برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - الهام خوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام خوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1381
2 دوره آموزشي آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
3 سمينار بارداري و زايمان ايمن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
4 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
5 شيوه تدوين مقالات و گزارشهاي پژوهشي جهاد دانشگاهی تهران جهاد دانشگاهی تهران 1379
6 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
7 كارگاه مقاله نويسي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
8 همايش ارتقا كيفيت مهارتهاي حيات بخش در مامايي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي 1379
9 بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
10 بازآموزي آشنايي با كارگاه آموزشي احيا نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
11 شركت در بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
12 بازآموزي IV تراپي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
13 كنگره و باز آموزي ساليانه بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
14 كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1374
15 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1374
16 كنگره بيماريهاي آميزشي (S . T . D ) دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372
17 كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران 1372
18 سمينار برنامه هاي تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1371
19 سيمنار سراسري بازآموزي بيماريهاي زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي همدان 1371
20 مهارت سوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
21 مهارت ششم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
22 مهارت اول و دوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه روشهاي موثر يادگيري دانشگاه گلستان علوم پزشكي دانشگاه گلستان علوم پزشكي 1384
25 پودمان فوريت هاي زنان و مامائي معاونت درمان و پشتيباني معاونت درمان و پشتيباني 1384
26 كارگاه آموزشي ارزيابي گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
27 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
28 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
29 كارگاه آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
30 كارگاه آموزشي آشنايي با روش هاي كاهش درد زايمان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي پزشكي گلستان 1382
31 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي و درسي (1) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
32 كارگاه پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
33 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
34 كارگاه آموزشي استفاده از پارتوگراف در اداره زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
35 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
36 كارگاه متدلوژي تدريس P.A.Lو P.B.L دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
37 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر انجمن ترويج تغذيه با شير مادر جمهوري اسلامي ايران انجمن ترويج تغذيه با شير مادر جمهوري اسلامي ايران 1378
38 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
39 كارگاه آموزشي تخصصي اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
40 كارگاه ارزشيابي باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
41 كارگاه آموزشي احيا نوزادان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1376
42 كارگاه متدلوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1375
43 كارگاه متدولوژي تحقيق دانشگاه علوم پزشگي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي 1374
44 كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374
45 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1374
46 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر و هم اتاقي مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1373
47 كارگاه آموزشي برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372
48 همايش مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658