بازدید مدیر کل مدیریت بیمارستانی وزارتخانه از مرکز-97/02/25 -- NEWS صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
 مدیرکل محترم دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارتخانه از سامانه HIS  ، استحقاق درمان و همچنین از واحد تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی بررسی و بازدید بعمل آورد.
 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.