برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - الهام خوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم الهام خوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Fraser or Cryptophthalmos Syndrome: A Case Report Archives of Iranian MedicineVolume 7 2004 چکیده مقاله
2 Unrecognized perforation of the uterus into bladder by an IUD:A Case Report Journal of Obstetrics Gynecology 2003 چکیده مقاله
3 Mesenteric Teratoma : A Case Report rchives of Iranian Medicine 2001 چکیده مقاله
4 عوامل تسهيل كننده در آغاز رابطه جنسي از ديدگاه زنان متاهل شاغل شهر گرگان مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان- سال پنجم-شماره1 1385 چکیده مقاله
5 نشانگان نوار آمنيوني و گزارش يك مورد آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي گلستان- سال دوم – شماره 5 1379 چکیده مقاله
6 ميزان كم وزنی زمان تولد در شهر گرگان و برخي از عوامل مرتبط با آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي گلستان- سال اول – شماره 3 و4 پائيز و زمستان 1378 چکیده مقاله
7 واكنش شبه آنا فيلاكسي پس از كاشت كپسولهاي نورپلانت : گزارش يك مورد مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان - سال دوم- شماره 3 1376 چکیده مقاله
8 تا ثير تكنيك سوند گذاري دردهانه رحم برشروع زايمان در موارد مرگ داخل رحمي جنين مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان- سال اول–شماره دو 1376 چکیده مقاله
9 كرانيوراشي شيز و گزارش يك مورد آن مجله علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار- سال 6- شماره3و4 1376 چکیده مقاله
10 نقش سوند فولي دهانه رحم در آماده سازي نامساعد مجله دانشكده پرستاري مامايي بويه گرگان - سال اول- شماره يك 1375 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.061 seconds with 945 queries by yektaweb 3506