برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر اختر سیفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم دکتر اختر سیفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The Prevalence of hy perglycemia and the Probability of subsequent diabetes in Gorgan. At North-East OF IRAN, International Conference on life Science and Technology 2- Azad. Reza Mansourian, Ali Reza . Ahmadi, Ezzatallah . Ghaemi, Akhtar Saifi 2011 مقاله کامل
2 The Status of Serum Iron Level at south-east Caspian Sea-of IRAN 1- Akhtar Saifi, Azad. Reza Mansourian, Ali Reza . Ahmadi, Ezzatallah . Ghaemi International Conference on life Science and Technology 2010 مقاله کامل
3 The Children Reference Range of Thyroid Hormones in Northern , Pakistan Journal of biological Sciences 3- A.R.Mansourian, A.R Ahmadi, A. Saifi and S Bakhandehnostat 2010 مقاله کامل
4 The Reference range Intervals of thyroid hormones for under 21 years in South – East of Caspian Sea-Iran . Proceedings of 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications 4- Azad R. Mansourian , Ali R. Ahmadi ,Ezzatallah . Ghaemi , Abdoljalal Marjane , Akhtar Saifi , Sepideh BakhshandehNosrat and Maryam Arabahmadi 2010 مقاله کامل
5 Elevation of serum Thyroxin level during early stage of first- trimester of pregnancy . Proceedings of 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications 5- Azad. Reza Mansourian , Ali Reza . Ahmadi , Ezzatallah . Ghaemi , Akhtar Saifi , Sepideh BakhshandehNosrat and Hady Reza Mansourian 2010 مقاله کامل
6 Drugs and Suicide By Young Adults (Gorgan-Northern Iran) .Journal of Clinical and Diagnostic Research 6- Saifi A , Mansourian A R , Marjani A , Mansourian H R 2010 مقاله کامل
7 Serum Lipid Level alterations in Subclinical Hypothyroid Patients in Gorgan (South East of Caspian Sea).Journal of Chinical medicine 7- Azad. Reza Mansourian , Ezzatollah . Ghaemi , Ali Reza . Ahmadi , Abdoljalal Marjani , Akhtar Saifi and Sepideh BakhshandehNosrat 2008 مقاله کامل
8 A Survey of Urinary Iodine Concentration in South-east of Caspian Sea in Northern, Iran. Pakistan Journal of biological Sciences 8- Azad R. Mansourian , Ezat O .Ghaemi , Ali R. Ahmadi , Akhtar Saifi 2007 مقاله کامل
9 Acute Poisoning by Drug and Pesticide . Journal of Biological Sciences 9- Azad. Reza Mansourian , Akhtar Saifi , Abdoljalal Marjani , Ezzatallah Ghaemi ,Abdolvahab Moradi and Mohammad Ali Vakili 2007 مقاله کامل
10 The Efficacy of Ethanolic Extract of Lemon Verbena on the Skin Infection Due to Staphylococcus aureus in an Animal Model . Pakistan Journal of biological Sciences 10- Ezzatallah Ghaemi , Didar Khorshidi , Abdolvahab Moradi , Akhtar Saifi , Masomeh Mazendrani , Masod Bazouri and Azad. Reza Mansourian 2007 مقاله کامل
11 Age Related Prostate-Specific Antigen Reference Range among Men in South-East Caspian Sea . Pakistan Journal of biological Sciences 11- A.R.Mansourian , E.O. Ghaemi , A.R Ahmadi, A. Marjani ,A. Moradi , A. Saifi 2007 مقاله کامل
12 Prescribing Antibiotics by General and Specialist Physicians: A Pharmacist Administrated Survey .J. Med. Sci 12- A.R.Mansourian , A. Saifi ,M.A Vakili , A. Marjani , E. Ghaemi , A. Moradi and A.R Ahmadi 2007 مقاله کامل
13 Antibacterial Activity of Certain Iranian Medicinal Plants Against Methicillin-Resistant and Sensitive Staphylococcus aureus .Asian Journal of Plant Sciences 13- T . Dadgar , M. Asmar , A. Saifi , M. Mazandarani, H. Bayat ,A. Moradi , M. Bazueri and E. Ghaemi 2006 مقاله کامل
14 Assessment of the Students Opinions of Gorgan university of medical Sciences about unemployment and immigration 14- Gholamreza Vegari , Ezzatollah . Ghaemi , Mohammad Jafar Golalipour , Akhtar Saifi and Ahmad Ali Eslami 2003 مقاله کامل
15 بیوشیمی (2) برای دانشجویان گروه پزشکی داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی دکتر آزاد رضا منصوریان – دکتر اختر سیفی ،هادی رضا منصوریان دانشکده پزشکی گرگان سال 1385 مقاله کامل
16 بیوشیمی (1) برای دانشجویان گروه پزشکی داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی دکتر آزاد رضا منصوریان – دکتر اختر سیفی ،هادی رضا منصوریان دانشکده پزشکی گرگان سال 1382 مقاله کامل
17 بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان بهداشت ، خانواده از آزمون به روش OSCE در مقایسه با آزمون مرسوم (سنتی) آگاهی ، نگرش وکسب مهارتهای ضروری برای ورود به موقعیت واقعی حرفه ای احمد علی اسلامی ، اختر سیفی ، غلامرضا وقاری . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1381 مقاله کامل
18 بررسی مقایسه ای نتایج ارزشیلبی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از نظر گروههای مختلف - دکتر عزت ا... قائمی ، دکتر اختر سیفی ، محمد علی وکیلی ، غلامرضا وقاری ، دکتر صادقعلی تازیکی نخستین سمینار کشوری ارزیابی و اعتبار بخشی در آموزش ، اسفند 1380 1380 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3742