کارگاه ها : کارگاه ها

 برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال97)
کارگاه آموزش به مددجو وخانواده ترم ششم گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی26/2/97
کارگاه اعتبار بخشی ترم هفتم گروه آموزشی پرستاری اصول و فنون و مدیریت 4/2/97
کارگاه جایگاه پرستار در برنامه ی پزشک خانواده ترم هفتم گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان 25/2/97
کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی ترم هفتم گروه آموزشی پرستاری کودک و خانواده 27/1/97
کارگاه نقش پرستاران در پدافند غیر عامل ترم هشتم گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی 7/3/97
کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده ترم ششم گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان 19/2/97
 قوانین و مقررات حرفه ای عرصه پرستاری ترم 8 پرستاری 29/6/97
 کارگاه شیر مادر ترم 4 پرستاری 25/9/97
کارگاه شیر مادر ترم 8 پرستاری 8/9/97
کارگاه احیاء نوزاد ترم 4 پرستاری 18/9/97
کارگاه احیاء نوزاد ماه ترم 8 پرستاری 19/7/97
کارگاه مخاطرات شغلی ترم 7 پرستاری 13/9/97
کارگاه اخلاق حرفه ای در پرستاری ترم 5 پرستاری 22/8/97
کارگاه اعتبار بخشی ترم 7 پرستاری 27/9/97
کارگاه گزارش نویسی مرکز صیاد شیرازی جهت کلیه پرسنل صیاد شیرازی 14/9/97
کارگاه ارتقاء فرایند دارو دهی مرکز طالقانی جهت کلیه پرسنل طالقانی 28/10/97
کارگاه راهکار های خطاهای دارویی مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل 14/6/97
کارگاه هموویژلانس مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل 23/8/97
کارگاه احیاء نوزاد جهت کلیه پرسنل بخش icu صیاد 13/7/97
کارگاه زخم بستر مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل 19/10/97
کارگاه شیر مادر کلیه پرسنل طالقانی 28/10/97
کارگاه نید کپ مشترک با دفتر پرستاری معاونت درمان جهت کلیه پرسنل 27/10/97
مهارت های ارتباطی با بیماران (4ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی 6/9/97
تشخیص پرستاری (4ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی 13/9/97
گزارش نویسی در پرستاری (4ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی 27/9/97
کارگاه نوزاد سالم  (4‌ ساعت) بیمارستان امیر المونین کردکوی 27/9/97
کارگاه پروسیجرهای بالینی مرکز طالقانی جهت دانشجویان پزشکی 21/10/97
کارگاه پروسیجرهای بالینی مرکز طالقانی جهت دانشجویان پزشکی آذر ماه
کارگاه طرح درس دانشکده دندان پزشکی 24/8/97
کارگاه آنالیز آزمون ها EDC دانشگاه طبق تقویم EDC 
کارگاه پروپزال نویسی کمیته تحقیقات دانشجویی 18/9/97

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 96)
کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده ترم اول گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان12/4/97
کارگاه کنترل عفونت در بیماران وبیمارستان ترم دوم گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی 20/1/97
کارگاه ایمنی مددجو ترم سوم گروه آموزشی پرستاری اصول و فنون و مدیریت 10/2/97
کارگاه مهارتهای زندگی ترم چهارم گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه و روان 19/12/96
کارگاه اخلاق حرفه ای ترم پنجم گروه آموزشی پرستاری کودک و خانواده 16/12/96
کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم 3 مامایی 11/9/96 و18/9/96 
 کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم 6 مامایی  9/2/96
احیاء نوزاد ترم 7 مامایی 8/11/96
احیاء بزرگسال وخانم باردار ترم 7 مامایی 7/11/96
کارگاه توجیهی ورود به فینال ترم 7 مامایی 8/10/96
 اورژانس های مامایی1  (ارزیابی سلامت جنین) ترم 7 مامایی 9/11/96
اورژانسهای مامایی2 (دیستوشی شانه) ترم7 مامایی  مورخ 9/11/96
اورژانسهای مامایی  3 (خونریزی ها) ترم 7مامایی 22/1/96
اورژانسهای مامایی  4 (پره اکلامپسی) ترم 7 مامایی 21/1/96
اورژانسهای مامایی  4 (پره اکلامپسی) سه شنبه و چهارشنبه 8 و 9 /3/97
کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم 3  مورخ11/9/96 و 18/9/96
کارگاه زایمان فیزیولوژیک ترم 6 مورخ 9/2/96
احیاء نوزاد ترم 7 یکشنبه صبح و عصر8/11/96
احیاء بزرگسال وخانم باردار ترم هفتم 7/11/96
احیاء بزرگسال وخانم باردار ترم هفتم 7/11/96
کارگاه توجیهی ورود به فینال ترم هفتم 8/10/96

