معرفی هیئت ممیزه : معرفی هیئت ممیزه

معرفی هیئت ممیزه

به منظور رسیدگی و اظها ر نظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب مربی، استادیار، دانشیار، استاد و معادل آنها در موسسات پژوهشی و همچنین ارتقاء اعضای هیئت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و رسیدگی به موارد دیگر مذکور در آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی براساس ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی که مطابق مقررات استخدام هیئت علمی نمی توانند گروهها و کمیته های رسیدگی برای انتخاب و انتصاب و ترفیع و ارتقاء و همچنین هیئت ممیزه را تشکیل دهند، هیئت ممیزه مرکزی که در این مقررات هیئت نامیده می شود تشکیل می گردد.

 

  قسمت اول _ نحوه ارتقاء: 

  ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها, موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی گروه پزشکی با توجه به میزان فعالیت آنها در زمینه های اعتقادی, آموزشی, پژوهشی, پژوهشی, تالیف و ترجمه, امور اجرائی آموزشی پژوهشی, خدمات فرهنگی, مشاوره ای تخصصی و خدمات بهداشتی درمانی بر اساس مفاد این آئین نامه و آئین نامه اجرائی ارتقاء اعضاء هیئت علمی امکان پذیر خواهد بود.

 

  ماده 1) فعالیتهای آموزشی

  فعالیت آموزشی اعضاء هیئت علمی به پیشنهاد دانشکده یا موسسه آموزش عالی مربوط و با تصویب هیئت ممیزه بترتیب زیر ارزیابی و برای آنان امتیاز تعیین می شود.

 
1-1–
کیفیت تدریس:

  کیفیت تدریس صفر تا 20 امتیاز می باشد . ارزیابی این فعالیت بطورمحرمانه توسط کمیته منتخب ارتقاء دانشکده یا موسسه علمی طبق این آئین نامه و با رعایت آئین نامه اجرائی , نحوه کار و نظر خواهی از همکاران , دانشجویان و نظایر آن انجام می شود و در آخر هــر تـرم تحصیلی امتیاز کسب شده در هر درس در پــرونــده عضـو هیئـت علمی مربوط ضبط می گردد.


برای اعضاء هیئت علمی پژوهشی حداکثر امتیاز کیفیت تدریس 5 می باشد.

  2-1- کمیت تدریس:

  کمیت تدریس حداکثر 6 امتیاز برای هر ترم می باشد. برای هر واحد درسی یا معادل آن با امتیاز یک دوم محاسبه می گردد.

  تبصره1:
اگر عضو هیئت علمی در یک ترم تحصیلی یک درس را در چند کلاس بطور مکرر تدریس نماید , امتیاز کسب شده برای اولین کلاس با ضریب 1 و برای کلاسهای تکراری با ضریب یک دوم منظور خواهد شد

  تبصره2:
تدریس هر درس که برای اولین بار توسط یک عضو هیئت علمی ارائه می شود با ضریب یک و نیم محاسبه می‌گردد.

  تبصره3:

  اگر چند مدرس یک درس مشترک را در یک کلاس تدریس نمایند تعداد امتیاز آن درس به تعداد مدرسین به میزان مشارکت در تدریس تقسیم می شود.

 
تبصره4:

  حداقل 50% امتیازات کسب شده در دروس بالینی از آموزش سرپائی در درمانگاهها و عرصه های آموزش جامعه نگر کسب شود در غیر اینصورت حداکثر 50% از امتیازات منظور خواهد شد

 
تبصره5:

  به دروسی که حق التدریس پرداخت می شود امتیازی معادل نصف امتیاز تدریس موظف تعلق می گیرد, ولی مجموع امتیازات کسب شده از دروس موظف و حق التدریسی در هر ترم تحصیلی مطابق بند 2-1 از 6 امتیاز بیشتر نخواهد شد و مشروط به اینکه دو سوم امتیاز از تدریس موظف کسب شود.

 
تبصره6:

  حداکثر امتیاز کمیت تدریس در هرترم تحصیلی برای اعضاء هیئت علمی پژوهشی که به امر تدریس نیز اشتغال دارند یک و نیم امتیاز می باشد.

 
3-1- راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه:

 
ایجاد ( طرح و راه اندازی) آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی و یا پژوهشی بخش بهداشتی , درمانی و یا بالینی جدید که در آن واحد موجود نبوده با دستورالعملهای لازم برای تدریس که از طرف شورای گروه تائید شده باشد در هر مورد دارای صفر تا5 امتیاز می باشد, حداکثر 10 امتیاز.

 
4-1- ایجاد ( طرح و راه اندازی) یک آزمایش با اهمیت و جالب یا درس کارگاهی با دستورالعمل لازم که در آن واحد موجود نبوده و از طرف شورای گروه تائید شده باشد تا یک چهارم امتیاز دارد مشروط بر اینکه از بند 3-1 امتیازی کسب نکرده باشد.

 
تبصره: 

  اگرچند نفر همکار در موضوع بندهای 3-1 و 4-1 فعالیت کرده باشند امتیاز مربوطه به تعدادنفرات و به میزان مشارکت تقسیم می شود.

