طرح درس -- داخلی و زنان صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

داخلی
دکتر نوروزی
بیماری داخلی - 1
بیماری داخلی - 2
بیماری داخلی - 3
بیماری داخلی - 4
بیماری داخلی - 5
بیماری داخلی - 6
بیماری داخلی - 7
بیماری داخلی - 8

دکتر عبدالهی
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-1
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-2
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-3
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-4
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-5
دکتر اسماعیلی
نفرولوژی

دکتر خانداشپور و دکتر کشاورز
بیماری های ریه
دکتر موسوی
فیزیوپاتولوژی گوارش -1
فیزیوپاتولوژی گوارش -2
فیزیوپاتولوژی گوارش -3
فیزیوپاتولوژی گوارش -4

دکتر توسلی
روماتولوژی-1
روماتولوژی-2
روماتولوژی-3
روماتولوژی-4
روماتولوژی-5
روماتولوژی-6

دکتر زاهدی
بیماری های داخلی
...........................................
طرح درس بالینی
طرح درس کارورزی

طرح درس گوارش

زنان
دکتر عاشوری
بیماریهای زنان و مامایی-1

بیماریهای زنان و مامایی-2
بیماریهای زنان و مامایی-3
بیماریهای زنان و مامایی-4

دکتر آزادراه
بیماریهای زنان و مامایی -1

بیماریهای زنان و مامایی -2
بیماریهای زنان و مامایی -3
بیماریهای زنان و مامایی -4
بیماریهای زنان و مامایی -5
بیماریهای زنان و مامایی -6
بیماریهای زنان و مامایی -7

دکتر آزادی
بیماریهای زنان و مامایی-1
بیماریهای زنان و مامایی-2
بیماریهای زنان و مامایی-3
بیماریهای زنان و مامایی-4
بیماریهای زنان و مامایی-5


 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.