برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مسلم حسام ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي مسلم حسام | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 factors affecting academic failure in II medical universities students farideh izadi sabet-hasan ghavami-moslem Hesam-maryam abbasian-mohammadjafar goghataei-abbasali abbasnejad-maryam salehian-a- journal of paramedical sciences (JPS 2016 مقاله کامل
2 the association between C prescription and serum Oxalate among hemodialysis patients alireza shariati, mohammad mojerlo, gholamreza vaghari, hamid asayesh, hamidreza joshaghani, moslem hesam, mahdis shariati,.. Integratetive Nephrology & Andrology 2014 مقاله کامل
3 رابطه فرسودگی پرستاران با برخی شرایط حرفه ای علیرضاشریعتی - حسین رحمانی - محمدپرورش مسعود - مسلم حسام - حمید اسایش -سید مجتبی موسوی - غلامرضا محمودی مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل
4 تاثیربرنامه آموزشی مبتنی برصلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی ازاحیای قلبی - ریوی ربابه معماریان -علی کاوسی-زهره ونکی - حسین نصیری - مسلم حسام -لیلاجویباری -اکرم ثناگو- علیرضاشریعتی مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، دوره یازدهم، شماره دو- پاییز و زمستان93 1393 مقاله کامل
5 وضعیت کلونیزاسیون دهانی - حلقی بیماران دارای لوله تراشه مریم عظیمی -شهرام مقدم-لیلاجویبازی ناصربهنام پود-عزت اله قائمی - مسلم حسام -مسعودبازوری -اکرم ثناگو علوم آزمایشگاهی 1393 ارتباط كوتاه
6 بررسی اداب ووظایف اسلامی در"دانش اموختن و قرائت درس ":نتایج یک خودارزیابی در دانشجویان علوم پزشکی گلستان نسیم کلبعلی -دکتراکرم ثناگو - سیدرسول حسینی کوهستانی -دکترلیلاجویباری - مسلم حسام خراسان شمالی 1393 مقاله کامل
7 بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران و تمایل به ترک حرفه ای مسلم حسام- حمید آسایش- قنبر روحی- علیرضا شریعتی- حسین نصیری- علیرضا شعوری بیدگلی فصلنامه مدیریت پرستاری- سال اول - دوره اول- شماره سوم- پاییز 1391 1392 مقاله کامل
8 موانع موفقیت تیم احیاء در عملیات احیای قلبی و ریوی از دیدگاه پرستاران علی کاووسی- علی محمد پروینیان نسب- مسلم حسام- علیرضا شریعتی- دکتر لیلا جویباری- دکتر اکرم ثناگو مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی- دو فصلنامه علمی بهار و تابستان - دوره یک - شماره یک 1392 مقاله کامل
9 مقایسه اثرات ویتامین ث خوراکی وتزریقی دردرمان کم خونی بیماران همودیالیزی علیرضاشریعتی - حمیدآسایش - محمد موجرلو- حمیدرضاجوشقانی - مسلم حسام - حسین نصیر ی - مهدیس شریعتی - مریم صفریان مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1392 مقاله کامل
10 بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص سیستم انتخاب واحد اینترنتی در سال تحصیلی 91-90 مازیار رستمی- مسلم حسام- معصومه اژدری- حسن خورشا کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
11 رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان مسلم حسام- اکرم ثناگو مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، دوره نهم، شماره دو- پاییز و زمستان 1391 مقاله کامل
12 علم نافع: آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نیازهای جامعه بر مبنای آموزه های دینی اکرم ثناگو- لیلا جویباری- مسلم حسام کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
13 بررسی مقایسه ای رضایتمندی دانشجویان دانشکده های پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی گلستان نسبت به سیستم انتخاب واحد اینترنتی در سال تحصیلی 91-90 مازیار رستمی- مسلم حسام- معصومه اژدری- حسن خورشا-خاور مقصودلو- صغری شیرازی نژاد- فهیمه قندهاری- علی مححمدی- حسن روحانی فرد- بهنام پقه- زهرا خمبه بینی کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
14 استفاده از منتورینگ دانشجویی به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری دانشجویان بر اساس آموزه های تعلیم و تربیت اسلامی اکرم ثناگو- فاطمه مهرآور- مهین نوملی- لیلا جویباری- مسلم حسام- علیرضا شریعتی کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
15 پرتو اسلام در گستره"معلمی، کلاس و کلاس داری" در ایران کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
16 کلاس سالم: بررسی تجربه شرکت در دوره آموزشی ضیافت اندیشه اساتید لیلا جویباری- اکرم ثناگو- مسلم حسام کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
17 مهارت های مطالعه در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان محمدتقی بادله- مسلم حسام- عبدالرحمان چرکزی- سیدضیاء عسگری- حسن خورشا مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان- دوره نهم/ شماره یک/ بهار و تابستان 1391 مقاله کامل
18 مراحل رشد و تکامل از دیدگاه حکیم اسماعیل جرجانی اکرم ثناگو- لیلا جویباری- مسلم حسام کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
19 مقایسه کفایت دیالیز در بیماران مراجعه کننده به بخش های همودیالیز استان گلستان علیرضا شریعتی- حمید آسایش- حسین نصیری- رامین تاج بخش- مسلم حسام- عین اله ملایی- قنبر روحی- مهرنوش نیک سیر فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت- دوره اول- شماره 3- تابستان 1391 1391 مقاله کامل
20 "صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون" راهکاری برای ارتقای انگیزه اعضای هیئت علمی دانشگاه اکرم ثناگو-لیلا جویباری- زهرا سبزی- کتایون جلالی آریا- مسلم حسام- علیرضا شریعتی کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