 
5-1- راهنمائی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد برحسب نوع و کیفیت کاردارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:

  1-5-1 هرپایان نامه دکترای عمومی گروه پزشکی تا 5/1 امتیاز وهرپایان نامه دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس ) تا 2 امتیار وهرپایان نامه دوره های تخصصی و فوق تخصصی تا 3 امتیاز و هر پایان نامه دکترا ( PhD ) تا 8 امتیاز .

 
تبصره1:

  حداکثر سقف امتیازات پایان نامه ها مجموعاً 20 امتیاز می باشد.

 
تبصره2:

  در صورتی که راهنمائی پایان نامه موضوع بند 5-1 تحت راهنمائی چند عضو هیئت علمی انجام شده باشد امتیاز مربوط به نسبت میزان مشارکت که توسط آنان اعلام خواهد شد تعیین می گردد.

 
تبصره3:

  به استاد راهنما (یا راهنماها ) امتیاز کامل و به استاد مشاور یا مشاوران پایان نامه های مذکور در بند 5-1 معادل یک دوم امتیار استاد راهنما به نسبت مساوی تعلق می گیرد.

  ماده 2) فعالیت های پژوهشی:

  فعالیت پژوهشی اعضاء هیئت علمی با توجه به نتایجی که از آن، خاصه در رابطه با رفع مشکلات و مسائل مورد ابتلای کشور بدست می آید اعم از اینکه بصورت اختراع و یا اکتشاف ثبت شده، چاپ کتاب، مقاله و یا گزارشهای علمی و فنی و ابتکار آثار هنری باشد با پیشنهاد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی مربوط و با تصویب هیئت ممیزه دانشگاهها یا هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به ترتیبی که در این ماده ارائه می گردد ارزیابی خواهد شد.

 
تبصره1 :

  چـنانچه فـعالیتی از یـکی از بنـدهای مـاده 2 امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بندهای همین ماده و یا ماده یک کسب امتیاز نماید (فقط چنانچه مقاله ای از یک پایان نامه حاصل شود، به پایان نامه نصف امتیاز معمول آن پایان نامه در ماده یک علاوه بر امتیاز کامل مقاله که در ماده دو داده می شود، تعلق گیرد)

 
تبصره 2:
برای مقالات تحقیقی یا تحلیلی یک نفره دو سوم امتیاز کامل محاسبه شود
.


  جدول شماره 1- نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترک
امتیازات ماده 2 بشرح زیر است:

  1-2- هر اختراع و یا هر اکتشاف ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع تا 8 امتیاز .

 
تبصره:

  اگر اختراع و یا اکتشاف مذکور در سطح بین المللی نیز ثبت شود پس از بررسی و تایید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع تا 2 امتیاز دیگر به آن اضافه می گردد.

  2-2- هر فعالیتی که برای اولین بار در ایران انجام گرفته باشد و در جهت خودکفائی کشور کمک موثر نماید تا 4 امتیاز . تشخیص انجام فعالیت برای اولین بار در ایران پس از اظهار نظر دانشگاه و بررسی و تایید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع، بعهده هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی می باشد.

  بخشی از اینگونه فعالیت ها عبارتند از:

  1-2-2- انجام هر فعالیت عمده پزشکی.

  2-2-2- مدل سازی وسائل پزشکی و آزمایشگاهی و ارائه طرح اجرائی جهت ساخت هر قطعه که منجر به ساخت آن شود.

  3-2-2- تهیه موادبرای آزمایشات پزشکی .

  4-2-2- بکارگیری سیستم ها و روشها و خدمات جدید در جهت حل معضلات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی کشور.

  5-2-2- اجرای طرحهای مداخله ای که منجر به کشف و معرفی گونه های گیاهی , معدنی , جانوری و میکرواروگانیزمهای جدید و منابع آن پس از تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع.

  3-2- هر مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و یا خارجی با توجه به اعتبار علمی مجله و مقاله مربوط دارای امتیازاتی به شرح زیر میباشد.

  1-3-2- مقاله تحقیقی و یا تحلیلی اصیل تا 5 امتیاز.

  2-3-2- گزارش موارد نادر و جالب (Case Report) همراه با منابع و مواخذ معتبر علمی تا 2 امتیاز.

 
تبصره 1:

  ب یکی از شروط لازم برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری حداقل کسب 5 امتیاز واز مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی کسب حداقل 10 امتیاز از مجموع بندهای 1-3-2 و2-3-2 برای اعضا هیات علمی آموزشی می باشد، حداقل امتیاز لازم از مجموع این بندها برای اعضاء هیات علمی پژوهشی 12 امتیاز برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری و 20 امتیاز برای ارتقاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی می باشد.

  (بندهای شرطی)

 
تبصره 2:

  برای ارتقاء از مراتب استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی کسب حداقل 40% از 5 و10 امتیاز حداقل مقالات پژوهشی (بندهای شرطی)، از مقالات چاپ شده به زبان خارجی در یکی از مجلات معتبر داخلی و یا خارجی الزامی می باشد. اعضاء هیات علمی پژوهشی حداقل 40% از 12 و 20 امتیاز حداقل مقالات پژوهشی (بند های شرطی) را باید از مقالات چاپ شده به زبان خارجی کسب نمایند.

