برگشت به صفحه اول سایت
دفتر مقام معظم رهبری

AWT IMAGE

وبگاه ریاست جمهوری

AWT IMAGE

وزارت بهداشت

AWT IMAGE

مطالب آموزشی

انتخاب پسورد مطمئن
ویرایشگر ایمیل
تنظیمات Outlook
مدیریت (Spam)
افزایش فضای مفید ایمیل
رفع مشکل کمبود حافظه ایمیل
ساخت گروه در Axigen
انتقال آدرسهای Gmail

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
نظرسنجی
نظر شما در خصوص طراحي وبگاه به لحاظ ظاهري و محتوايي
عالي
خوب
متوسط
   
نظرسنجی
نظرسنجی کیفیت ارائه خدمات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
پست الکترونیکی دانشگاه

:: میز خدمت الکترونیک : میز خدمت دانشگاه ::
 | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 

میز خدمت الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نظرسنجی     .

نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامتنظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور


نظارت بر کلیه موسسات و مراکز تشخیصی درمانی و آموزشی استان اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه و...

هزینه ای ندارد

مستنداتی که شاکی در تایید و اثبات ادعای خود، می تواند همراه داشته باشد و در موقع تحویل شکایتنامه به دانشگاه تحویل دهد.


نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی


طبق برنامه نظارتی دانشگاه از کلیه بیمارستانهای تحت پوشش در جهت اجرای برنامه های ۵ گانه تحول سلامت( کاهش میزان پرداختی بیماران – حضور پزشکان متخصص مقیم- ارتقاء کیفیت هتلینگ-حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم- ترویج زایمان طبیعی)بصورت فصلی بازدید بعمل می آید. و نتایج این پایش ها در کمیته پایش و نظارت ستاد تحول سلامت دانشگاه مطرح شده و بررسی میگردد و موارد قابل بررسی به ریاست دانشگاه به عنوان رئیس ستاد تحول سلامت دانشگاه و در کمیته دانشگاهی منعکس میگردد.

۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد


بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی


بازدید ادواری طبق دستورالعمل ۳۲۰۳۵/ د۴۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ توسط ارزیابان دانشگاهی انجام می گردد. در این بازدید ها ۱۹۷ سنجه از ۹۰۲ سنجه استانداردهای اعتبار بخشی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲

در بازه های زمانی محتلف اعم از فصلی، ماهانه، هفتگی و در برخی موارد روزانه و نیز موردی، بازدیدهایی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی توسط واحدهای مختلف دانشگاه انجام می شود. اعم از بازدیدهای نظارتی، اعتباربخشی، آزمایشگاه و پاراکلینیک و... انجام می شود.

هزینه ای ندارد

ندارد

ندارد

ندارد


رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی


رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردم

۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳

۱- ورود به سامانه ۱۹۰ ۲- تکمیل فرم مربوطه ۳- پیگیری نامه از طریق سایت

هزینه ای ندارد

هرگونه مدرکی که به تایید یا اثبات ادعای شاکی کمک کند.

توسط وزارت متبوع در حال پیگیری می باشد. تا کنون دستورالعملی در این خصوص برای این دانشگاه ابلاغ نشده است.

۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

ندارد.

اجرا و مشارکت در طرح ها و و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

۱۶۰۵۱۰۱۲۱۰۵

ندارد

ندارد

ندارد

صدور و تمدید موسسات سلامت


صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی، صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی، صدور موافقت افزایش بخش و تجهیزات سرمایه ای

۱- ثبت نام و ارسال درخواست مربوطه در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها توسط متقاضی ۲- بررسی اولیه توسط رئیس اداره ۳- بررسی توسط کارشناس مربوطه ۴- طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ پس از تکمیل پرونده ۵- انجام ادامه روند جهت صدور مجوز

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۰۷- ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۲۷

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

تغییر موسس، تغییر مسئول فنی، تغییر نوبت کاری موسسه، تغییر آدرس یا تغییر نام موسسه

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۱

۱- ارسال درخواست توسط متقاضی از طریق سامانه ۲- بررسی اولیه توسط رئیس اداره ۳- بررسی توسط کارشناس مرتبط ۴- طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ۵- ادامه روند صدور مجوز

در سامانه فرآیندی برای طرح موضوع شکایت در صورت عدم رسیدگی پرونده پس از ۲۰ روز وجود داشته که مستقیما به وزارت متبوع ارسال می گردد.

