برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علی اکبر عبداللهی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اکبر عبداللهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اپیدمیولوژی فشار خون در جامعه شهری استان گلستان دوره هشتم شماره 4( پی درپی 20) زمستان 1385 چکیده مقاله
2 توزیع فراوانی چاقی و نسبت دور کمر به با سن مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه- دور سوم شماره 2 پاییز و زمستان 1385 چکیده مقاله
3 اپید میولوژی مسمومیت در مراجعین به مرکز آموزشی – درمانی پنجم آذر شهر گرگان در سال 1383 مجله علمی دانشکده پرستاری و ما مایی بویه -دوره دوم شماره 2 پاییز و زمستان - 1384 چکیده مقاله
4 بررسي تاثير موسيقي در ميزان اضطراب و برخي متغيرهاي فيزيولوژيك در بيماران قبل از عمل جراحي مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- دوره 7 شماره1 بهار و تابستان 1384 چکیده مقاله
5 سندرم گلدنهار و گزارش يك مورد آن مجله علمي پژوهشی اسرار- دانشگاه علوم پزشكي سبزوار- سال 10 شماره 1 بهار 1382 چکیده مقاله
6 مقايسه تاثيرتزريق عضلاني پتيدين با شياف ايندومتاسين و شیاف دیکلو فناک سديم در تسكين درد بعد از عمل جراحي فتق مغبني فصلنامه ره آورد دانش دانشگاه علوم پزشكي اراك 1382 چکیده مقاله
7 بررسي آگاهي –نگرش و عملكرد (KAP)پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان در مورد كنترل عفونت بيمارستاني مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال 5 شماره 11 بهار و تابستان 1382 چکیده مقاله
8 تاثير مقايسه ايي پتيدين تزريقي با شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بعد از عمل فتق مغبني مجله علمي پژوهشی اسرارعلوم پزشكي سبزوار- سال 9 شماره 1 1381 چکیده مقاله
9 كاربرد باليني معيار برادن بر گستروم در پيش بيني و پيشگيري از وقوع زخم هاي فشاري مجله علمی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان 1381 چکیده مقاله
10 مقايسه تاثير ماساژ پشت بر برخي از پارامترهاي فيزيو لوژيك در بيماران بيهوش سال 3 شماره 8 پائیز و زمستان 1380 چکیده مقاله
11 تاثير مقايسه ايي پتيدين تزريقي با شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بعد از عمل فتق مغبني مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- سال 3 شماره 8 پائيز و زمستان 1380 چکیده مقاله
12 مقايسه تزريق مرفين به روش انفوزيون با تزريق متناوب در تسكين درد بيماران مبتلا به سرطان مجله علمي علوم پزشكي گرگان- شماره 2- تابستان 1378 چکیده مقاله
13 مقايسه تزريق مرفين به روش انفوزيون با تزريق متناوب در تسكين درد بيماران مبتلا به سرطان علی اکبر عبداللهی ، رضوان زرکشان و دکتر طالب اذر شماره 2- تابستان 78 1378 چکیده مقاله
14 اندازه گيري باليني درد مجله دانشكده پرستاري گرگان 1377 چکیده مقاله
15 بررسي بروز بودن اطلاعات سرپرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گرگان مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه - دوره دوم شماره 1 چکیده مقاله
16 Evaluation of post operative Analgesic of Intramuscular pethidine ,Compared to Indometacin and Diclofenac Na Suppositories in Unilateral Inguinal Hernioplasty Patients. J.Med .Sic .7(2):311-31415th February 2007 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3754