اخبار : اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه برگزار شد

AWT IMAGE

دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی گلستان صبح وعصر روز دوشنبه 10/7/91در اردو گاه تفریحی شصت کلا ته شرکت نمودند .

این همایش توجیهی یک روزه که سوی معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشگاه برگزار گردید عبدالله عباسی قائم مقام وزیررئیس دانشگاه، صادقعلی تازیکی معاونت فرهنگی ،دانشجویی حجت السلا م حسینی مسئول دفتر نهاد ودادستان پوریایی ودیگر مسئولین دانشگاه حضور داشتند .

دانشجویان جدید الورود از نمایشگاه که معرف کانون های معاونت بود بازدید کردند . دراین همایش مسئولان انشگاه برای معرفی هر چه بیشتر واحد های دانشگاه برای دانشجویان سخنرانی کردند وهمچنین برگزار کنندگان برنامه ای شاد ومتنوعی اجرانمودند ودر آخر نیز هدایای فرهنگی به رسم یاد بود به کلیه این دانشجویان اهدا شد .