 
تبصره 3:

  سهم گزارش موارد نادر و جالب (بند 2-3-2) برای احتساب در بندهای شرطی، برای احراز مرتبه استادیاری به دانشیاری حداکثر تا 1 امتیاز و از مرتبه دانشیاری به استادی حداکثر تا 2 امتیاز می باشد و این سهم برای اعضای هیات علمی پژوهشی تا 2 امتیاز از استادیاری به دانشیاری و 4 امتیاز از دانشیاری به استادی می باشد.

 
تبصره 4:

  سهم گزارش موارد نادر و جالب بند (2-3-2) در سقف های حداقل 15 و 20 امتیاز به ترتیب برای احراز مرتبه استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی، حداکثر 4 امتیاز می باشد و مازاد امتیاز به سرجمع ماده 2 بعد از کسب حداقل امتیاز ارتقا اضافه و منظور خواهد شد. این سهم برای اعضای هیات علمی پژوهشی حداکثر 10 امتیاز می باشد.

 
تبصره 5:

  در اختصاص امتیاز گزارش موارد نادر و جالب، امتیاز کامل به مقالات مندرج در مجلات معتبر داده شود. و به موارد مندرج در سایر مجلات کسری از امتیاز کامل داده شود. بطور مثال حداکثر امتیاز گزارش موارد نادر و جالب چاپ شده در یک مجله فارسی معتبر علمی تحقیقی چهارپنجم امتیاز کامل خواهد بود.

 
3-3-2- انتشـار کامـل مقـاله اصیـل و بـدیع به شرط چاپ شدن در کتاب یا کتابچه مجموع مقالات کنفرانسهای معتبر بین المللی و داخلی که پس از بررسی انتخاب می شود تا 5/1 امتیاز و انتشار خلاصه مقاله تا 1 امتیاز.

 
تبصره:

  ارائه گواهی وتائیدیه شرکت در کنگره وسخنرانی توسط مرجع برگزار کننده همراه با متن تایپ شده نیز مورد قبول می باشد، ولی حداکثر تا 5/0 امتیاز می گیرد.

 
4-3-2- مقاله مروری مبتنی بر تالیف،گردآوری با هدف در یک زمینه علمی در صورت ارائه منابع و مواخذ علمی معتبر برای یک مقاله تا 5/1 امتیاز و حداکثر 3 امتیاز.

 
تبصره 1 :

  از مجموع بندهای 3-3-2 و 4-3-2 حداکثر 4 امتیاز برای ارتقاءبدون احتساب درحداقل 5 بندهای شرطی ارتقاء محسوب خواهد شد. (در گروه های پژوهشی جزء حداقل امتیاز 12 و 20 محسوب نخواهد شد). مازاد آن می تواند به سر جمع ماده 2 بعد از کسب امتیاز ارتقاء اضافه و منظور شود. بدیهی است که مجموع امتیاز ماده 2 تا سقف حداکثر آن در سرجمع نهایی منظور خواهد شد.

 
تبصره 2:

  مقالاتی که در ارتباط با استخراج از رساله های شخص متقاضی در مقاطع کارشناسی ارشد , دکترای عمومی و تخصصی و فوق تخصصی و یا (Ph.D) در گروه پزشکی منتشر گردد, با توجه به محتوی مشمول یکی از بندهای فوق بدون احتساب امتیاز در حداقل بندهای شرطی می باشد.

 
تبصره 3 :

  احتساب امتیازات کسب شده در ماده 2 قبل از اخذ درجه دکترای تخصصی و یا ( Ph.D ) و قبل از احراز مرتبه استادیاری به موجب بند 3-2 بلامانع است ولی جزو حداقل بندهای شرطی محسوب نخواهد شد.

 
تبصره 4 :

  اعتبار علمی مجلات داخلی باید هر دو سال یک بار به تایید کمیسیون تعیین تایید اعتبار مجلات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

 
تبصره 5:

  اعتبار علمی مجلات خارجی باید به تائید کمیته های تخصصی هیئت های ممیزه دانشگاهها و یا هیئت ممیزه مرکزی برسد.

 
تبصره 6:

  اگر چند مقاله یا اثر دارای محتوای یکسان ولی فرم متفاوت باشد فقط به یکی از آنها امتیاز تعلق می گیرد و در صورت احتیاج به تشخیص نهائی محتوای یکسان می تواند از متخصصین آن رشته نظرخواهی کرد .

 
تبصره 7 :

  با توجه به تعیین اعتبار مجلات داخلی از سال 1373، به مقالات مندرج در مجلات داخلی قبل از این تاریخ مطابق روال سنوات قبل و با تشخیص هیات های ممیزه دانشگاهها و یا هیات ممیزه مرکزی عمل خواهد شد.

 
تبصره 8 :

  چاپ مقاله در مجلات علمی تحقیقی تایید شده فارسی زبان (حداکثر تا 4 امتیاز) :

  امتیاز مکتسبه تماما در حداقل بندهای شرطی از ماده 2 منظور می شود.

 
تبصره 9 :

  چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی تایید شده فارسی زبان (حداکثر تا 2 امتیاز) :

  فقط 50% از امتیاز مکتسبه در حداقل بندهای شرطی از ماده 2 منظور می شود.