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

تمدید موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی یا پیراپزشکی، تمدید موافقت اصولی، افزایش تجهیزات

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۲

۱- ارسال درخواست تمدید موافیت اصولی (با توجه به شرح گزارش پیشرفت کار و مستندات) در سامانه توسط متقاضلی ۲- بررسی اولیه توسط رئیس اداره ۳- بررسی توسط کارشناس مربوطه ۴- طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ پس از تکمیل اطلاعات ۵- انجام ادامه فرآیند تمدید موافقت اصولی

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۰۷- ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۲۷

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

ابطال موافقت اصولی هایی که زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده و طبق قرارداد تاسیس اقدامی از جمله معرفی مکان و... توسط متقاضیان انجام نشده است.

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۳

طرح موضوع در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه درخصوص موسسات تفویض شده و ابطال موافقت اصولی در سامانه (درخصوص موسسات تفویض نشده ابطال توسط وزارت متبوع صورت می گیرد)

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۰۷- ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۲۷

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

ابطال پروانه براساس تخلف احراز شده توسط کمیسیون ماده ۱۱ و تعزیرات

۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۴

طرح موضوع در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ و ابطال پروانه های قانونی و درج تعطیل در سامانه

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه حضوری به اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه واقع در بلوار هیرکان – جنب سایت اداری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – معاونت درمان شماره تماس و نام خانوادگی کارشناس مربوطه: مسئول اداره صدور پروانه ها: خانم صحرانیوش ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۰۷- ۰۱۷۳۱۹۳۲۹۲۷

پس از ثبت و ارسال درخواست مربوطه ، شماره درخواست جهت پیگیری داده می شود.

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه


پزشک پس از اخذ اعلام نیاز از معاونت مربوطه مراجعه و سپس جهت تکمیل فرم به حراست معرفی می گردد و در نهایت معرفی نامه جهت شروع به خدمت طرح در واحد تعیین شده صادر می گردد.

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۰۲/۷۵ مجلس شورای اسلامی

متن مورد نظر.

سامانه رشد

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۰۲/۷۵ مجلس شورای اسلامی

ندارد

متن مورد نظر.

ندارد

ندارد

متن مورد نظر.

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت


ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

رایگان

ندارد.

ندارد.

مراجعه به سایت خود مراقبتی.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت


پس از اطلاع رسانی عمومی در خصوص سامانه ۱۹۰ پس از تماس تلفنی نوع شکایت بهداشتی در سامانه ثبت میگردد.

پس از ثبت شکایت در سامانه ۱۹۰ بسته به نوع فوریت شکایت از ۱۲ تا ۷۲ ساعت قابل پیگیری بوده و پس از بازدید نتیجه شکایت در سامانه ثبت میگردد

پس از تایید خبر در صورت مشاهده تخلف بهداشتی طبق آیین نامه ماده ۱۳ قانون مواد ارایشی بهداشتی آشامیدنی خوراکی با متصدیان تخلف برخورد میگردد

پایداری سامانه از طرف وزارت بهداشت تامین میگردد

فرم خاصی موجود نیست و بسته به شکایت شرح اقدامات ثبت میگردد

از ابتدا تا انتهای کار در سامانه قابل رویت میباشد

پس از ثبت شکایت در سامانه ۱۹۰ از ابتدا تا تایید شکایت و پاسخ شکایت در سامانه قابل پیگیری میباشد

zrm.۱۹۰.ir

هر شاکی میتواند شکایت خود را از فرد ثبت کننده بگیرد و پیگیری نماید.

حضور در مراکز بهداشتی و درمانی شهری روستایی حضور در پیشخوان دولت

فرم معاینات معاینه توسط پزشک آزمایشگاه صدور کارت بهداشت

----

مبحث دستورالعمل صدور کارت بهداشت که دستورالعمل ۱۸۰۳۹۲۰۸ ماده ۳۹و ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی مصوب۱۸/۳/۹۲

کارت بهداشت در مراکز دولتی و پیشخوان طبق دستورالعمل

فرم معرفی به آزمایشگاه

متن مورد نظر.