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 95)
- کارگاه اخلاق حرفه ای گروه پرستاری کودک و خانواده مورخ 31/6/95
- کارگاه مروری بر برخی از پروسیجر های رایج پرستاری به همرام کارعملی گروه پرستاری کودک و خانواده 14/7/95
- کارگاه احیای نوزادان مورخ2/8/95
- کارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو گروه پرستاری جامعه و روان 26/7/95 کارگاه احیای کودکان 3/9/95
- کارگاه ایمنی مددجو گروه پرستاری اصول و فنون و مدیریت 30/9/95کارگاه مهارت های زندگی گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان 4/10/95
- کارگاه اخلاق حرفه ای  گروه پرستاری کودک و خانواده 95/9/24
- کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان گروه داخلی جراحی 15/9/95
- کارگاه CPR (احیای قلبی ریوی) 12/11/95
- کارگاه پروسیجرهای شایع در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 5 و 6/12/95
- کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی  فراگیران : دانشجویان ترم هفتم  مامایی  زمان : 12/10/95
  - زایمان فیزیولوژیک ترم 7 و 8 و 4 مامایی مورخ 9و10و11/12/95
 - کارگاه احیاء بزرگسال  شنبه  هفته هفدهم ترم 7
- کارگاه احیاء نوزاد هفته هفدهم یکشنبه و دوشنبه
- کارگاه شیر مادر هفته سیزدهم   ترم ششم 
 کارگاه زایمان فیزیولوژیک  هفته اول ترم 4
-  کارگاه آموزشی آشنایی با روش های جستجوی  علمی و پایگاه های  اطلاعاتی علوم پزشکی در دو بازه زمانی 17/8/95 و 26/8/95 برای دانشجویان ارشد و دکتری
- کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مورخ 10/5/96
 - کارگاه پروسیجر های ضروری برای دانشجویان پزشکی مورخ 20/10/95   ارائه دهنده خانم دکتر سبزی
- کارگاه تازه های پرستاری نوزادان 25/6/96 ارائه دهندگان: خانم مریم مظفری نیا و خانم دکتر خدیجه یزدی
- کارگاه گزارش نویسی بیمارستان پیامبر اعظم علی آباد خرداد 95
- کارگاه پروسیجر های دانشجویان پزشکی در مر کز طالقانی 20 اردیبهشت  24/10/94     و20/2/95

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال94)
     - کارگاه تفسیر CT شکم و لگن برای دانشجویان ارشد پرستاری مورخ28/7/ 94
    - برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای قوانین و مقررات 1/7/94
     - برگزاری کارگاه آموزشی شیر مادر 22/7/94
     - برگزاری کارگاه آموزشی پروسیجرهای رایج در بخش های درمانی آذر 94
- برگزاری کارگاه آموزشی احیاء کودکان و نوزادان 13/8/94
- برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی 14/10/94
-کلاس تفسیر بالینی ABG  برای دانشجویان ارشد پرستاری مورخ 26/8/94
- برگزاری کارگاه مشاوره گروهی جهت دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی مورخ 30/10/94 و 1/11/94
- اجرای کارگاه های احیا نوزاد مورخ 14/10/94 و 15/10/94
- احیاء بزرگسالان16/10/94
- زایمان فیزیولوژیک 12/10/94 و 13/10/94 
- کارگاه اخلاق حرفه ای برای پرستاران مرکز آموزشی 5 آذر مورخ 21/11/94
     - برگزاری کارگاه بازآموزی گزارش نویسی در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان طالقانی
- کارگاه مهارت های مراقبت ویژه برای پرسنل پرستاری مراکز درمانی سطح استان توسط اساتید پرستاری
- کارگاه قوانین و مقررات قبل از ورود به عرصه گروه داخلی و جراحی 8/11/94
- کارگاه پروسیجرضروری برای دانشجویان پزشکی در بیمارستان طالقانی 20/2/95 و20/5/95
- کارگاه آموزشی پروسیجرها برای دانشجویان ترم 6 پرستاری در مورخه های 17/11/94 ،28/1/95  ،15/12/94  و25/2/95
- کارگاه شیر مادر پرستاری 19/12/94
پروسیجر های رایج کودکان 5/12/94
کارگاه ایمنی بیمار 29/9/94
کا گاه مفاهیم عفونت های بیمارستانی و انواع آن و اقدامات پیشگیری کننده موثر در بالین 2/10/94
- کارگاه شیر مادر 6/12/94
- قوانین و مقررات مامایی 28/11/94
-احیاء نوزاد 15/10/94 و 16/10/94
- زایمان فیزیولوژیک 26/11/94 و 27/11/94 و 28/11/94
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر 6/12/94
- زایمان فیزیولوژیک 12/10/94  و 13/10/94

