رسیدگی به شکایات -- رسیدگی به شکایات صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

 واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان در طبقه  همکف   بیمارستان و در واحد بهبود کیفیت  واقع شده است.


اهداف:  

۱.        توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع
۲.        ارتقاء سطح مشتری مداری در سازمان
۳.        افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از سازمان
۴.       ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
۵.       شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات
۶.        بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
۷.       کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها.
۸.       فعالیت در راستای اهداف استراتژیک

شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات:

 •       دریافت شکایات کتبی و شفاهی و پیامکی مراجعین از واحدها و کارکنان
 •        جمع آوری  شکایات از صندوق رسیدگی به شکایات
 •        بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع
 •        تحقیق، بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی
 •        مراجعه به واحدهای درمانی در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزارش
 •        پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات
 •        ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط
 •        ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد
 •        ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط 
 •        پاسخ به استعلام واحدهای دیگر دانشگاه در رابطه با شکایات
 •       شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات
 •        تهیه و تدوین شاخص های تعیین شده
 •          ارایه ی پسخوراند آماری شکایات به دفتر مدیریت

فرآیند رسیدگی به شکایات در این مرکز

   

مسئول واحد : خانم آهی

شماره تماس داخلی : 2546

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.