برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مسلم حسام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسلم حسام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو دفتر هماهنگی پیشنهادات و بهره وری دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1394
2 عضو کمیسیون برنامه دستیاری تخصصی بالینی دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
3 عضو شورای تطبیق واحد دانشجویان انتقالی از خارج دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
4 عضو کمیته اجرایی دانشگاهی دومین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
5 نماینده اداره کل شاهد و ایثارگر در کمیته منطقه ای ، منطقه 2 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
6 عضو کمیته بهداشت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
7 عضو كميته دانشگاهي شير مادر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1394
8 عضو شوراي فرهنگي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
9 عضو كميته دانشگاهي بررسي مرگ كودكان 1-59 ماهه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1394
10 عضو كميته دانشگاهي بررسي مرگ مادران باردار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1394
11 عضو شوراي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1385 1394
12 عضو و دبير هيئت بدوي تخلفات انتظامي هيئت علمي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
13 سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي بويه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1385 1394
14 دبير ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1385 1390
15 مدير امور آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1384 1392
16 نماينده حوزه معاونت آموزشي دانشگاه در امور دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
17 كارشناس اداره بازرسي و پاسخگويي به شكايات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1381 1385
18 مسئول امور اداري حوزه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1377 1380
19 قائم مقام رئيس دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1373 1377
20 مسئول آموزش دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
21 نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان 1392
22 دبير ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1394
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815