برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علی اکبر عبداللهی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علی اکبر عبداللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول باز آموزي دانشكده پرستاري و مامايي بو يه گرگان 1376 1379
2 استاد مشاور دانشجويا ن پرستاري به مدت 6 سال در حال حاضر نیز ادامه دارد
3 مدير اجرائي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از سال 1379 هنوز ادامه دارد
4 عضو هيات تحريريه مجله علمي دانشگاه علو م پزشكي گرگان از سال 1379 هنوز ادامه دارد
5 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1380 1385
6 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 1385
7 عضو شوراي پژو هشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 1385
8 عضو كميته علمي آموزش مداوم دانشكده پرستاری و مامایی 1383
9 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه
10 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي 1383
11 سردبير مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي بويه
12 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 1382 1385
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 946 queries by yektaweb 3535