AWT IMAGE


 
فرآیند های معاونت آموزشی -- فرآیند های معاونت آموزشی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

      

فرآیند مستند رهبری آموزش بالینی در همکاری بالینی گروه های مختلف پزشکی

  

فرآیند نحوه ویزیت بیماران در تریاژو اورژانس

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
برای کسی که شگفت زده خود نیست معجزه ای وجود ندارد . (اشنباخ)