 
تبصره 10 :

  چاپ مقاله در مجلات تایید نشده فارسی زبان (حداکثر تا 1 امتیاز) :

  فقط 50% از امتیاز مکتسبه در ماده 2 قابل محاسبه می باشد و امتیاز مکتسبه از این گونه مقالات در حداقل بندهای شرطی ماده 2 منظور نمی گردد.

 
تبصره 11 :

  با توجه به نوبت چاپ طولانی مقالات پذیرفته شده در بعضی از مجلات داخلی و به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق نویسندگان، ملاک ارزیابی یک مقاله در زمان ارزیابی موارد مندرج در تبصره های 3-2، وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش مقاله خواهد بود.

 
تبصره 12 :

  با توجه به اینکه اعتبار مجلات جدید براساس مقالات معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده می شود و به منظور تشویق نویسندگان برای ارائه مقالات به این مجلات، به مقالات مندرج در سه شماره آخر قبل از تایید، امتیازی معادل امتیاز مجله تایید شده داده خواهد شد.

 
تبصره 13 :

  حداکثر به ارائه دو مقاله قبل از چاپ آن امتیاز کامل داده خواهد شد ولی امتیاز آن جز امتیاز حداقل بندهای شرطی محسوب نخواهد شد.

 
5-3-2- ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده تا یک چهارم امتیاز، حداکثر یک امتیاز

 
4-2- تالیف کتاب چاپ شده که از طریق شورای انتشارات دانشگاه مربوطه تایید و حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده یا نویسندگان باشد برحسب نوع و موضوع که متناسب با برنامه آموزشی .و رشته تخصصی مربوطه بوده باشد و کیفیت نگارش و کمیت نگارش در چاپ اول تا 20 امتیاز.

 
تبصره 1 :

  حداکثر امتیاز از تالیف کتاب 40 امتیاز می باشد.

 
تبصره 2 :

  تحریر و تجدید چاپ کتاب، در صورتیکه توام با تجدید نظر و افزودن مطالب و نکات مهم جدید باشد تا 2 امتیاز.

 
5-2- کتابی که از متن خارجی به زبان فارسی برگردانده شده و از طریق شورای انتظارات دانشگاه مربوطه تایید و چاپ شده باشد با در نظر گرفتن نوع، ارتباط موضوع که متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه بوده باشد، کیفیت و کمیت ترجمه تا 10 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز.

 
تبصره 1 :

  ترجمه یا تالیفی که از طریق و تایید شورای انتشارات دانشگه مربوطه به چاپ نرسیده باشد جهت تایید و اظهارنظر می‌بایستی به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع گردد. در دانشگاههایی که فاقد شورای انتظارات می باشند این مهم را شورای پژوهشی دانشگاه بر عهده خواهد داشت.

 
تبصره 2 :

  شورای انتظارات دانشگاههای علوم پزشکی که قانوناً واجد شرایط دارا بودن هیات ممیزه هستند مورد قبول می باشند.

 
تبصره 3 :

  به کتابهایی که توسط شورای انتشارات دانشگاه یا موسسه انتشاراتی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و یا مرکز نشر دانشگاهی تایید شده ولی مراحل چاپ آن، به پایان نرسیده باشد، به شرط ارائه پیش نویس تایید شده آن و ارائه اصل متن قرارداد چاپا آن، تا حداکثر 50 امتیاز تعلق می گیرد. باقیمانده امتیاز داده نشده به کتاب در ارتقاء بعدی قابل استفاده خواهد بود.

 
6-2- همکاری اعضاء هیات علمی پژوهشی در انجام طرحهای پژوهشی با توجه به برنامه زمان بندی شده مصوب گروه پژوهشی مربوط و گزارشهای ماهانه و سالانه متناسب با پیشرفت کار تا 5 امتیاز، حداکثر تا 20 امتیاز

  7-2- چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده 2 امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز نماید.

ماده 3)

  همکاری فعال در انجام امور اجرائی آموزشی پژوهشی و خدمات مشاوره أی تخصصی در وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی , دانشگاهها و موسسات و نهادهای ذیربط دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارای امتیازاتی بشرح زیر است :

 
1-3- وزیر و معاونین عضو هیئت علمی حداکثر تا 15 امتیاز برای هرسال.

  2-3- سرپرست یا ریاست دانشگاه یا موسسات آموزش عالی حداکثر 15 امتیاز برای هرسال کامل.

  3-3- معاونت دانشگاه یا موسسات آموزش عالی حداکثر تا 10 امتیاز برای هر سال کامل.

  4-3- سرپرست یا ریاست دانشکده یا مجتمع بیمارستانی و یا ریاست واحدهای پژوهشی مستقل حداکثر تا 8 امتیاز برای هر سال کامل.

  5-3- سرپرست یا ریاست بیمارستان و یا معاونت دانشکده و یا ریاست مراکز پژوهشی , روسای مراکز بهداشت حداکثر تا 6 امتیاز برای هر سال کامل.

  6-3- سمت هایی که طبق مقررات متصدیان آنها باید عضو هیئت علمی باشند نظیر مدیران گروههای آموزشی , معاونین بیمارستانها و مسئول آموزشی بیمارستان و اساتید راهنمای دانشجویان و روسای بخشها و آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی , معاونین گروهها و پست های ستاره دار در مجموعه پست سازمانی مصوب حداکثر 4 امتیاز برای هر سال کامل.

