برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - عین اله ملایی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عین اله ملایی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 رابطه خستگی با اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب در بیماران تحت درمان با همودیالیز ملائی- رویانی-موجرلو- بهنام پور- گلیج-خاری مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1393 مقاله کامل
2 تاثیر مراقبت چند مرحله ای انفرادی بر تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی رفیعی وردنجانی- محمودی - ملائی- پروین- بهنام پور- شریعتی مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 مقاله کامل
3 اثرات تغییر اولترافيلتراسيون و غلظت سديم محلول دیالیز در پیشگیری از افت فشار خون و کرامپ عضلانی در طی فرآیند همودياليز ملائی- قاري- موجرلو- بهنام پور- شریعتی- آقاخانی- جعفری- خاري،- صالحی مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 مقاله کامل
4 همبستگي هوش هيجاني با مهارتهاي مقابله اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان ملائی-- آسایش-- قربانی-- سبزی پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) 1391 مقاله کامل
5 تاثیر پروفایل سدیم و اولترافیلتراسیون بر برخی از عوارض شایع حین همودیالیز ملائی - قاري- موجرلو- بهنام پور- شریعتی- آقاخانی- خاري- صالحی مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1391 مقاله کامل
6 توزیع بارکاري وکارآیی پرستاران شاغل در بخش داخلی بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی گلستان روحی- حسینی- رحمانی- ملائی- نصیري مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1391 مقاله کامل
7 بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ملائی- هروی-- افتخارالدین- آسایش فصلنامه دانش و تندرستي داننشگاه علوم پزشکی شاهرود 1390 مقاله کامل
8 تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان ملائی-- آسایش-- تقوی کیش-- قربانی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1390 مقاله کامل
9 کفایت دیالیز و رابطه آن با برخي عوامل در بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان شریعتی- موجرلو - حسام -ملایی- عباسی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1389 مقاله کامل
10 سن منارك و رابطه آن با برخي عوامل در دانش آموزان مقطع دبیرستانی گرگان در سال 1385 ملائی --ضیائی--فصیحی --حسین پور مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1389 مقاله کامل
11 رابطه شاخص توده بدنی با عوارض چاقي در شهر گرگان در سال 1387 ملایی --حسینی-- روحی فصلنامه داننشگاه علوم پزشکی جهرم 1389 مقاله کامل
12 رسيركولاسيون فيستول شرياني وريدي و ارتباط آن با برخی عوامل در بيماران همودياليز ملائی- آقاخانی-عبداللهی- شریعتی-تاج بخش مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1389 مقاله کامل
13 شیوع کم خونی فقر آهن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان شریعتی-- موجرلو-- ملائی--حسام- آسایش-نصیری- محمودی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1389 مقاله کامل
14 مقايسه رشد جسمي كودكان ترکمن و غيرترکمن روستاهاي شهرستان گرگان وقاری-- مرجانی --عبداللهی-- ملایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1388 مقاله کامل
15 مقايسه تاثير سه روش آموزشي بر ميزان آگاهي دختران دبيرستاني شهر گرگان نسبت به بيماري ايدز عبدالهی-- ملایی-- روحی مجله دانشكده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 مقاله کامل
16 فرسودگی شغلی و رابطه آن با حقوق و مزایای کارکنان پرستاری شاغل دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1384 روحی-- ملایی-- محمودی دو فصلنامه داننشگاه علوم پزشکی جهرم 1387 مقاله کامل
17 تأثير آموزش به بيمار قبل از عمل جراحي بر اضطراب بعد از عمل ملائی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1384 مقاله کامل
18 اثر بازيهاي رايانه اي بر فعاليت هاي ذهني و شاخص هاي ايمني شناختي كودكان فرجي-- عليپور-- ملايي مجله روانشناسي 23 1381 مقاله کامل
19 بررسي اثر اطلاع رساني قبل از عمل جراحي ترميم فتق بر ميزان اضطراب و درد بعد از عمل بيماران بستري در مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان ملايي-- جعفرپور -- نصيري زيبا فصلنامه پرستاري و مامايي ايران 1380 مقاله کامل
20 بررسي ميزان رضايت شغلي پزشكان و پيراپزشكان مراكز آموزشي درماني شهر گرگان و عوامل مؤثر بر آن جعفري-- ملايي--- فرجي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1377 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3701