بهداشت مدارس : آشنایی با واحد بهداشت مدارس

  مقدمه:

  در بین نهاد های اجتماعی کشورماَ، مدرسه از مهمترین نهادهای سازمان یافته رسمی است که باید با فراهم نمودن محیطی سالم وبهداشتی به جسم وروان کودکان جامعه امکان شکوفایی بدهد وآنانرا نسبت به دیگر اشخاص ،خانواده و اجتماع مسئول سازد وازآنان مادرانی شایسته وپدرانی لایق،زنان ومردانی سالم وکارآمدومفیدبه حال اجتماع بارآورد.بدیهی است از نظراقتصادی نیز بهره دهی مطلوب وسرمایه گذاری دراین امر چه ازنظر مادی وچه از نظرنیروی انسانی جز با تاُمین سلامت دانش آموزان میسر نمیشود.تحقق این هدف مستلزم برنامه ریزی صحیح ومستمری است که در گذراز دوران تحصیل درمقاطع مختلف به دانش اموزان امکان را بدهد که حالات،رفتار و روش خود رادرمسائل مربوط به سلامتی و بهداشت اصلاح نمایند وبه تدریج عادات صحیح بهداشتی وسازنده را جایگزین آنها سازند.

  مراقبت از دانش آموزان از جهات مختلف بهداشتی از عوارض اجتماعی ناشی از مسائل گوناگون و آسیب پذیری آنان پیشگیری میکند.اکثریت جمعیت (4/1جمعیت کل) ونقش حرکت وجامعه سازی وسهولت عرضه خدمات به این قشر به اهمیت توجه به آنان می افزاید. بهداشت مدارس یکی ازشاخه های مهم بهداشت جامعه است. بنابرنظریه های جدیدخدمات بهداشت مدارس، ازجمله امکانات توانمندومقرون به صرفه برای ارتقا سلامت جامعه وارتقاء سلامت نسلهای آینده می باشد.سابقه ارایه خدمات بهداشتی درمدارس به سال 1314 شمسی یعنی به 70 سال قبل برمی گرددکه بامعاینات پزشکی کودکان شروع وامروزه به مفهوم گسترده شامل مراقبتهای جسمی روانی اجتماعی ورفاه تعمیم یافته است.

  گذری بربرنامه استراتژیک نوجوانان وجوانان 25-10ساله جمهوری اسلامی ایران

  ¢ براساس برنامه استراتژیک نوجوانان جوانان 25-10 ساله ارسالی ازسوی وزارتخانه، توجه به کلیه جنبه های سلامت جسمانی روانی واجتماعی این گروه سنی مبنای اساسی برنامه های اداره کل قراردارد.

  ¢ چشم اندازدربرنامه استراتژیک سلامت نوجوانان جوانان 25-10 ساله:

  ¢ وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی خواستارآن است که باارتقاء شاخصهای بهداشتی سالمترین نوجوانان وجوانان 25-10 سال رادربین کشورهای جنوب آسیا داشته باشد.

  ¢ رسالت دربرنامه استراتژیک سلامت نوجوانان جوانان 25-10 ساله:

  ¢ وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی درراستای سیاست کلی کشوروسیاستهای بهداشتی سازمانهای بین المللی وباتکیه براصل وارزشهای انسانی واسلامی مصمم است درجهت حفظ وارتقاء بهداشت باروری نوجوانان جوانان ومدارس ازطریق اموزش،مشاوره،ارایه خدمات تخصصی،تجهیز مراکزبهداشتی درمانی وآموزشگاهی به اخرین فن اوری روزامکانات لازم رابرای سلامت باروری فراهم سازد.

  اهداف برنامه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

  ¢ ارایه خدمات بهداشتی درمانی درقالب انجام معاینات پزشک عمومی وارزیابی مقدماتی

  ¢ ارتقاسطح سلامت محیط مدارس

  ¢ آموزش سلامت باتاکیدبر peer education (آموزش همسانان) بامحوریت موضوعات:

  ¢ پیشگیری ازرفتارهای پرخطروخشونت/پیشگیری ازسوء مصرف مواد/آموزش مهارتهای زندگی/شیوه زندگی سالم/سلامت روان/فرهنگ خودمراقبتی/بیماریهای واگیروغیرواگیر/ترویج فرهنگ تغذیه سالم/..