21 "در تدریس استاد مساله نباید مساله ادای تکلیف باشد" نگاهی به معلم از دیدگاه آموزه های دینی اکرم ثناگو- لیلا جویباری- مسلم حسام- مریم چهره گشا کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 1391 چکیده مقاله
22 ضرورت ادغام مراقبت تسکینی در کوریکولوم دوره کارشناسی پرستاری مسلم حسام- دکتراکرم ثناگو- دکتر لیلا حویباری کتاب دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی- مشهد 1390 مقاله کامل
23 استفاده از "بازاندیشی" به عنوان ابزاری برای پرورش تفکر نقادانه دانشجویان پرستاری بر اساس آموزه های دینی دکتر لیلا جویباری- دکتر اکرم ثناگو- مسلم حسام- علیرضا شریعتی کتاب چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری-مشهد 1390 چکیده مقاله
24 ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای دولتی شهر گرگان مسلم حسام- حمید آسایش- مصطفی قربانی- علیرضا شریعتی- حسین نصیری مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان- دوره هشتم- شماره یک- شماره پی در پی 19 1390 مقاله کامل
25 شیوع کم خونی فقرآهن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان سال 1388 علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- عین اله ملایی- مسلم حسام- حمید آسایش- حسین نصیری- دکتر غلامرضا محمودی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان- دوره هفتم- شماره دو- شماره پی در پی 18 1389 مقاله کامل
26 تاثیر کپسول شارکول فعال خوراکی بر خارش ارمیک بیماران همودیالیزی علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- علی عباسی- مسلم حسام کتاب خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری پرستار،ماما،پژوهش 1389 مقاله کامل
27 بررسی ارتباط وضعیت روانی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای دولتی شهر گرگان مسلم حسام- حمید آسایش- حسینعلی اصلانی کتولی- محمدرضا بابایان- حسین نصیری کتاب خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری پرستار،ماما،پژوهش 1389 چکیده مقاله
28 ایا میزان آشنایی و انگیزه دانشجویان از رشته تحصیلی در بدو ورود به دانشگاه تضمین کننده هدایت انان به سمت تعالی آموزشی است ؟ حیدر آرش، دکتر لیلا جویباری، مسلم حسام، سید ضیاء عسگری، دکتر اکرم ثناگو سومین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش 1389 چکیده مقاله
29 اضطراب دانشجویان پرستاری به هنگام رویارویی با بیماران مبتلا به اختلالات روانی حمید آسایش- مسلم حسام- حسین نصیری- قنبر روحی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان- دوره هفتم- شماره یک- شماره پی در پی 17 1389 مقاله کامل
30 کفایت همودیالیزدربیماران بانارسایی مزمن و غیرقابل برگشت کلیه درگرگان علیرضاشریعتی -دکترمحمدموجرلو- مسلم حسام مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1389 مقاله کامل
31 مقایسه کفایت دیالیز در بیماران مراجعه کننده به بخش های همودیالیز استان گلستان حسین نصیری- علیرضا شریعتی- دکتر رامین تاج بخش- مسلم حسام- عین اله ملایی-حمید آسایش- علی اکبر عبدالهی-قنبر روحی- علی عباسی-مهنوش نیک سیر کتاب خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری پرستار،ماما،پژوهش 1389 چکیده مقاله
32 اضطراب دانشجویان پرستاری به هنگام رویارویی با بیناران مبتلا به اختلالات روانی مسلم حسام- حمید آسایش- علیرضا شریعتی- ایمان اسماعیلی دومین سمینار سراسری پرستار، ماما،پژوهش 1388 چکیده مقاله
33 کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر گرگان قنبر روحی- حسین نصیری- مسلم حسام - فخری میر کریمی - حمید اسایش مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي - دوره ششم -شماره 2- پاییز و زمستان 1388 1388 چکیده مقاله
34 نظر سنجی از دانشجویان علوم پزشکی گلستان در باره ی انتخاب واحد ایترنتی مسلم حسام- حیدر آرش- دکتر اکرم ثناگو- دکتر لیلا جویباری- مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي - دوره چهارم-شماره 1- بهار و تابستان 1387 1387 مقاله کامل
35 رابطه ي سطح سرمي هورمون پاراتيروئيد با برخي عوامل در بيماران تحت درمان با همودياليز در مركز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان 1385 علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- مسلم حسام- حسین نصیری- قنبر روحی مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي - دوره چهارم-شماره 2- پائيز و زمستان 1386 مقاله کامل
36 بررسي عملكرد نظام آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان از نظر فارغ التحصيلان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- شماره پنجم 1386 چکیده مقاله
37 بررسي ارزيابي درد بيماران واحد ترپاژ بخش اورژانس مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان مسلم حسام -مهناز مدانلو مجموعه خلاصه مقالات دومين همايش سراسري درد دانشگاه شاهد 1386 چکیده مقاله
38 بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان -در سال تحصیلی 85-84 دکتر محمدرضا یوسفی- دکتر عبدالله عباسی - مسلم حسام-محمدرضا قنبری- سید ضیاء عسکری- حیدر آرش - لیلا پاداش کتاب هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی- کرمان 1385 مقاله کامل
39 بررسي ديدگاه دانشجويان درخصوص عملكرد آموزشي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال تحصيلي 85-84 بررسی ارتباط وضعیت روانی- اجتماعی و پشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای دولتی شهر گرگان کتاب هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی- کرمان 1385 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3840