هر شاکی میتواند شکایت خود را از فرد ثبت کننده گرفته و پیگیری آن را از شهرستان انجام دهد

سامانه ۱۹۰ zrm.۱۹۰.ir

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

صدور کارت بهداشت


فایل قوانین-اجرای بند ۲بند ج ماده ۴۶و ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله پنم توسعه به منظور ایجاد بستر های لازم برای کاهش تصدی های دولت و اجرای مواد مربوطه در فصل قانون دوم خدمات کشوری مصوب ۲۴/۷ /۸۶ و بهره برداری از دفاتر پیشخوا ن دولت و بخش عمومی غیر دولتی ابلاغی از سوی مقام محترم ریاست جمهوری ایران به شماره ۶۱۱۱۶/ ۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/ ۳/ ۸۹ انعقاد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت در مان و اموزش پزشکی بعنوان دستگاه خدمت دهنده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انجام گردید

.۱- تحویل کارت ملی جهت اسکن توسط پیشخوان۲-یک قطعه عکس جهت اسکن توسط پیشخوان۳-دریافت مبالغ و تعرفه ها به حساب سیبای دانشگاه / دانشکده ذیربط تحویل رسید به متقاضی توسط پیشخوان۴-دریافت مبلغ تعرفه پیشخوان به مبلغ ۶۳۰۰۰ ریال و تحویل رسید به متقاضی توسط پیشخوان۵-ارائه فرم گواهی معاینات و ارجاع به پزشک معتمد (پزشک مراکز بهداشتی درمانی/پزشک خصوصی) و آزمایشگاه طبی مرکز بهداشت یا طرف قرارداد به منظور انجام معاینات و آزمایشات۶-مراجعه متقاضی (اماکن عمومی) به پزشک معتمد (پزشک مراکز بهداشتی درمانی / پزشک خصوصی) جهت معاینه اولیه که ممکن است متقاضی فرایند الف یا ب را طی نماید:  الف: (مشاغلی که طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت، نیاز به انجام آزمایشات ندارند) تائیدیه پزشک و تکمیل فرم معاینات جهت دریافت کارت بهداشت  ب: (مشاغلی که طبق دستورالعمل صدور کارت بهداشت، نیاز به انجام آزمایشات دارند)، ارجاع متقاضی توسط پزشک به آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشتی/ درمانی یا طرف قرارداد به منظور انجام آزمایش که در صورت تشخیص وجود بیماری توسط پزشک باید مراحل درمان انجام گردد و پس از اتمام مراحل درمان متقاضی مجددا به پزشک مراجعه نماید و آخرین مرحله تائیدیه پزشک و تکمیل فرم معاینات جهت صدور کارت بهداشت در همان زمان  ۷-- مراجعه متقاضی (مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی) به پزشک معتمد ( مراکز بهداشتی درمانی / پزشک خصوصی) جهت معاینه اولیه  ۸-ارجاع به آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز بهداشتی/ درمانی یا طرف قرارداد به منظور انجام آزمایش  ۹- دریافت نتایج آزمایش توسط متقاضی  ۱۰- مراجعه به پزشک به منظور تکمیل فرم گواهی معاینات  الف : در صورت تشخیص وجود بیماری توسط پزشک باید مراحل درمان انجام گردد و پس از اتمام مراحل درمان متقاضی مجددا به پزشک مراجعه نماید.  ب: تائیدیه پزشک و تکمیل فرم معاینات جهت دریافت کارت بهداشت  ۱۱-مراجعه متقاضی به کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی با سمت ( کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی تائید کننده کارت بهداشت)  ۱۲- دریافت فرم معاینات تائید شده متقاضی که توسط پزشک تائید شده توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی  ۱۳- جستجوی کد درخواست ثبت شده برروی برگه آزمایش متقاضی در سامانه توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی و تعین موارد زیر با توجه به نظر پزشک و سوابق فرد مراجعه کننده  ۱.صدور کارت بلامانع است یا خیر  ۲.مشمول جریمه یا خیر  ۳. اعتبار ۶ ماهه یا یک ساله  ۱۴- جدا کردن و دریافت رسید فرم معاینات توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی و تحویل فرم معاینات پزشک متقاضی  ۱۵- تایید نهایی الکترونیکی صدور کارت بهداشت توسط رییس مرکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی از طریق سامانه ( رئیس مرکز بهداشتی درمانی که کارشناس بهداشت محیط تائید کننده کارت متقاضی در آنجا مستقر است)  ۱۶- ارسال پیامک مراجعه برای دریافت کارت بهداشت به فرد متقاضی توسط پیشخوان ( در دست پیگیری)