  ¢ بهبودوضعیت تغذیه دانش آموزان

  ¢ مشارکت فعالانه اولیاء ومربیان درارتقای سلامت دانش آموزان

  ¢ اجرای برنامه های پیشگیری ازسوء مصرف مواد

  ¢ ایجادتوانمندی درزمینه مباحث سلامت باروری وجنسیت

  ¢ ایجادتعامل مطلوب درون وبرون بخشی درراستای بهبودفرایندهای اجرایی برنامه

  تعریف برنامه های سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

  - برنامه معاینات ادواری دانش آموزان درقالب تکمیل شناسنامه سلامت

  این برنامه ازسال تحصیلی77-76 درکشوربه مرحله اجرادرآمده است درسنوات قبل ازسال 76 این معاینات درقالب فرم مراقبتهای بهداشتی درمانی دانش آموزانجام می گردید.وفرمهای مذکوردرپرونده تحصیلی دانش آموزنگهداری می شد.

  - مطابق دستورالعملهای موجوددانش آموزان پایه های اول ابتدایی/اول راهنمایی واول متوسطه سالی یکبارموردمعاینات ارزیابی مقدماتی ومعاینات پزشک عمومی قرارگرفته نتایج درشناسنامه سلامت ثبت ودرصورت نیازبه مرحله بالاترارجاع شده ونتیجه ارجاع توسط پرسنل بهداشتی پیگیری ونتیجه درمحل مخصوصی درشناسنامه ثبت می گردد.

  - محل نگهداری شناسنامه درمدرسه می باشدکه طی مکاتبات صورت گرفته به سازمان آموزش وپرورش باوروددانش آموز به مقاطع بعدی می بایست با پرونده تحصیلی منتقل گردد.

  ازآنجاکه کلیه معاینات صورت گرفته درارزیابی مقدماتی ومعاینات پزشک عمومی به صورت غربالگری می باشددرنتیجه درشناخت زودرس اختلالات ودرمان به موقع اقدام صورت می گیردودرصورت نیاز به درمان تخصصی درنواموزان بدوورود با هماهنگی انجام شده بصورت سالانه با معاونت درمان وشبکه های بهداشتی درمانی کل استان معاینات مرحله تخصصی نیزانجام می گیرد.

  تطابق برنامه سلامت مدارس بااهداف توسعه هزاره ،اهداف برنامه 4 توسعه ،برنامه های جامع مصوب شورای سلامت،دستورالعملهای وزارتی ، برنامه های ادغام یافته ، هیات امنا وهیئت رئیسه

  برنامه معاینات دوره ای دانش آموزان باهدف شناخت زودرس اختلالات،پیشگیری ازبیماریهاودرمان به هنگام بامدنظرقراردادن هدف 6 ازاهداف هزاره ، برنامه چهارم توسعه /بخش سوم (توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی) /فصل هفتم( ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی)ماده 48:مبنی بروظیفه مندی دولت درخصوص اقدام درجهت امنیت غذا وتغذیه/تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت ، برنامه های شورای عالی سلامت (مبارزه با بیماریهای مسری ) و برنامه استراتژیک اداره سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس تدوین شده است.

  درمصوبات سومین جلسه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی کشور مورخ 12/10/84 آمده است ، به منظور رفع کمبود ریز مغذی ها و سوء تغذیه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با تشکیل کمیته ای نسبت به برنامه ریزی اجرایی جهت تأمین میان وعده غذایی مناسب جهت دانش آموزان با اولویت مناطق محروم اقدام نمایند.

