 Depression and related factors in patients on homodialysis Modanloo MM - Taziki SA - Khoddam H - Behnampoor N. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2005; 7 (1): 47-50 2005 مقاله کامل
14 Relation self-esteem and locus of control in delinquent male adolescence Modanloo MM - Jafarpoor M - Haghani H. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2001; 3(7): 41-45. 2001 مقاله کامل
15 تاثير آموزش به روش مبتنی بر حل مسئله بر سطوح يادگيری دانشجويان پرستاری معصومه مهناز مدانلو - حميرا خدام - شهره كلاگري - فريده باستاني -سرور پرويزي -حبيب عبداللهي دو فصلنامه گام های توسعه در آموزش پزشکی - دوره 7 - شماره 1 – بهار و تابستان 1389– صفحات 17 تا 25 1389 مقاله کامل
16 مقايسه ميزان تمايلات سايكوتيك و نوروتيك مصرف كنندگان حشيش با افراد غير مصرف كننده در شهر گرگان صادقعلي تازيكي - معصومه مهناز مدانلو - هادي سالاري - ناصر بهنام پور - فواد شريفي مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره 12– شماره 1 – بهار 1389 - شماره پيا پی 33 – صفحات 38 تا 42 1389 مقاله کامل
17 وضعيت سلامت دندا نهاي سالمندان شهر گرگان )سال ۱۳۸۵) معصومه مهناز مدانلو - حسين خسروي - حبيب عبداللهي - خديجه قبادي - طيبه ضيايي - ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره 12– شماره 3 – پاييز 1389 - شماره پيا پی 35 – صفحات 68 تا 74 1389 مقاله کامل
18 اختلالات رفتاري وبرخي عوامل مرتبط با آن در كودكان سن مدرسه شهر گرگان حميرا خدام - معصومه مهناز مدانلو - طيبه ضيايي- عباسعلي كشتكار مجله پژوهش پرستاري ايران - جلد 4– شماره 14 - پاييز 1388 - شماره پيا پی 9– صفحات 29 تا 37 1388 مقاله کامل
19 مقايسه ديدگاه مديران آموزشی دو دانشگاه در استان گلستان در باره تاثير آگاهی از مفاهيم مديريت بر نحوه عملکرد مديران شهره كلاگري - عبدالله عباسي - معصومه مهناز مدانلو - ناصر بهنام پور مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعی - جلد چهاردهم- شماره پنجم – ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات – ضميمه آذر-دی 1386– صفحات 158 تا 164 1386 مقاله کامل
20 تعيين ميزان اضطراب بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان معصومه مهناز مدانلو - طيبه ضيايي مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی بويه گرگان -دوره دوم – شماره( 2 )- پاييز و زمستان 1384 (شماره پی در پی 8 ) )- صفحات 24 تا 29 1384 مقاله کامل
21 افسردگي در بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان معصومه مهناز مدانلو - صادقعلي تازيكي - حميرا خدام - ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره هفتم – شماره( 1 )- بهار و تابستان 1384 (شماره مسلسل 15 ) )- صفحات 47 تا 50 1384 مقاله کامل
22 رابطه عزت نفس و منبع کنترل در نوجوانان بزهکار معصومه مهناز مدانلو - صادقعلي تازيكي - حميرا خدام - ناصر بهنام پور مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان -سال سوم – شماره (7) – 1380 -صفحات 41 تا 45 1380 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.065 seconds with 956 queries by yektaweb 3531