فلوچارت

– در راستای اجرای ماده ۳۹ و۴۰ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی موصب ۱۸/۳/۹۲ و اجرای برنامه پنجم توسعه

مبلغ ۱۲۹۰۰۰ریال

کارت ملی –یک قطعه عکس

تماس با سامانه شکایت مردمی وزارت بهداشت ۱۹۰- zrm.۱۹۰.ir

«سامانه ۱۹۰ zrm.۱۹۰.ir

از طریق کد شکایت سامانه ۱۹۰

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

نظارت بهداشتی بر اماکن


پروانه اموزشگاه بهداشت اصناف

۱. تحویل درخواست به همراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان ۲. تکمیل جدول امتیاز بندی تاسیس آموزشگاه-فرم بررسی مدارک و ارسال مدارک به معاونت بهداشتی ۳. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی ۴. درصورت موافقت ارسال نامه به شهرستان جهت تعیین و تأیید مکان آموزشگاه ۵. ابلاغ مراتب تهیه مکان به متقاضی توسط مرکز بهداشت شهرستان ۶. ارسال مجدد مدارک به همراه صلاحیت مکانی به معاونت بهداشتی ۷. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی و تایید نهایی ۸. صدور پروانه

فلوچارت گردش کار

۱. تحویل درخواست به همراه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به مرکز بهداشت شهرستان ۲. تکمیل جدول امتیاز بندی تاسیس آموزشگاه-فرم بررسی مدارک و ارسال مدارک به معاونت بهداشتی ۳. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی ۴. درصورت موافقت ارسال نامه به شهرستان جهت تعیین و تأیید مکان آموزشگاه ۵. ابلاغ مراتب تهیه مکان به متقاضی توسط مرکز بهداشت شهرستان ۶. ارسال مجدد مدارک به همراه صلاحیت مکانی به معاونت بهداشتی ۷. بررسی مدارک در معاونت بهداشتی و تایید نهایی ۸. صدور پروانه

۱۰۰۰۰۰۰ریال

مدارک هویتی متقاضی- مدرک تحصیلی متقاضی– سابقه خدمتی- گواهی های اموزشی- جدول امتیاز بندی تاسیس آموزشگاه-فرم بررسی مدارک- نامه اداری از مرکز

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

ندارد

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

پروانه اموزشگاه بهداشت اصناف

۱- ثبت شرکت ۲- داشتن ناظر فنی (کارشناس بهداشت محیط-کارشتاس حشره شناسی پزشکی ۳- صدور پروانه برای ناظر فنی

۱- ثبت شرکت ۲- داشتن ناظر فنی (کارشناس بهداشت محیط-کارشتاس حشره شناسی پزشکی ۳- صدور پروانه برای ناظر فنی

شرح قوانین

۱۰۰۰۰۰۰ریال

فرم تعهد مسئول فنی و مدیر عامل شرکت، شرکت مسئول فنی در آزمون ، مدارک هویتی، اساسنامه شرکت با قید فعالیت در کنترل حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و خانگی

مدارک هویتی متقاضی- مدرک تحصیلی متقاضی– سابقه خدمتی- گواهی های اموزشی- فرم بررسی مدارک- نامه اداری از مرکز

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

ندارد

مراجعه و مکاتبه با مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی

ثبت گواهی ولادت و مرگ


چنانچه فوتی دربیمارستان اتفاق بیافتد گواهی فوت توسط پزشک معالج بیمارصادر می گردد توضیح اینکه گواهی فوت دارای ۴ برگ می باشد که نسخه سفید مخصوص ثبت احوال و نسخه سبز مخصوص واحدهای تحت پوشش شهرداری و نسخه قرمز مخصوص مرکز بهداشت به جهت ورورد اطلاعات در سامانه ثبت مرگ می باشد و نسخه زرد مخصوص سوابق پزشک و یا موسسه می باشد و چنانچه فرد متوفی به علت حادثه و یا مرگهای مشکوک در بیمارستان فوت گردد جهت گواهی فوت و صدور جواز دفن به پزشکی قانونی ارجاع می گردد ویا در صورتی که خانواده متوفی به فوت بستگان خود که در منزل اتفاق افتاده مشکوک باشند صدور گواهی فوت با پزشکی قانونی می باشد وهمچنین جهت فوت باحوادث و افراد مجهو الهویه نیزگواهی فوت توسط پزشکی قانونی صادر می گردد

۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰

کلیه افرادی که در آرامستانهای رسمی دفن میشوند باید برگه گواهی فوت و جواز دفن داشته باشند و این از قوانین اداره ثبت احوال کشور می باشد

صدور گواهی فوت در بیمارستان رایگان می باشد و اگر فوت به دلایل قانونی به پزشکی قانونی ارجاع گردد هزینه صدور گواهی فوت توسط دادپزشک هشتاد هزار تومان وچنانچه نیاز به ارجاع به مراجع قانونی باشد این هزینه یکصدو سیو پنج هزار تومان می باشد

اسکن فرم که شامل گواهی فوت بالای هفت روز و گواهی فوت مرده زایی و مرگ نوزاد تا ۷ روز بعد از تولد می باشد

بستگان متوفی در صورتی که شکایت دارند به دلیل اینکه پرونده بیمار و یا متوفی از اسناد محرمانه می باشد به غیر از دستور قضایی به افراد تحویل داده نمیشود لذا باید به مراجع قضایی مراجعه و درخواست پرونده پزشکی فرد متوفی از بیمارستانی که فوت درآن اتفاق افتاده ارائه نمایند و بعد از انجام سلسله مراتب اداری اعتراض خود را از قسمت مورد نظر ثبت شده درگواهی فوت اعلام نمایند که این موارد به بیمارستا ن و پزشکی قانونی و ثبت احوال ومراجع قضایی مربوط می باشد.

شماره سریال گواهی فوت صادر شده که این شماره در سربرگ سریالهای گواهی فوت درج شده است

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

خدمات پزشک خانواده


پزشک خانواده فردی است که دارای حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است و عهده دار خدمات پزشکی سطح اول در مناطق روستائی و شهرهای زیر بیست هزار نفر می باشد واز طریق عقدقرارداد خدمت تمام وقت با سیستم بهداشتی درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده و با شرح وظایف مشخص براساس بسته خدمات سلامت به ارائه خدمت می پردازد.و عهده دار خدمات پزشکی سطح اول در مناطق روستائی و شهرهای زیر بیست هزار نفر می باشد واز طریق عقد قرارداد خدمت تمام وقت با سیستم بهداشتی درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده با شرح وظایف مشخص براساس بسته خدمات سلامت به ارائه خدمت می پردازد. مسئولیت مرکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه و مدیریت تیم سلامت به عهده پزشک خانواده می باشد. مجموعه فعالیتها و فرآیندهایی که بستر لازم برای حصول سلامت همه جانبه را برای فرد و اجتماع فراهم میکند بعهده پزشک بوده که بطور اعم در برگیرنده امور مربوط به تغذیه، بهداشت، پیشگیری، تشخیص، درمان، بازتوانی، بیمه خدمات سلامت، آموزش و تحقیقات و فناوری در حوزه های ذیربط و همچنین، کنترل کیفیت وایمنی مواد و فرآوردههای دارویی، بیولوژیک، خوردنی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی واثربخشی فرآورده های دارویی و بیولوژیک میباشد. *همچنین طیفی ازمراقبتهای ارتقای سلامت ، پیشگیری از بیماری، تشخیص، درمان و مدیریت، بازتوانی، تسکینی و مراقبتهای مزمن طولانی در منزل و از طریق سطوح و واحدهای مختلف خدمات در نظام سلامت در طول زندگی (ازبدو تولد تا مرگ) تضمین می شود. * نظام ارجاع: ارائه خدمات سلامت بصورت زنجیره ای مرتبط و تکاملی می باشد تا چنانچه مراجعه کننده ای از واحد محیطی به خدمات تخصصی تر نیاز داشت بتواند او را به سطح بالاترارجاع نماید و نتیجه اقدامات درمانی در سطوح بالاتر به سطوح پایین تر جهت پیگیری درمان اعلام می گردد.

دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده نسخه ۱۸ ابلاغیه از وزارت بهداشت

کلیه فرم های مورد نیاز در سامانه ناب توسط نیروی مربوطه تکمیل می گردد.