  برنامه واکسیناسیون توام،پدیکلوز،بهداشت بلوغ

  سالها تلقیح واکسن توام به دانش آموزان پایه اول متوسطه با مراجعه تکنسینهای بهداشتی به مدارس انجام می گردید و حدودا از سال تحصیلی 79-78 برنامه واکسیناسیون توام دانش آموزان با همکاری گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ، سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس و سازمان آموزش و پرورش تلقیح واکسن توام قبل از ثبت نام دانش آموزان در مراکز بهداشتی درمانی انجام می گردد ( یکی از شروط ثبت نام دانش آموزان ارائه کارت واکسن و بایگانی کپی کارت در پرونده دانش آموز توسط مدیر / معاون مدرسه می باشد)به دلیل پوشش صد درصدی در چند ساله اخیر در برنامه جاری در نظر گرفته شده است

  شناسایی پدیکلوز سالها به صورت بیماریابی پدیکلوزیس انجام می شده است و از سا ل تحصیلی 78-77 به مدت سه سال (تا سال 80) به صورت طرح مشترک مرکز بهداشت و اداره آموزش و پرورش با هدف تعیین میزان شیوع ابتلا به پدیکلوز سر اجرا شد و در سالهای آتی نیز بتدریج به صورت برنامه کشوری در آمد ه و همچنان بصورت برنامه ادامه در حال اجرا می باشد .

  برنلمه بهداشت بلوغ سالها بصورت آموزش گروهی در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت اجرا می گردید از سال 1385 در برنامه استراتژیک اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس تدوین و همچنان ادامه دارددر برنامه عملیاتی سال جاری آموزش بلوغ دختران پایه اول راهنمایی و پسران سوم راهنمایی در در قسمت برنامه های جاری درنظر گرفته شده است .

  برنامه پیشگیری و کنترل آلودگی به شپش در مدارس ، واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه و برنامه بهداشت بلوغ با نگاهی بر اهداف توسعه هزاره( مبارزه با بیماری ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها ) ، برنامه های شورالی عالی سلامت (مبارزه با بیماریهای مسری ) برنامه های چهارم توسعه(قانونی و کمی ) و برنامه استراتژیک اداره سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس نوشته شده است .

  برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد در دانش اموزان

  پیشگیری از سوء مصرف موادباتوجه به جمعیت بالای جوان درکشوروباعنایت به این که درصدبالایی ازمصرف کنندگان تزریقی درکشورمان به HIV آلوده می شوندازضروریات جامعه می باشداین برنامه ازسوی دفترروانی اجتماعی واعتیادوزارت متبوع پیگیری می شود.

  دربرنامه چهارم توسعه :(ماده 68)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذ ی ربط مکلف اند، تا پایان سال اول برنامه چهارم اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد

  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سایر دستگاهها وسازمانهای ذی ربط ازجمله وزارت آموزش وپرورش هماهنگی لازم را جهت عملیاتی نمودن برنامه دوم استراتژیک و پیشگیری و کنترل بیماری ایدز HIV/AIDS در ایران با محوریت آموزش، اطلاع رسانی ، کاهش آسیب، مشاوره، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پژوهشهای کاربردی بعمل آورد.

  مطابق ماده 79 ازبرنامه چهارم توسعه دولت مکلف است، به منظور پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامعآاهش آسیبهای اجتماعی، با تأیید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

  الف- ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده وتوانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب .

  ج- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحرا ن زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی، مددکاری، ..

  د- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق : اصلاح برنامه های درسی دوره آموزش عمومی وپیش بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی

  ه- خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی

  ز- تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان گردان

  دربرنامه استراتژیک اداره سلامت نوجوانان جوانان ومدارس وزارت متبوع درهدف2،ارتقاء شاخصهای بهداشت باروری درنوجوانان 25-10ساله ازبعدروانی واجتماعی نیزبه بحث پیشگیری ازاعتیادتاکیدشده است.

  باتوجه به برنامه چهارم توسعه ماده 68 و79 وبرنامه استراتژیک اداره سلامت نوجوانان جوانان ومدارس وزارت متبوع وزارت بهداشت ودولت مکلف است اقدامات لازم جهت کاهش خطرات وزیانهای فردی واجتماعی اعتیاد وپیشگیری ازاعتیادبه موادمخدرنسبت به تهیه طرح جامع اقدام نمایدلذاباتوجه به این مهم این گروه دراهداف برنامه سال 88و89 برنامه فوق رادرقالب مشارکت همه جانبه تهیه ،وتدوین برنامه درمراحل نهایی می باشدکه دربرنامه پیشگیری ازسوء مصرف موادبه آن پرداخته شده است.