کارگاههای آموزشی جهت پرسنل بهداشتی و درمانی توسط اساتید دانشکده پرستاری و مامایی
-کارگاه مقدماتی مشاوره جنسی( 18-19/10/92)
-کارگاه مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT( 9-10/11/92)
-کارگاه مشاوره تربیت جنسی کودک و نوجوان( 16/11/92)
-کارگاه  آموزشی زایمان فیزیولوژیک( 14-15/11/92)
-کارگاه  آموزشی زایمان فیزیولوزیک( 4-5 /10/92)
کارگاه آموزشی دیستوشی شانه (1/12/92)
برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 93)
-کارگاه  توجیهی دانشجویان جدیدالورود  تاریخ   31 /6 /93
-کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و ورود به عرصه  ترم 8 پرستاری  -  چهارشنبه 26/6/93 برگزار شد.
-کارگاه آموزشی "مروری بر اجرای پروسیجرهای رایج در بالین" ترم 8 پرستاری- 5/9/93
-کارگاه آموزشی شیر مادر ترم 8 پرستاری  چهار شنبه 7 /8/ 93
-کارگاه احیای کودک و نوزادان برای دانشجویان ترم 8 پرستاری
- کارگاه اپی زیاتومی ترم 5 مامایی  (هفته نهم و دهم ترم  ) چهارشنبه و پنجشنبه
- کارگاه آموزشی احیاء بزرگسال ترم مامایی  7 ( شنبه  13 دی  ماه93  )  
- کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک ترم 7  مامایی  (یکشنبه و دوشنبه 14 و 15 دی
-کارگاه آموزشی احیاء نوزاد و کودک ترم 7 مامایی(سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 دی 93)
-کارگاه هم اندیشی اخلاق حرفه ای در تاریخ 17/10/93
-کارگاه آموزشی مبتنی بر تیم در تاریخ 24/10/93
-کارگاه توجیهی تکمیل توجیهی جدول دو بعدی آزمونها در تاریخ26/9/93

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 92)
-کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و ورورد به عرصه و قوانین و مقررات (19/11/92)
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود( 8/7/92)
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود( 14/11/92)
- کارگاه آموزشی  احیا نوزاد و کودک ترم 8 ( 13/9/92)
- کارگاه آموزشی  احیا بزرگسال ترم 8 ( 14/10/92)
- کارگاه  آموزشی مروری بر اجرای پروسیجرهای رایج در بالین ترم 8 (29/8/92)
-کارگاه آموزشی شیر مادر ترم  5 (1/8/92)
- کارگاه آموزشی  احیا نوزاد و کودک ترم 7 ( 22-23/10/92)
- کارگاه آموزشی  احیا بزرگسال ترم 7 ( 15/10/92)
- کارگاه  آموزشی زایمان فیزیولوزیک ترم 7 (18-17-16/10/92)
-کارگاه آموزشی دیستوشی شانه ترم 7 (7/12/92)
-کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران ترم 7(26/9/92)

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 90)
- کارگاه توجیهی دانشجویان  ورودی 90 برای دانشجویان جدید الورود پرستاری و مامایی28/6/90 
- زایمان فیزیولوژیک جهت پرسنل درمان به درخواست معاونت درمان برای پرسنل درمان8 و 9 /5/90  
- کارگاه زایمان فیزیولوؤیک رزیدنتها ی زنان ورودی مهر 90 به درخواست معاونت درمان برای رزیدنتهای زنان   7/6/90
- مروری بر اجرای پروسیجرهای رایج در بالین برای دانشجویان  پرستاری 10/8/90
- احیاء نوزاد و کودک  برای دانشجویان ترم 8  پرستاری25 /8/90
- ترویج تغذیه با شیر مادر برای دانشجویان ترم 4  پرستاری و ترم 5 مامایی 2/9/90
- احیاء بزرگسالان برای دانشجویان ترم  7  پرستاری 7/10/90
- احیاء بزرگسالان برای دانشجویان ترم  7  پرستاری 10/10/90
- احیاء نوزاد برای دانشجویان ترم 7 مامایی 11 و 12 /10/90
- زایمان ایمن برای دانشجویان ترم 7 مامایی 17/10/90

