برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - قنبر روحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي قنبر روحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی - حسین رحمانی - حمید آسایش - علیرضا شریعتی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان دوره پنجم شکاره دو پاییز و زمستان 87 شماره پی در پی 14 1387 مقاله کامل
2 نحوه مدیریت پرستاری و رابطه آن با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی - عین اله ملایی - غلامرضا محمودی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم-دوره ششم ، شماره دو ،پائیز و زمستان 87 1387 مقاله کامل
3 رابطه ی سطح سرمی هورمون پاراتیروئید با برخی عوامل در بیماران تحت درمان با همودیالیز علیرضا شریعتی - مسلم حسام - حسین نصیری - قنبر روحی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگاندوره جهارم ، شماره دو ، پاییز و زمستان 1386 شماره پی درپی 12 1386 مقاله کامل
4 انگیزه تحصلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی- سید عابدین حسینی- حسین رحمانی- محمد تقی بادله گام های توسعه در آموزش پزشکی ، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره چهارم ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386 1386 مقاله کامل
5 تاثیر سه روش آموزش بر میزان آکاهی دختران دبیرستانی شهر گرگان نسبت به بیماری ایدز عین اله مللایی - علی اکبر عبداللهی- قنبر روحی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه-دوره جهارم ، شماره دو ، پاییز و زمستان 1386 شماره پی درپی 12 1386 مقاله کامل
6 فرسودگی شغلی ورابطه آن بانگرش پرستاران در خصوص حقوق ومزایای کارکنان پرستاری شاغل دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1384 قنبر روحی- مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگاندوره جهارم ، شماره یک ، بهار و تابستان 1386 شماره پی درپی 11 1386 مقاله کامل
7 بررسی رابطه بين فرسودگی شغلی و عوامل شرا يط محيط کار در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان غلامرضا محمودی - قنبر روحی- دکتر موجرلو- حوالنساء شیخ مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هشتم-شماره 2-تابستان 1385 (شماره مسلسل18) 1385 مقاله کامل
8 مقایسه ی اثرات گند زدایی محلول هالامید و گلوتارآلدئید سید عابدین حسینی-غلامرضا محمودی- علی اکبر عبداللهی- قنبر روحی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان -دوره جهارم ، شماره دو ، پاییز و زمستان 1386 شماره پی درپی 12 1385 مقاله کامل
9 تاثير موسيقی برميزان اضطراب و برخی از متغير های فيزيولوژيک بيماران قنبر روحی - حسین رحمانی - علی اکبر عبداللهی مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هفتم – بهار و تابستان 1384 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705