  برنامه تامین سلامت دانش آموزان از طریق ارتقاء سطح ایمنی و سلامت در مدارس

  طرح استقرارسیستم مدیریت سلامت درمدارس( HSE ) ازسال86 دراستان گلستان پایلوت شدطرح فوق به بررسی وارایه راهکاردرخصوص بهداشت وایمنی درفضای مدارس می پردازدهمچنین بازدیدازوضعیت بهداشت محیط مدارس توسط پرسنل بهداشتی فصلی یک باردرطول سال تحصیلی انجام می شود.انچه که مسلم است رعایت بهداشت وایمنی تاثیرمستقیم برسلامت دانش آموزان وکارکنان مدارس داردبراساس آیین نامه بهداشت محیط مدارس معیارهای موردبررسی درمدارس شامل مواردمتعددی می باشدازجمله وضعیت آب آشامیدنی/سیستم دفع فاضلاب/بوفه ها/سرویسهای بهداشتی....باتوجه به اینکه هنوزمدارسی درسطح استان هستندکه ازشبکه لوله کشی آب/توالت بهداشتی.. محرومند.

  براساس اهداف هزاره ارتقاء سطح ایمنی وسلامت درمدارس درهدف شماره 7 تضمین پایداری زیست محیطی قرارمی گیرد.

  ماده 52 برنامه چهارم توسعه

  پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوساز ی ، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی بویژه مدارس دخترانه.

  طبق مصوبات شورای عالی سلامت -وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور نسبت به ساماندهی بوفه های مدارس ومهد کودک ها ، سبد غذایی آنها ( میان وعده) و برنامه غذایی مدارس شبانه روزی و نیز تدوین دستورالعمل مرتبط اقدام نماید.

 

  تقویم سالیانه مرتبط با واحد:

  ردیف

  نام مناسبت

  تاریخ

  مسوول اجرا

  1

  هفته سلامت و هفته بهداشت مدارس

  24-18 فروردین

  سلامت نوجوانا،جوانان و مدارس

  2

  روز جهانی بدون دخانیات

  10 خرداد

  بهداشت محیط،بیماریها ،مدارس

  3

  هفته بدون دخانیات

  10-4خرداد

  بهداشت محیط،بیماریها ،مدارس

  4

  روز جهانی کودک

  16 مهر

  بهداشن خانواده و مدارس

 

  هفته بهداشت روان

  30-25 مهر

  بهداشت روان و مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  برنامه ها و دوره آموزشی مرتبط:

 

  1- دروه آموزشی استاندارد سازی فرایند ارائه خدمات در بهداشت مدارس

  2- دوره آموزشی پدیکلوز

  3- بیان حدود انتظارات واحد

  4- کمیته بهداشت مدارس

  5- آموزش بلوغ

  6- پیشگیری از سوء مصرف مواد

 

 

  اطلاعات و آمار عمومی

 

  شاخص برنامه ها درسال تحصیلی 89-88

  

  عنوان

  شاخص سال تحصیلی 89-88

  درصددانش آموزان معاینه شده اول راهنمایی کل شهرستان ) ارزیابی مقدماتی (

  97

  درصددانش آموزان پایه اول راهنمایی زیرصدک 5 BMI

  7.1

  درصد دانش آموزان زیر صدک 3 قد به سن کل شهرستان

  3.4

  درصد دانش آموزان مشکوک به ا ختلال بینایی کل شهرستان

  7.5

  درصد دانش آموزان بالای صدک 95 BMI کل شهرستان

  4.8

  درصد دانش آموزان بالای صدک 97 قد به سن کل شهرستان

  1.4

  درصد دانش آموزان دارای اختلال رفتاری کل شهرستان

  7.5

  درصد دانش آموزان دارای اختلال پوسیدگی دندان

  45.8

  درصد دانش آموزان معاینه شده پزشکی( اول راهنمایی ) کل شهرستان

  98

  درصد دانش آموزان دارای اختلال یا مشکوک به بیماری توسط پزشک ( اول راهنمایی )

