معرفی تغذیه -- معرفی تغذیه صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

واحد تغذیه و رژیم درمانی
 
واحد تغذیه بیمارستان در دو حوزه  مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و   زیر نظر مدیر بیمارستان بوده و در هماهنگی با بخش های مرتبط شامل پرستاری، خدمات، اعتباربخشی و ... ارائه خدمت می کند. در این واحد، خدمات غذایی بیمارستان و مراقبت های تغذیه ای بیماران به شکل برنامه ریزی شده، ساماندهی می شود . عملکرد و فعالیت این واحد به طور مستقیم با میزان رضایتمندی بیماران و کارکنان مرکز ارتباط دارد .
حوزه مدیریت خدمات غذایی
 
موضوع با اهمیت در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان، هماهنگی های بین واحد خدمات غذایی و تیم درمان است. مدیر خدمات غذایی، پاسخگوی انتقال غذا به بخش، به عنوان یک نقطه بحرانی باشند. از عمده ترین وظایف کارشناس تغذیه در جایگاه مدیریت خدمات غذایی بیمارستان بر اساس شرح خدمات مندرج در ائین نامه تأسیس بیمارستان ها، نظارت بر همه فرآیندهای غذا از خرید تا مصرف است. محدودیت بودجه ای نیز از نگرانی های خدمات غذا را تشکیل می دهد که لازم است با مدیریت کارشناس تغذیه و همفکری سایر اعضا مدیریت خدمات غذایی، برنامه ریزی مناسب جهت تهیه غذا با کیفیت مناسب و منطبق با محدودیت های بودجه صورت گیرد.
حوزه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 
 از وظایف کارشناس تغذیه، مشاوره و رژیم درمانی به بیماران در بخش های بستری و مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان می باشد. با توجه به در خواست پزشک معالج مبنی بر ضرورت انجام مشاوره تغذیه جهت بیماران، پس از اطلاع رسانی به کارشناس و بررسی وضعیت بیمار، با تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه، مشاوره تغذیه و در صورت نیاز مداخله تغذیه ای صورت می گیرد .
سایر فعالیت های واحد تغذیه
 
  •  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه، طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی بر اساس نیاز درمانی بیماران
  • تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران و کارکنان مرکز مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی
  •   گذراندن دوره های آموزش مداوم مرتبط با موضوعات تغذیه بالینی
  •   اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان
  •   کنترل و نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از بعد تغذیه ای از قبیل مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و میان وعده ها
  •  نظارت مستقم بر توزیع غذا و میان وعدها و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود
  • آماده کردن بروشورهای آموزشی تغذیه در بیماریها و ارائه آنان به بیماران و همراهان بیمار در زمان بستری و ترخیص
  •   آموزش به بیمار و همراهان در خصوص تداخلات غذا با داروهای مصرفی بیمار
معرفی اعضا واحد تغذیه :
  
خانم خوری : کارشناس ارشد ،مشاور تغذیه و رژیم شناس بالینی
 
خانم عاشورپور : کارشناس ارشد ،مشاور تغذیه و رژیم شناس بالینی


 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.