طرح درس -- داخلی و زنان صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

داخلی
دکتر نوروزی
بیماری داخلی - 1
بیماری داخلی - 2
بیماری داخلی - 3
بیماری داخلی - 4
بیماری داخلی - 5
بیماری داخلی - 6
بیماری داخلی - 7
بیماری داخلی - 8

دکتر عبدالهی
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-1
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-2
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-3
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-4
بیماری های داخلی مبحث روماتولوژی-5
دکتر اسماعیلی
نفرولوژی

دکتر خانداشپور و دکتر کشاورز
بیماری های ریه
دکتر موسوی
فیزیوپاتولوژی گوارش -1
فیزیوپاتولوژی گوارش -2
فیزیوپاتولوژی گوارش -3
فیزیوپاتولوژی گوارش -4

دکتر توسلی
روماتولوژی-1
روماتولوژی-2
روماتولوژی-3
روماتولوژی-4
روماتولوژی-5
روماتولوژی-6

دکتر زاهدی
بیماری های داخلی
...........................................
طرح درس بالینی
طرح درس کارورزی

طرح درس گوارش
 زنان
  

دکتر احمدی 
 

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2
 3. طرح درس 3 دکتر بخشنده نصرت

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2

دکتر تابنده 

 1. طرح درس 1

دکتر حجتی 

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2


 
دکتر جهانشاهی 

 1. طرح درس 1

 
دکتر خسروی 

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2
 3. طرح درس 3 
 4. طرح درس 4

دکتر شیرنگی 

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2 
 3. طرح درس 3 
 4. طرح درس 4
 5. طرح درس 5

 دکتر زنگانه 

 1. طرح درس 1 
 2. طرح درس 2
 3. طرح درس 3
 4. طرح درس 4
 5. طرح درس 5
 6. طرح درس 6

دکتر عاشوری 

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2


دکتر فیاضی 

 1. طرح درس 1 
 2. طرح درس 2


دکتر مبشری 

 1. طرح درس 1
 2. طرح درس 2

 
دکتر وثوق 

 1.  طرح درس 1
 2. طرح درس 2

 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.