  26

  درصد دانش آ‌موزان دارای اختلال بزرگی تیروئید

  1.4

  درصد دانش آموزان دارای اختلال - مشکوک آنمی

  2

  

  

  

  

  

  عنوان

  شاخص سال تحصیلی 89-88

  درصددانش آموزان معاینه شده اول دبیرستان کل شهرستان وارزیابی مقدماتی

  98.2

  درصددانش آموزان پایه اول دبیرستان زیرصدک 5 BMI کل شهرستان

  6

  درصد دانش آموزان زیر صدک 3 قد به سن

  4

  درصد دانش آموزان مشکوک به ا ختلال بینایی کل شهرستان

  6.3

  درصد دانش آموزان بالای صدک 95 BMI کل شهرستان

  8.4

  درصد دانش آموزان بالای صدک 97 قد به سن

  2.3

  درصد دانش آموزان دارای اختلال رفتاری

  1.2

  درصد دانش آموزان دارای اختلال پوسیدگی دندان

  33.4

  درصد دانش آموزان معاینه شده پزشکی

  97.25

  درصد دانش آموزان دارای اختلال یا مشکوک به بیماری

  25

  درصد دانش آ‌موزان دارای اختلال بزرگی تیروئید

  4

  درصد دانش آموزان دارای اختلال - مشکوک آنمی

  4.6

  

  

 

 

 

  

 

  درصد معاینات پدیکلوز در فصل پاییز 89

 

  کل شهرستان

  کل روستایی

  کل شهری

  روستایی نوکنده

  روستای بندرگز

  سرمحله

  گز

  لیوان

  نوکنده

  بندرگز

  درصد/مرکز

  63

  93

  32.6

  100

  100

  77

  87.7

  100

  17

  48

  درصد دانش آموزان معاینه شده

 

 

 

  کل شهرستان

  کل روستایی

  کل شهری

  روستایی نوکنده

  روستایی بندرگز

  سرمحله

  گز

  لیوان

  نوکنده

  بندرگز

 

  1.5

  2

  1

  0

  1

  5

  2

  1.6

  0

  2

  در صد آلودگی

 

 

 

   

  اهم فعالیتهاوهماهنگیهای انجام شده توسط واحدسلامت نوجوانان جوانان ومدارس معاونت بهداشتی سال تحصیلی89-88

  1 -تدوین واجرای برنامه عملیاتی واحد

  2-برگزاری دوره باز آموزی / کمیته جهت کاردانهای هماهنگ کننده مدارس و سرپرستان مراکز

  3-شرکت درستادهماهنگی و کمیته های تخصصی نوجوانان جوانان/ طرح سنجش/ کمیته شیر/ طرح استقرار..

  4-پیگیری انجام مناسبتها در ستاد و مدرسه (روزجهانی کودک/روز جوان/هفته سلامت/هفته اعتیاد ..)

  5-پیگیری اجرای برنامه هاوطرحها (طرح شیرمدارس/آمبلیوپی/شناسنامه سلامت/ HSE /پیشگیری ازسوء مصرف مواددرمدارس/پزشک خانواده/...

  6-شرکت در کارگاهها، همایشها و ...

  7- تدوین وپیگیری چاپ وتوزیع رسانه های آموزشی
8-شرکت در همایشها ی درون و برون سازمانی
9-جمع بندی آماروتهیه شاخص
وارسال به استان
10-نظارت بر مراکز ومدارس دربرنامه های مختلف وارسال پسخوراند به مراکز
11-
تهیه لیست حق الزحمه درمعاینات دانش آموزان
12-هماهنگی جهت اجرای مسابقات دانش آموزی ومناسبتها باریاست مرکز و آموزش و پرورش
13-
هماهنگی بابسیج جامعه پزشکی وبهداشت مدارس شهرستانها جهت انجام معاینات دانش آموزان مناطق محروم طی هفته بسیج ودهه فجر(2باردرسال)
14-برگزاری هفته سلامت وزنگ سلامت درمدارس شهرستان
15-برگزاری جلسات آشنایی باسیستم جهت نیروهای جدیدالورود
16-همکاری تنگاتنگ باسازمان آموزش وپرورش درخصوص اجرای طرح سنجش نوآموزان( ارسال
CD ، پوستر و پمفلت های اموزشی به پایگاههای سنج ،برگزاری جلسه اموزشی جهت مراقبین بهداشت پایگاههای سنجش،پایش ونظارت درطول طرح 2بارازهرشهرستان...)