 
تبصره 1:

  در یک زمان معین عضو هیئت علمی می تواند فقط از یکی از امتیازهای بندهای 1-3 تا 6-3 استفاده کند.

 
تبصره2:

  در مورد سمت هاییکه ذکر نشده یا سمت های جدید چنانچه فعالیت در زمینه مشاغل آموزشی و پژوهشی باشد هیئت ممیزه مرکزی با رعایت این آئین نامه و تا حداکثر 10 امتیاز برای هر سال کامل هم طرازی خواهد نمود.

 
تبصره 3 :

  در اختصاص امتیازات فوق تعداد دانشکده های یک دانشگاه، تعداد عضو هیات علمی، تعداد دانشجو، تعداد تخت بیمارستانی و موارد مشابه می تواند برای در نظر گرفتن حداکثر امتیاز مورد استناد قرار گیرد.

 
7-3- فعالیت موثر در کمیته ها،شوراهای رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق ) و دبیرخانه شوراهای آموزشی تخصصی گروه پزشکی بازاء هر 50 ساعت حداکثر تا 1 امتیاز و در مجموع حداکثر 6 امتیاز برای هر سال.

 
تبصره 1:
در مورد افرادی که با شورایعالی انقلاب فرهنگی ( ستاد انقلاب فرهنگی سابق ) همکاری موثر و تعیین کننده داشته اند امتیاز به حداکثر 8 و در مورد اعضاء شورایعالی برنامه ریزی و شورایعالی انقلاب فرهنگی و مسئولین گروههای شورایعالی برنامه ریزی به حداکثر 10 افزایش می یابد.

  8-3- فعالیت موثر در انجام پروژه های کاربردی مربوط به جنگ تحمیلی بازاء هر 50 ساعت کار مفید حداکثر 1 امتیاز و در مجموع حداکثر 10 امتیاز برای هر سال مشروط بر آنکه از بند دیگری کسب امتیاز نکرده باشد ( امتیاز مربوط به این بند پس از تائید هیات ممیزه مرکزی قابل محاسبه خواهد بود).

  9-3- خدماتی که با کسب موافقت قبلی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و یا موسسه پژوهشی محل خدمت انجام گیرد بازاء هر 100 ساعت حداکثر تا 1 امتیاز و حداکثر 6 امتیاز برای هر سال کامل, این امتیاز برای قائم مقام و مشاورین وزیر حداکثر 10 امتیاز و برای قائم مقام و مشاورین معاونین وزیر و روسای دانشگاهها حداکثر 7 امتیاز برای هر سال کامل می باشد.

  اینگونه خدمات عبارتند از:

  1-9-3- خدمات پزشکی ،فنی ، هنری ،علمی و یا پژوهشی در رابطه با نیاز مملکت و همکاری در داوری پایان‌نامه‌ها،مقالات، عضویت در شوراها و کمیته های دانشگاه، دانشکده، بیمارستان و گروههای آموزشی.

  تبصره:
خدمات بهداشتی , درمانی و آموزشی و پژوهشی موظف در بخشهای بالینی و موسسات وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی مشمول امتیازات بند 9-3 نمی گردد.

  2-9-3- سرپرستی درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی و حضور و مشارکت فعال در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر

  3-9-3- همکاری مؤثر با وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

  4-9-3- همکاری موثر با شورایعالی انقلاب فرهنگی ( ستاد انقلاب فرهنگی سابق).

  5-9-3- همکاری علمی، پزشکی و فنی با نهادهای انقلابی و سازمانها و موسسات دولتی.

  6-9-3- همکاری در امور فرهنگی و سایر اموری که در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی موثر است

  7-9-3- عضویت در هیئت مدیره انجمنهای علمی رسمی و هیئت تحریریه و سردبیری مجلات علمی ویژه هر رشته با توجه به ساعات مصروفه در جلسات مربوط.

  8-9-3- ویراستاری(2)علمی و ادبی و هنری کتب بر مبنای گواهی صادره از طرف مراکز انتشارات دانشگاه مربوط یا مرکز نشر دانشگاهی.

  9-9-3- همکاری در تشکیل سخنرانی ها و سمینارهای علمی

  10-9-3- همکاری در ایجاد مراکز تحقیقاتی و یا ایجاد هماهنگی و کمک به انسجام نظام تحقیقاتی کشور.

  11-9-3- همکاری در تهیه و ارائه طرحهای تحقیقاتی مصوب.

  12-9-3- همکاری در ایجاد رشته های جدید دانشگاهی.

  13-9-3- شرکت در تهیه و تدوین برنامه های جدید دوره های آموزشی , پژوهشی که تصویب شده و به مرحله اجراء در آمده باشد.

  14-9-3- ارزیابی گزارشهای مربوط به دوره ها و طرحهای تحقیقاتی و اختراعات ،اکتشاف و ابداعات هنری ، ادبی و علمی و انتشاراتی.