دفترچه بیمه فرد و یا کارت شناسایی جهت ثبت کدملی در سامانه ناب

شکایت کتبی و یا حضوری فرد به کلیه سطوح ارائه خدمات

جهت پیگیری در سامانه، تنها کد ملی فرد مورد نیاز می باشد

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد


ثبت و بروز سانی اطلاعات دمو گرافیک افراد با رویت شناسنامه و کارت ملی فرد وثبت شماره تلفن تماس فرد در سامانه الکترونیک ناب که با ثبت اطلاعات دموگرافیک هر فرد پرونده بهداشتی مربوط به فرد در سامانه جهت هرفرد پیشبینی شده و آماده ارائه خدمت می باشد و پیگیری نحوه ثبت خدمات و راستی آزمایی خدمات انجام شده برای هر فرد توسط پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی و پرسنل ستاد شهرستان و معاونت بهداشتی انجام می گردد

قانون برنامه ششم توسعه

رایگان

کلیه فرمها به صورت الکترونیک و براساس ویژه گیهای جنسیت و سن و اینکه از چه گروه هدف بهداشتی می باشند در سامانه بارگذاری شده است.

ثبتیات سامانه

افراد می توانند در صورت داشتن شکایت از خانه بهداشت به مرکز بهداشتی و درمانی و در صورت شکایت از پرسنل مرکز بهداشتی درمانی به ستاد مرکز بهداشت شهرستان دفتر رساست و یا گسترش شبکه و یا نهایتا به معاونت بهداشتی دفتر ریاست و یا گسترش شبکه مراجعه و شکایت خود را مطرح نمایند

کد ملی افراد به عنوان کد پیگیری قابل استفاده است

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

تدوین استاندارد ها و شناسه های حوزه سلامت


متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور


ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰

ندارد

ندارد

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

مراجعه به سایت مربوطه.

آموزش مستمر جامعه پزشکی


متن مورد نظر.

فوق تخصص ها ,متخصصین و و دکترای تخصصی دندانپزشکان و داروسازان ۳۴۰۰۰ تومان, , پزشکان عمومی-دکترا- کارشناس ارشد- کارشناس و کاردان ۲۳۰۰۰ تومان . برنامه های کمتر از ۵ ساعت هزینه نصف می گردد

: فرم کمیسیون ماده۶- فرم دوره های آموزش مداوم خارج از کشور- فرم دوره های آموزشی پژوهشی- فرم تقاضای حمایت مالی از برنامه های آموزش مداوم-فرم حضور وغیاب برنامه های آموزش مداوم-فرم ارسال اطلاعات برنامه های بازآموزی برگزار شده توسط مراکز مجری برنامه

در خواست برای کمیسیون ماده ۶ و ارائه مدرک تحصیلی پایان طرح مشمول

مشمولین محترم می توانند درخواست خود را فاکس و یا به شماره پیامک آموزش مداوم پیامک کنند

Golestan.ircme.ir

متن مورد نظر.

ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی


متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

برگزاری آزمون های علوم پزشکی


۱-انتشار آگهی ۲-اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق سایت ۳-صدور کارت ۴-برگزاری آزمون شناسنامه خدمت-

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰

-دستورالعمل جذب و استخدام نیروهای رسمی و پیمانی - بخشنامه ۹۷۵۷-۹۳-۲۰۰ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب هیات امنا

هزینه ارئه خدمت ندارد.

مجوز های استخدامی –فرم شغل و شاغل

برای هر شخص سامانه صادر میکند

۱-فراخوان جهت ارائه مدارک ۲-بررسی صحت مدارک ۲- اعلام نتیجه در سایت دانشگاه و معرفی به گزینش

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱

-دستورالعمل جذب و استخدام نیروهای رسمی و پیمانی - بخشنامه ۹۷۵۷-۹۳-۲۰۰ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب هیات امنا

هزینه ارئه خدمت ندارد.

اگهی منتشره و مصوبات کارگروه آزمون

دریافت از طریق سامانه آزمون

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲

هزینه ای ندارد

ندارد

متن مورد نظر.

۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۳

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی


متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

صدور فرم فراغت از تحصیل

متن مورد نظر.

