برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیدمحمدرضا قنبری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمحمدرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 كارآموزي بهداشت دانشجويان رشته هاي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي
2 روش تحقيق در علوم بهداشتي براي رشته بهداشت براي چندين دوره دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان وگلستان
3 اپيد ميولوژي بيماريهاي واگير براي دانشجويان رشته بهداشت براي چند ين دوره
4 پاتو لوژي جغرافيائي براي دانشجويان رشته بهداشت براي چند ين دوره دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان وگلستان
5 حشره شناسي پزشكي براي تمامي رشته ها به مد ت 10 سال دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان وگلستان
6 كاربرد سموم ومبارزه با ناقلين در رشته هاي مبارزه با بيماريها ، بهداشت محيط وبهداشت حرفه اي دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان وگلستان
7 آمارحياتي براي دانشجويان پرستاري ، بينائي سنجي وفيزيوتراپي براي چندين دوره
8 اصول اپيدميولوژي براي رشته هاي پرستاري ومامائي ، چند ين دوره
9 اصول اپيد ميولوژي براي دانشجويان بهداشت به مدت 6 سال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
10 اصول اپيد ميولوژي براي دانشجويان بهداشت به مدت 6 سال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
11 بهداشت 3 براي دانشجويان پزشكي ، نيمي از درس ، 10 دوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
12 بهداشت 2 براي دانشجويان پزشكي براي 8 سال ( 8 دوره ) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
13 كارگاه روش تحقيق براي دانشجويان ، پزشكان ، كارشناسان ، دستياران واعضاء هيأ ت علمي ، بيش از 35 دوره
14 مشاوره بيش از 20 پايان نامه در سطح دكتري حرفه اي ودستياري
15 تدريس در برنامه مدون باز آموزي پزشكان عمومي ، 22- 25 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
16 اکولوژی انسانی دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان وگلستان
17 مصون سازی دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان وگلستان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705