  10-3- شرکت در کارگاههای پژوهشی، آموزشی، جامعه نگر و اخلاق پزشکی مصوب دانشگاه به ازای هر 50 ساعت یک امتیاز، حداکثر 6 امتیاز در سال. به مدرسین کارگاهها با توجه به دریافت حق الزحمه در ازاء هر 100 ساعت یک امتیاز تعلق می گیرد.

  تبصره1:
امتیاز مربوط به این ماده 3 متناسب با طول مدت فعالیت محاسبه خواهد شد.

  تبصره 2:
ارزیابی بند 1-3 و بند 2-3 توسط هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر بندهای توسط دانشگاه و موسسه آموزش عالی و موسسه پژوهشی مربوط انجام می شود.

  ماده 4)

  پرونده آن عده از اعضاء هیئت علمی که به تشخیص دانشگاه یا موسسه آموزش عالی و یا موسسه پژوهشی محل خدمت و بر اساس ضوابط مربوط واجد شرایط ارتقاء هستند جهت بررسی و تصویب به هیئت ممیزه دانشگاه مربوط ارسال خواهد شد.

  تبصره 1:
پرونده اعضاء هیئت علمی دانشگاههائی که دارای هیئت ممیزه نیستند به هیئت مرکزی ارجاع خواهد شد. هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی می تواند این پرونده ها را راساًبررسی نموده و یا جهت بررسی به یکی از هیئت های ممیزه مستقر در دیگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور تفویض اختیار نماید.

  تبصره 2:
هیأت ممیزه مرکزی مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد هیأتهای ممیزه دانشگاهها و رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله میباشد. هیات ممیزه مرکزی موظف به بررسی گاهگاهی تصادفی به پرونده های رسیدگی و تایید شده توسط هیات های ممیزه دانشگاهها می باشد و همچنین نمایندگانی از اعضا هیات ممیزه مرکزی می توانند در جلسات هیات های ممیزه دانشگاهها شرکت نمایند.

  ماده 5)

  شرایط ارتقاء از هر مرتبه به مرتبه دیگر برای اعضاء هیئت علمی آموزشی و پژوهشی بشرح زیر است :

  1-5- پیشنهاد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسه پژوهشی مربوط.

  2-5- برای ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) یا دکترای عمومی در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دامپزشکی داشتن شرط یا شروط مندرج در یکی از دو بند زیر نیز لازم است :

  1-2-5- تحصیل گواهینامه دکترا (PhD) بادکترای تخصصی در رشته مربوط یا تخصیص بورد در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دامپزشکی , که این شرط به تنهائی برای ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری کافی است.

  3-5- برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی داشتن دانشنامه تخصصی PhD یا بورد در رشته های مربوط الزامی است .

  4-5- حداقل مدت اشتغال بمنظور ارتقاء به مرتبه بالاتر در مرتبه مربی 5 سال ودر مرتبه استادیاری 4 سال ودر مرتبه دانشیاری 5 سال بصورت تمام وقت رسمی درمراکز آموزشی ویا پژوهشی معتبر ومورد قبول هیئتهای ممیزه می باشد .

  تبصره 1:
فرصت های مطالعاتی و ماموریتهای علمی زیر یکسال جزء مدت اشتغال محسوب و بیش از آن در مورد اعضاء هیئت علمی رسمی حداکثر 50% زمان ماموریت قابل محاسبه خواهد بود.

  تبصره 2:
در مورد اعضاء هیئت علمی نیمه وقت حداقل مدت اشتغال دو برابر سنوات مذکور در این بند است .

  5-5- تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوط برای استفاده از آثار و مدارک علمی ضرورت دارد. ( امتیازی ندارد).

  6-5- کسب حداقل 100 امتیاز از جمع مواد 1 الی 3 بمنظور ارتقاء به مرتبه های استادیاری و دانشیاری و حداقل 105 امتیاز از جمع مواد مذکور بمنظور ارتقاء به مرتبه استادی ضروری است .

  تبصره 1:
رعایت حداقل امتیازات مذکور در جدول شماره 2 برای اعضاء هیئت علمی آموزشی و حداقل امتیازات مذکور در جدول شماره 4 برای اعضاء هیئت علمی پژوهشی ضروری است .

  تبصره 2:
رعایت حداکثر امتیازات مذکور در جدول شماره 3 برای اعضاء هیئت علمی آموزشی و حداکثر امتیازات مذکور در جدول شماره 5 برای اعضاء هیئت علمی پژوهشی ضروری است .

  تبصره 3:
حداقل 80% امتیازات مکتسبه در ماده 1 و 2 باید مستقیماًدر زمینه رشته مربوط باشد.

  تذکر: کل امتیازات مکتسبه هیات علمی از مواد 1و2و3 می بایستی در پرونده متقاضی ضبط گردد و در ارتقاء بعدی مد نظر قرار گیرد.

  تبصره 4:
حداقل 80% امتیازات مکتسبه دربند 2-1 (کمیت تدریس ) بایداز آموزش موظف باشد .

  7-5- امتیازاتی جهت ارتقاء مورد قبول است که قبلاً بمنظور اخذ مدرک تحصیلی بهیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته باشند.

  8-5- برای ارتقاء از مرتبه ای به مرتبه دیگر منحصراً امتیاز فعالیتهائی که در مرتبه فعلی کسب شده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  9-5- تاریخ اجراء حکم ارتقاء از تاریخ تصویب هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و یا هیئت ممیزه مرکزی میباشد.