 

  17- پیشگیری از آنفلوانزا

  - هماهنگی و پیگیری جهت تجهیز نمودن کلیه مدارس به لوله کشی صابون مایع و ....

  - _پیگیری آموزش کلیه پرسنل مدارس در خصوص آنفلوانزای

  - _پایش و نظارت قوی از چگونگی اجرای برنامه آنفلوانزا در مدارس

  

  18-هماهنگی درخصوص اجرای برنامه واکسیناسیون توام دانش آموزان اول متوسطه

  19-تشکیل جلسات شهرستانی در خصوص برنامه های واکسیناسیون توام وپدیکلوز،معاینات...

  20-شرکت در جلسات جلب حمایت همه جانبه برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد(14جلسه)

  21- روزجهانی سل :

  تشکیل جلسه ( آموزش و پرورش و مرکز بهداشت)

  22-برگزاری مناسبتهای زنگ سلامت،روزجهانی کودک،روزجوان،هوای پاک...

  23-پایش و نظارت ازمراکز و خانه های بهداشت

  48-اجرای برنامه های محوله از سوی مدیریت

  49-انجام سایرامورمحوله

  سایر فعالیتها وبرنامه های دردست اقدام :

  -همکاری دراجرای طرح فلورایدتراپی دانش اموزان مقطع ابتدایی

  -پیگیری اجرای طرح مدارس مروج سلامت

  مشکلات برنامه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس

  1. نبود اطلاعات پایه کافی از شاخص های کلیدی سلامت در بخش سلامت مدارس

  2-پایین بودن درصد معاینات غربالگری دانش آموزان ( ارزیابی مقدماتی – پزشکی ) درمناطق شهری

  3-نبود نیروی کاردان ویژه بهداشت مدارس درمحیط

  4-نداشتن ردیف اعتباری جهت ارائه خدمات حمایتی دانش آموزان

  5-بالا بودن درصد آلودگی پدیکلوز سر در دانش اموزان

  6-عدم وجود بیمه دانش آموزی

  7-ضعف در ارجاع دانش آموزان دارای اختلال

  8. ضعف در پیگیری نتیجه ارجاع به سطوح 2و3 دانش آموزان

  9. پایین بودن درصد انجام معاینات پدیکلوز سر در دانش اموزان

  10. دراولویت قرارندادن برنامه های بهداشت مدارس دربرخی ازمراکزبهداشتی درمانی

  11. کمبود تعداد مراقبین بهداشت در مدارس شهری

  12. ثابت نبودن مراقبین بهداشت در مدارس شهری

  13. ناکافی بودن میزان آموزشهای گروههای هدف در مدارس نسبت به حدود انتظار

  14. کمبود نیروی ستادی با توجه به تعدد برنامه ها ، جمعیت دانش آموزی

  15. کمبود پزشک و ارزیاب هم جنس جهت انجام معاینات دانش آموزی (راهنمایی – متوسطه)

  16. عدم تناسب نیروی متخصص به کار گرفته شده در تیم سلامت با برنامه های بهداشت مدارس

  17. .تغییر مکرر شناسنامه سلامت وفرمهای آماری مرتبط

  18 -متناسب نبودن درصد اختلالات کشف شده با حد انتظار

  19-کیفی نبودن اجرای طرح شما در مدارس


دفعات مشاهده: 5469 بار   |   دفعات چاپ: 1400 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 83 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه بهداشت و درمان بندرگز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb