برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
2 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس وديكونكس 53 بر وسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده دوم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
3 تاثير موسيقي برميزان اضطراب وبرخي متغير هاي فيزيولوژيك بيماران نويسنده چهارم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هفتم، شماره 1، 1384، شماره مسلسل 15 1385 چکیده مقاله
4 تاثير موسيقي بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران قبل از جراحي نويسنده پنجم غلامرضا محمودی مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان-دوره سوم شماره يك بهار و تابستان 1385 چکیده مقاله
5 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد وديكونكس 53بروسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم شماره دو پاييز و زمستان 1384 چکیده مقاله
6 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري هپاتيت Bدر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم، شماره يك 1383 چکیده مقاله
7 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال پنجم،شماره 12 1382 چکیده مقاله
8 بررسي مقايسه اي خود انگاره نوجوانان مبتلا به تالاسمي وهمتايان آنها در شهر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال سوم، شماره، 5 1379 چکیده مقاله
9 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري ايدز در گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال دوم، شماره5 1379 چکیده مقاله
10 بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از خود نوجوانان پسر ودختر آقای غلامرضا محمودی شن مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال دوم، شماره 3 1376 چکیده مقاله
11 پنداشت از خود نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال اول،شماره 1 1375 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.059 seconds with 945 queries by yektaweb 3535