  تبصره:
بار مالی ناشی از ارتقاء و ترفیع حاصل از ارتقاء از تاریخ تصویب هیئت ممیزه دانشگاه و یا هیئت ممیزه مرکزی حسب مورد قابل پرداخت است .

  تذکر: پرونده ارتقاء متقاضیان ارتقاء که تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه از تصویب کمیته منتخب ارتـــــقاء دانشکده ها گذشته باشد مشمول آئین نامه قبلی می گردد.


جدول شماره 2- جدول حداقل امتیازات لازم برای ارتقاء اعضاء هیئت علمی آموزشی دانشگاهها و موسسات عالی پزشکی

  آئین نامه اجرائی ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات

 

  آموزش عالی و موسسات پژوهشی گروه پزشکی

 

  نحوه بررسی رونده متقاضیان ارتقاء

  به منظور بررسی پرونده اعضاء هیئت علمی متقاضی کمیته‌ای در هر دانشکده با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می‌شود :

  1-1- ترکیب اعضاء

  کمیته (منتخب) دارای 5 نفر عضو خواهد بود که 2 نفر آنان ثابت و 3 نفر بقیه متغیر می‌باشند. اعضاء کمیته باید حداقل در مرتبه استادی باشند.

  1-1-1- اعضاء ثابت عبارتند از:

  الف) رئیس دانشکده یا نماینده واجد شرایط وی

  ب) یک نفر نماینده منتخب اعضاء هیئت علمی دانشکده مربوط با مرتبه دانشیاری یا بالاتر و در صورتی که بیش از یک نفر دانشیار یا بالاتر در دانشکده نباشد در آن صورت نماینده مزبور می تواند از میان اعضاء هیئت علمی دانشکده در مرتبه استادیاری و با حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی انتخاب شود.

 

  2-1-1- اعضاء متغیر که برای هر پرونده حسب مورد انتخاب می شوند 3 ‌نفر خواهد بود که توسط رئیس دانشکده و فرد منتخب اعضاء هیئت علمی و مدیر گروه مربوط انتخاب می‌شوند.

  2-1- وظایف کمیته منتخب دانشکده

  کمیته منتخب با دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در دانشگاه پرونده متقاضی ارتقاء را تنظیم و سپس پرونده را از طریق معاون آموزشی دانشگاه به هیئت ممیزه و یا هیئت ممیزه مرکزی ارسال می‌نماید. کمیته منتخب برای ارزیابی کیفیت تدریس از نتایج بدست آمده توسط مراجعی که در بند 1-1 آیین نامه ارتقاء به آن اشاره شده استفاده خواهد کرد.

  نحوه تکمیل فرم ارزشیابی فعالیتهای عضو هیئت علمی

  قسمتهائی از این فرم توسط عضو هیئت علمی تکمیل و امضاء می‌شود و پس از تائید و امضاء مدیر گروه ذیربط (در محلی که در فرم پیش بینی شده است) فرم تکمیل شده برای کمیته منتخب دانشکده ارسال می‌گردد. در تمام صفحات فرم ستون امتیاز توسط کمیته منتخب تکمیل خواهد شد و توسط عضو هیئت علمی متقاضی و مدیر گروه مربوط در این ستون امتیازی ذکر نخواهد شد. همچنین جدولهای شماره 5و7و21و22و23 منحصراً توسط کمیته منتخب دانشکده و هیئت ممیزه یا هیئت مرکزی تکمیل خواهد شد.

  به همراه فرم تکمیل شده که برای کمیته منتخب و هیئت ممیزه یا هیئت ممیزه مرکزی ارسال می‌شود می‌بایستی یک برگ فتوکپی از کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه‌ها، تائیدیه‌ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک لازم ارسال گردد.

  در دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس مفاد قسمت دوم آئین نامه ارتقاء واجد شرایط تشکیل هیئت ممیزه نمی‌باشند کمیته منتخب دانشکده می‌بایستی پس از تکمیل فرم آن را همراه با مدارک لازم از طریق معاون آموزشی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی جهت بررسی به دفتر هیئت ممیزه مرکزی این وزارت ارسال دارد.

  بخشنامه های ارسالی از وزارتخانه مرتبط با آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی

  - ملاک محاسبه تاریخ اولین حکم رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی در مرتبه استادیاری می باشد.

  - در خصوص امتیاز مقالات قبل از استخدام باطلاع می رساند طبق تبصره 2و3 بند 4-3-2- آیین نامه ارتقاء امتیاز آن محاسبه گردد.

  - تخصیص امتیاز ارتقاء برای مدیران برنامه های دستیاری (عضو هیئت علمی) با احتساب یک امتیاز به ازاء هر(50) ساعت فعالیت (حداکثر تا سقف چهار امتیاز) در یک سال کامل موافقت شد.

  - احتراما مصوبه بند اول صورتجلسه مورخ 24/3/82 هیئت ممیزه محترم دانشگاه را جهت هرگونه اقدام لازم خدمتتان تقدیم میگردد. به اطلاع اعضای هیئت علمی می رساند جهت چاپ مقالات استخراج شده از پایان نامه های دانشجویی آوردن نام دانشجو به عنوان همکار ضروری است. اعضاء هیئت علمی که به این مسئله توجه نفرمایند در صورت اثبات موضوع مقاله مربوطه فاقد اعتبار لازم خواهد بود.