دریافت فرم تسویه حساب-ریز نمرات-فرم فراغت از تحصیل از دانشکده مربوطه-بررسی پرونده دانشجو مبنی بر کامل بودن مدارک آموزشی و ثبت نامی-بررسی ریزنمرات در کارنامه کل دانشجو-ثبت و تکمیل اطلاعات دانش آموخته در فرم فراغت از تحصیل -ارسال به وزارتخانه از طریق پرتال آموزشی

هزینه ای دریافت نمی شود -فقط در صورت موجود نبودن تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی دانشجو موظف به پیگیری از طریق اداره پست با هزینه مربوطه می باشد

در سیستم سما ثبت اطلاعات و خروجی فرم فراغت به صورت کاغذی

لیست تصویری سازمان سنجش- کارنامه تغییر رشته و انتقال کارت شرکت در آزمون-کارنامه کل ارسالی از دانشکده

۱- پیگیری از دانشکده مربوطه در صورت تاخیر در ثبت ریزنمرات در زمان فراغت و ارسال به اداره کل ۲- پیگیری از اداره کل ارسال به وزارت در مهلت قانونی ۲ هفته وزارت

پیگیری از طریق کارشناس اداره کل جهت رویت تایید فرم فراغت از پورتال وزارت متبوع و اعلام به دانش آموخته

پیگیری از طریق کارشناس اداره کل جهت رویت تایید فرم فراغت از پورتال وزارت متبوع و اعلام به دانش آموخته

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

جذب و ارتقای اعضای هیات علمی


بررسی فعالیت های آموزشی - پژوهشی _ فرهنگی - اجرائی اعضای هیات علمی در کمیته تخصصی بالینی و علوم پایه و در نهایت هیات ممیزه دانشگاه جهت ارتقا مرتبه (استادیاری- دانشیاری - استادی)

۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰

تحویل مدارک ارتقا به معاونت آموزشی دانشگاه-کارشناسی اولیه مدارک-بررسی پرونده ها در کمیته تخصصی (بالینی-علوم پایه)-طرح در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که در حوزه ریاست برگزار میگرددجهت تصمیم گیری نهائی (تایید یا رد پرونده)-صدور ابلاغ- صدور حکم

آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی علوم پزشکی شیوه نامه اجرائی آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی

ندارد

جدول های ارتقاکه در آیین نامه ارتقا درج شده است

ندارد

امور هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

سایت aac.behdasht.gov.ir مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت و قسمت ارتقا در سایت goums.ac.ir- معاونت آموزشی -امور هیات علمی-ارتقا

ندارد

بررسی فعالیت های آموزشی - پژوهشی _ فرهنگی - اجرائی اعضای هیات علمی در کمیته تخصصی بالینی و علوم پایه و در نهایت هیات ممیزه دانشگاه جهت ارتقا مرتبه (استادیاری- دانشیاری - استادی)

۱۰۰۳۱۰۲۸۰۰۰

تحویل مدارک ارتقا به معاونت آموزشی دانشگاه-کارشناسی اولیه مدارک-بررسی پرونده ها در کمیته تخصصی (بالینی-علوم پایه)-طرح در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه که در حوزه ریاست برگزار میگرددجهت تصمیم گیری نهائی (تایید یا رد پرونده)-صدور ابلاغ- صدور حکم

آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی علوم پزشکی شیوه نامه اجرائی آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی

ندارد

جدول های ارتقاکه در آیین نامه ارتقا درج شده است

ندارد.

امور هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

سایت aac.behdasht.gov.ir مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت و قسمت ارتقا در سایت goums.ac.ir- معاونت آموزشی -امور هیات علمی-ارتقا

ندارد

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی علوم پزشکی


ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

ارسال درخواست متقاضی جهت دریافت تسهیلات به عنوان مثال تسهیلات بانکی به دبیر کمیته رفاه هیئت علمی وبعد از تهیه نامه و تایید معاون آموزشی دانشگاه جهت امضا ریاست محترم دانشگاه به حوزه ریاست ارسال میگردد-یکسری هماهنگی ها با بانکهای مختلف از قبل از طرف دبیر کمیته و سرپرست اداره امور هیئت علمی جهت در اختیار قرار دادن تسهیلات به اعضای هیئت علمی صورت می پذیرد

در سایت acc.behdasht.gov.ir (مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت) در قسمت آیین نامه ها .در سایت goums.ac.ir در قسمت امور هیات علمی دانشگاه

متن مورد نظر.

فرم خاصی مورد نیاز نمی باشد و طی درخواست عضو هیات علمی اقدامات صورت می پذیرد

متن مورد نظر.

اداره امور هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

در سایت www.goums.ac.ir - معاونت آموزشی - امور هیات علمی

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور


ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور


ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

ارائه تسهیلات به اعضای هیئت علمی

۱۳۰۱۱۰۲۹۰۰۰

متن مورد نظر

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

متن مورد نظر.

دفعات مشاهده: 17020 بار   |   دفعات چاپ: 468 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 4256