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 88)
- کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری      9/3/88و10/3/88
- کارگاه توجیهی ورود به عرصه دانشجویان مامایی   21/6/88
- کارگاه توجیهی(مقررات آموزشی) دانشجویان جدیدالورود 5/7/88
-کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان ( زایمان ایمن ) برای پرسنل معاونت درمان 11/9 لغایت12/9/88
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان مامایی    19/9/88
-کارگاه آموزشی مهارتهای بخیه زدن برای دانشجویان پرستاری 23/9/88
-  کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری 28/9/88 و29/9/88
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان پرستاری    2/10/88
- کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری 12و13/10/88
- کارگاه احیاء نوزاد دانشجویان مامایی 13و14/10/88
-کارگاه CPR دانشجویان مامایی 15/10/88
- کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان (زایمان فیزیولوژیک )از 19تا 22/10/88
-کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 12/11/88

 برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی( سال 87)
- کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان ( زایمان ایمن ) برای دانشجویان مامایی   31/2 و 1/3/87
- کارگاه مایع درمانی بر اساس معادلات استاندارد برای پرسنل معاونت درمان  5/3/87
- کارگاه CPR برای دانشجویان پرستاری      20و21 /3/87
- کارگاه CPR برای پرسنل معاونت درمان   4 و 5/4/87
-  کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان ( زایمان ایمن ) برای پرسنل بیمارستان دزیانی
- کارگاه اسهال حاد و بیماریهای اسهالی برای پرسنل معاونت درمان  14/5/87
- کارگاه توجیهی ورود به عرصه دانشجویان مامایی   23/6/87
- کارگاه آموزشی و توجیهی کارآموزی بهداشت مدارس دانشجویان مامایی   6/7/87
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 13/7/87
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان مامایی    7/9/87
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر برای پرسنل معاونت درمان  2/10/87
- کارگاه CPR دانشجویان پرستاری نا پیوسته  9و10 /10/87
-  کارگاه CPR دانشجویان پرستاری     10و11 /10/87
- کارگاه احیاء نوزاد دانشجویان مامایی   15و14 /11/87
- کارگاه کارآموزی ورود به عرصه دانشجویان پرستاری   16/11/87
- کارگاه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 12/12/87
- کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر دانشجویان پرستاری    21/12/87
- کارگاه آمادگیهای قبل از زایمان (زایمان فیزیولوژیک ) 21/12/87

برگزاری کارگاهها برای دانشجویان پرستاری ، مامایی و پرسنل بهداشتی و درمانی سال (86)
- برگزاری کارگاه شیر مادر جهت دانشجویان ترم 6 مامایی - 22/1/86
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت دانشجویان ترم 8 مامایی – 1 الی 4/4/86
- برگزاری کارگاه CPR نوزاد جهت دانشجویان ترم 6 مامایی – 31/2 /86 و 1/3/86
- برگزاری کارگاه CPR نوزاد جهت دانشجویان ترم 8 مامایی – 26و27/2/86
- برگزاری کارگاه مهارت های زندگی جهت مربیان - 26و27/3/86
- برگزاری کارگاه CPR جهت دانشجویان پرستاری - 19و20/3/86
- برگزاری کارگاه شیر مادر جهت دانشجویان ترم 5 مامایی -8/8/86
- برگزاری کارگاه توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود- 21/7/86
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت پرسنل معاونت بهداشتی- 26 و 27 آبان
- برگزاری کارگاه CPR جهت دانشجویان پرستاری - 20و21/9/86
- برگزاری کارگاه CPR جهت دانشجویان مامایی - 15و16/10/86
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت پرسنل درمان- 24 و 25/9/86
- برگزاری کارگاه اورژانسهای مامایی برای پرسنل درمان- 16/10/86
- برگزاری کارگاه زایمان ایمن جهت پرسنل درمان- 1 و 2/11/86
 
 

دفعات مشاهده: 3277 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb