دفتر پرستاری -- معرفی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

دفتر پرستاری :

 

مرکز برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحد ها از قبیل پزشکی ، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد .

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری ( آسیه خلیلی ) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

معرفی دفتر پرستاری:

 

این دفتر درخرداد ماه سال 1391 فعالیت خود را به صورت رسمی و آکادمیک همگام با گسترش سایر قسمت های مرکز آغاز نمود . فعالیت های گروه پرستاری از طرف دفتر پرستاری و زیر نظر مستقیم مدیر پرستاری کنترل و هدایت می شود .

در زمینه عملکرد بالینی پرستاران در جهت تسریع در درمان و ارائه مراقبت های خدماتی پرستاری به بیماران بستری در بخش ها و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه و اورژانس ، خدمات به صورت 24 ساعته توسط کادر پرستاری ارائه می گردد.

کادر پرستاری شامل رده های مختلف از قبیل کارشناس ارشد ، کارشناس ، بهیار و کمیته بهیار بوده و در پست های سازمانی سوپروایزر ( بالینی ، آموزشی ، کنترل عفونت) سرپرستار ، پرستار ، تکنسین و کارشناس هوشبری و اتاق عمل ، بهیار و کمک بهیار انجام وظیفه می نمایند .

در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد آموزشی بر اساس فعالیت های ذکر شده و طبق دستورالعمل های تعیین شده در بخش های درمانی شامل :

اورژانس - فوریت

داخلی1 ( جنرال - هماتولوژی روماتولوژی )

داخلی 2 ( ریه - گوارش )

داخلی 3 ( نورولوژی - عفونی )

داخلی جراحی ( جراحی - نفرولوژی )

جراحی زنان

مادران پر خطر

ICU1

ICU2

CCU

PCCU1

PCCU2

اتاق عمل

زایشگاه

NICU

نوزادان

همودیالیز

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

آنژیوگرافی

 

در زمینه عملکرد بالینی پرستاران در جهت تسریع در درمان و ارائه مراقبت های خدماتی پرستاری به بیماران بستری در بخش ها و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه و اورژانس ، خدمات به صورت 24 ساعته توسط کادر پرستاری ارائه می گردد.

کادر پرستاری شامل رده های مختلف از قبیل کارشناس ارشد ، کارشناس ، بهیار و کمیته بهیار بوده و در پست های سازمانی سوپروایزر ( بالینی ، آموزشی ، کنترل عفونت) سرپرستار ، پرستار ، تکنسین و کارشناس هوشبری و اتاق عمل ، بهیار و کمک بهیار انجام وظیفه می نمایند .

  

مدیریت فرآیند منابع انسانی

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و به روش نظام گرا تدوین شده است .

نیروی انسانی حرفه ای و غیر حرفه ای با توجه به توانمندی افراد و ویژگیهای هر بخش و نیاز بخش مربوطه چیدمان می گردد.

پرسنل دفتر پرستاری شامل مدیر پرستاری ، سوپروایزران ( بالینی ، آموزشی و کنترل عفونت ) ، سرپرستاران می باشند . همچنین دفتر پرستاری از سرپرستاران بخش ها نیز در برخی شیفت ها به عنوان سوپروایزر استفاده می نماید.
 
شماره تماس داخلی :2432-2433
 
شماره تماس مستقیم 
:32261160

  

                                                                                   سوپروایزر های دفتر پرستاری

AWT IMAGE  

آسیه خلیلی - مدیر دفتر پرستاری

خانم سعادتیان -سوپروایزربالینی /جانشین مدیر پرستاری

خانم دانه کار - سوپروایزر بالینی

آقای  مروی - سوپروایزر بالینی

آقای فغانی - سوپروایزر بالینی

خانم میرکریمی - سوپروایزر آموزشی

خانم شبانی - سوپروایزر کنترل عفونت


 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.