  - احتراما مصوبه هیئت ممیزه مورخ 13/10/84 به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند:

  در چاپ مقالات استخراج شده از پایان نامه های دانشجویی آوردن نام دانشجو به عنوان همکار ضروری است لذا تا پایان سال 85 درصورتیکه مقالات چاپ شده مستخرجه از پایان نامه های دانشجویی فاقد نام دانشجو باشد 25% کل امتیاز مقاله کسر می گردد و نام دانشجو به عنوان نفر دوم محاسبه می گردد و از فروردین سال 86 در صورتیکه مواردی مشابه مشاهده گردد حداقل 50% امتیاز کل مقاله کسر خواهد شد.

  - به مقاله مروری (دارای جنبه تحقیقاتی یا تحلیلی ) که در مجلات معتبر بین المللی ایندکس شده چاپ گردیده و پنج مرجع آن از نویسنده مقاله باشد همانند مقالات تحقیقی امتیاز تعلق می گیرد.

  - در خصوص کسب امتیاز ارتقاء برای اعضای هیئت علمی که تحت عناوین ، سپاسگزاری، نظارت و همکاری درکتب نام آنان قید گردیده است باطلاع می رساند طبق آئین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی به عناوین مذکور امتیاز تعلق نمی گیرد.

  - برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری داشتن یک مقاله به زبان خارجی در یکی از مجلات معتبر داخلی و یا خارجی الزامی است.

  ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی داشتن دو مقاله به زبان خارجی در یکی از مجلات معتبر داخلی و یا خارجی الزامی است

  - چاپ مقاله در مجلات علمی، تحقیقی تائید شده :

  امتیاز مکتسبه تماماً در حداقل بند شرطی از ماده 2 حداقل 5 برای دانشیاری و 10 برای استادی منظور می شود.

  چاپ مقاله در مجلات علمی تائید نشده:

  فقط 50% از امتیاز مکتسبه در ماده 2 قابل محاسبه می باشد و امتیاز مکتسبه از این گونه مقالات در حداقل بند شرطی ماده 2 منظور نمی گردد.

  -کسب 40% امتیاز بند شرطی ماده 2 (1-4-2، 3-4-2) از مقالات خارجی برای ارتقاء مرتبه علمی الزامی است.

- حداقل 25% مقالات به زبان فارسی که جهت تکمیل امتیاز بند شرطی ماده 2 (1-3-2و 2-3-2 ) ارائه می گردد در مجلات معتبر علمی غیر دانشگاه مربوطه به چاپ رسیده باشد.

 

  ستون (1)

  ستون (2)

 

  تعداد همکاران

  (نفر)

  مجموع ضرایب

  سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

  اول

  دوم

  سوم

  چهارم

  پنجم

  ششم

  هفتم

  1

  85%

  (4/3)

  85%

 

 

 

 

 

 

  2

  20/1%

  ) 2/3)

  80%

  (6/1)

  40%

 

 

 

 

 

  3

  35/1%

  (6/2 (

  65%

  ) 4/1 )

  35%

  (4/1 (

  35%

 

 

 

 

  4

  45/1%

  (2/2)

  55%

  ) 2/1)

  30%

  ) 2/1)

  30%

  ) 2/1)

  30%

 

 

 

  5

  50/1%

  ) 2)

  50%

  (1)

  25%

  (1)

  25%

  (1)

  25%

  (1)

  25%

 

 

  6

  50/1%

  (2)

  50%

  (8/0)

  20%

  (8/0)

  20%

  ) 8/0)

  20%

  (8/0)

  20%

  ) 8/0)

  20%

 

  مثال:

  6 نفر

  50/1

  (50/1×4)

  =6

  50%

  (4×50%)

  =2

  ( 8/0)=5:(4)=100/1×4

  نفر دوم به بعد، ضریب یک باقیمانده به نسبت مساوی

 

 


جدول شماره 3- جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعضا هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 

جدول شماره 4- جدول حداقل امتیازات لازم برای ارتقاء اعضاء هیئت علمی پژوهشی موسسات علوم پزشکی

  مرتبه قبل از ارتقاء

  مرتبه بعد از ارتقاء

  حداقل امتیاز از مجموع کارهای موظف پژوهشی

  حداقل امتیاز از مجموع بندهای 1-3-2 و 2-3-2

  حداقل امتیاز از مجموع بندهای 3-2 و4-2

  حداقل امتیاز از ماده 3

  حداقل امتیاز از مجموع مواد 1 الی 3

  ستون 1

  ستون 2

  ستون 3

  ستون 4

  ستون 5

  ستون 6

  ستون 7

  پژوهشیاری

  ( مربی )

  پژوهشگری

  ( استادیار )

  20

  8

  28

  70

  100

  پژوهشگری

  ( استادیار )

  رهبری پژوهش

  (د انشیار)

  20

  12

  12

  55

  100

  رهبری پژوهش

  (دانشیار)

  استادی پژوهش

  (استاد)

  20

  20

  20

دفعات مشاهده: 844 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb